دانلود پایان نامه
فصل اول:کلیات تحقیق
نمودار1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
نمودار 2-1- روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق…………………………………….20
نمودار 2-2- رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفهآموزی…………………………………………………………23
نمودار 2-3- تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
نمودار3-1- کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80
فصل چهارم : یافته های پژوهش
نمودار 4-1- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89
نمودار 4-2- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90
نمودار 4-3- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91
نمودار 4-4- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
بحث آموزش و فرآیندهای مرتبط با آن در تمامی رشتهها و رویکرد های مدیریتی چه در صنعت و چه در خدمات ،جنبه مهم و با ارزشی پیدا کرده است. در کشورهای پیشرفته کلید اصلی رونق و پیشرفت آنها آموزش است و قفل های جدید تنها با کلید آموزش گشوده می شود. این همه دلیل بر این ادعا است که آموزش رکن اصلی پیشرفت و ترقی در عرصه رقابت بازارهای جهانی است. بنابراین با این دیدگاه آموزش دیگر صرفاً به عنوان یک الزام سازمانی مطرح نمی شود بلکه یک راهبرد و جهت گیری کلان سازمان هاست تا بتوانند خود را در اهداف و مأموریت های سازمانی موفق و پیشرو ببینند. امروزه دیگر هدف از آموزش ارتقاء شغلی، افزایش ضریب حقوق و دستمزد و پربار نمودن شناسنامه آموزش افراد نیست بلکه هدف از آموزش عبارت است از شناسایی مشکلات و حل آنها با ابزارهای آموزش ، و در نهایت کمک به پیشرفت و بهبود سازمان و جلب رضایت سهامداران و مشتریان است (خراسانی،1382). با عنایت به موارد بالا سازمانها نیروی انسانی خود را از طرق مختلفی آموزش می دهند.
دوره های آموزش کوتاه مدت از جمله این روشها محسوب می شوند. فلذا امروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان یک ابزار راهبردی بهترین خدمت را به جامعه در زمینه همراه کردن افراد با دانش و علوم و فناوری روز می نماید. تافلر (1974) در این زمینه می گوید: «جهان امروز به دنبال انقلاب های کشاورزی و صنعتی موج سومی(فناوری اطلاعات) را که سرآغاز شگفت انگیز تمدن تازه است آغاز کرده است» (مزرعهلی،1390: 4) . معلمان،کار گزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در نظام آموزشی هستند.همان طور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تخنه سیاه یا هر ابزار دیگری در تدریس دارد،چگونگی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس،به تجربه و نگرش معلمان بستگی دارد و می تواند در سطوح و انواع مختلف صورت پذیرد(ییلدریم،2000).کارشناسان یونسکو تاکید می کنند که اگر معلمان الگوی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات را درکلاس های خود تجربه نکنند،پرورش نسل جدید معلمانی که بتوانند از ابزار های فاوا به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره گیرند،امکان پذیر نخواهد بود(رستا،2002).به طوری که در پژوهش های مختلف(هم چون رایان،1991،بارون و همکاران 1999،آکپان و آندری،2000،والیس،2001،بلاک و همکاران،2002 و واکسمن و همکاران،2003)به اهمیت بهره گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) در فرآیند یاددهی و یادگیری و اثر بخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه امکان شبیه سازی،شبکه آموزشی،یادگیری به کمک کامپیوتر،آزمایشگاه مجازی،کارگاه های مجازی،هسته های پژوهش،کار گروهی با استفاده از کامپیوتر و اینترنت،جست و جو و پژوهش از طریق وب و تهیه درس و ارزشیابی اشاره نموده اند. وین ایک و همکاران(بی تا،به نقل از شریفی،1390)صلاحیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) معلم را تحت عناوین استفاده از سخت افزار،استفاده از نرم افزار،استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت فرا گیرنده بر شمرده اند.
1-2- بیان مساله