دانلود پایان نامه
پرورش
آموزش
تدریس
تدریس
حرفه آموزی
حرفه آموزی
شکل 2-2: رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفهآموزی
ICT چگونه میتواند به یادگیری دانشآموزان کمک کند؟
در دورهای که فنآوری اطلاعات و ارتباطات توسعه یافته و به سرعت در حال گسترش است، پیشبینی اینکه کودکان امروز در زندگی بزرگسالی خود دقیقاً به کدام مهارتها نیاز خواهند داشت، دشوار است. کسانی که در دهه 1980 بزرگ شدهاند این موضوع را تصدیق میکنند، آن زمان مهارتهایی مثل برنامهنویسی به زبان بیسیک تدریس میشد که در حال حاضر تا حد زیادی منسوخ شده است.
تحولی که احتمال دارد در آینده تداوم یابد، کاربر پسندش، روز افزون ابزارهای رایانهای است. به این معنا که کاربرد ساده رایانه برای نسلهای بعد که در کنار ICT بزرگ میشوند، گیج کنندهتر از به کارگیری تلویزیون برای بزرگسالان امروزی نخواهد بود. با وجود این، اهمیت ICT در جامعه، هم در حال حاضر و هم در آینده، بررسی پیامدهای آن در آموزش و پرورش را هم از نظر تدریس مهارتهای ICT به دانشآموزان و هم از نظر کاربرد آن در تدریس سایر بخشهای برنامه درسی ضروری میسازد، اگر چه شواهد مربوط به اینکه در استفاده از ICT چه چیزی در عمل موثر است، بسیار محدود میباشد. البته پژوهشهای موجود تا حدود اثرات مثبت ICT را تایید میکنند. برای مثال یک تحقیق بزرگ بریتانیایی به این نتیجه دست یافت که استفاده از ICT بازده دانشآموزان را افزایش داد، اگر چه اثرات آن در مواد درسی یا گروههای سنی مختلف یکسان نبود. همچنین فنآوری اطلاعات و ارتباطات برانگیزاننده خوبی تشخیص داده شده است. دانشآموزان ضمن کار با رایانه اشتیاق و عملکرد بالایی نشان میدهند و غالباً پس از پایان تکلیف می-خواهند به کار مدرسه ادامه دهند (موریس و رینولدز، 1390: 240).
اگر ICT بر یادگیری دانشآموزان تاثیر مثبت داشته باشد، این پرسش پیش میآید که چرا چنین است. استفادههای زیر از ICT ممکن است برای یادگیری دانشآموزان به ویژه سودمند باشند.
2-2-3- ارائه اطلاعات
فنآوری اطلاعات و ارتباطات قطعاً شیوه ارائه دیدگاهها و اندیشههای دانشآموزان را تغییر میدهد. شکل سطحی آن افزایش جذابیت شیوه ارائه طراحی شده با استفاده از نرمافزار پیشرفته واژه پردازی است که اکنون در دسترس است و به دانشآموزان امکان میدهد تا به راحتی در کار خود نمودارها و جداول را بگنجانند. این مساله میتواند اثر انگیزشی بر دانشآموزان داشته باشد. در سطحی عمیقتر استفاده از این نوع نرمافزار به دانشآموزان امکان میدهد تا به راحتی و با سرعت در کار خود تغییراتی به وجود آورند و چیزهایی را حذف و چیزهایی را اضافه کنند. این مساله خطرپذیری از جانب دانشآموزان در تهیه متنهای خود را بیشتر از وقتی که مجبور باشند تمام مطالب را روی کاغذ بنویسند یا کل متن را به خاطر بسپارند، ترغیب میکند. به عقیده برخی از مولفان این شیوه کار کردن با ترغیب دانشآموزان به تامل در مورد اثر خود، فاصله ذهنی آنها را از متن تامین میکند.
استفاده از ICT در تولید مطالب نیز امکان کار مشارکتی بیشتر را در آمادهسازی متن فراهم میکند؛ چرا که استفاده مشترک از صفحه نمایشگر رایانه از مشارکت در کتاب آسانتر است و دانشآموزان به سادگی میتوانند نظر خود را به متن یکدیگر اضافه کنند و حین نوشتن با یکدیگر ارتباط الکترونیکی برقرار نمایند.
انجام سریع و خودکار تکالیف روزمره
رایانهها میتوانند با سرعت و سهولت تکالیف تکراری را انجام دهند. تکالیفی که با نبود رایانه، میتوانند دانشآموزان را برای مدت طولانی مشغول سازند، بدون اینکه بر فهم یا یادگیری آنها بیفزایند. در این مورد میتوان از دروس ریاضیات مثالی عنوان کرد. همان گونه که هر معلم ریاضی دبستان به شما خواهد گفت، در حال حاضر تدریس نمودارها به دانشآموزان، غالباً مستلزم ترسیم نمودار با برخی از جزئیات آن است. صرف نوشتن اطلاعات و ترسیم نمودار با راحتی میتواند دو جلسه کامل وقت بگیرد، ضمن آنکه طی آن مطالبی اندک آموخته میشود. انجام این کار توسط رایانه، موجب صرفهجویی در وقت میشود که میتوان آن را صرف فعالیتهایی کرد که درک ریاضی را بهتر پرورش میدهند. (موریس و رینولدز، 1390: 241).
در سالهای بالاتر میتوان در دروسی مثل فیزیک و زیستشناسی برای انجام محاسبات از رایانه استفاده کرد، که باز هم باعث آزاد شدن وقت برای انجام فعالیتهای از نظر شناختی پاداش دهندهتر میشود (موریس و رینولدز، 1390: 241).
دستیابی به اطلاعات و استفاده از آنها
دستیابی به اطلاعات و استفاده از آنها یکی از مهمترین مساعدتهای ICT به یادگیری دانشآموزان است. از طریق ابزارهایی مثل شبکه جهانی، CD-ROM و دایرهالمعارفهایCD-ROM، دانشآموزان نسبت به هر زمان دیگری به گنجینه بزرگتری از اطلاعات دسترسی دارند.