دانلود پایان نامه

روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعه ای از گزاره ها، فرضیه ها یا سؤالات تحقیق را تدوین کرد و سپس آنها را مورد بررسی و آزمون قرار داد و پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر فرآیند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد. روش به معنی در پیش گرفتن راهی و یا معین کردن مراحلی است که برای رسیدن به هدفی، می باید با نظم خاصی آنها را دنبال کرد(علی احمدی و نهائی، 1387).
بر این اساس روش تحقیق، وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأئید قرار می گیرد و یا رد می شود. به عبارت دیگر روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالات تحقیق را فراهم می آورد(دلاور، 1383).
در حوزه علوم رفتاری به دو دسته از روشهای تحقیق بیشتر اشاره گردیده است. روشهای تحقیق کمی که در آن از داده های کمی استفاده می نمایند و روشهای تحقیق کیفی که از داده های کیفی استفاده می کنند. ولی می توان از هر دو روش برای تکمیل همدیگر و شناخت پدیده ها بصورت توأم استفاده کرد(سرمد، بازرگان و حجازی، 1385).
در فصل حاضر به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود . در این راستا جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم آن، روش تحقیق و طرح پژوهشی، ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی آن ها ، شیوه ی اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
3-2 جامعه و نمونه آماری
3-2-1جامعه آماری
مجموعه ای از افراد یا آزمودنی ها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می دهند معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت یا صفتهای متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(عباس زاده ، 1380، ص 191).
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 93-92 در مدارس شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل می باشند که تعداد این افراد 700 نفر می باشد .
3-2-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری
جوامع آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که شامل می شوند، بزرگ یا کوچک هستند. اهمیت نمونه در این است که تحت شرایط خاصی، نتایج بدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات نمونه، قابل تعمیم به جمعیتی باشد که از آن انتخاب شده است (علی احمدی و همکاران،1387).
در این طرح با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مدارس دخترانه بصورت تصادفی انتخاب گردید. که از میان این مدارس یک مدرسه را انتخاب کردیم که به شیوه همتا سازی 75 دانش آموز از مدارس دخترانه را تحت عنوان گروه های آزمایش که در دو کلاس 25 نفره ( مشارکتی و انفرادی) ویک کلاس 25 نفره به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. که در مجموع جامعه آماری ما 3کلاس از مدارس دخترانه انتخاب شدند .ضمناً به منظور جلوگیری از اُفت آزمودنی 1 نفر در هر کلاس بعنوان ذخیره در نظر گرفته شدند
3-3 روش تحقیق و طرح پژوهشی
پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. یعنی مشخص کند چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد بررسی لازم است. باید به خاطر داشت که آنچه در پایان تحقیق بدست می آید تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. بنابراین هدف از انتخاب روش تحقیق آن است محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند(نادری و سیف نراقی، 1388،ص31).
روش تحقیق حاضراز نظر اجرا روش آزمایشی و از نوع شبه تجربی و از نظر هدف ،کاربردی می باشد. معمولاً در تحقیقات علوم رفتاری استفاده از روش انتساب تصادفی دشوار است . به طرح های آزمایشی که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، طرح های شبه آزمایشی می گویند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود .
طرح تحقیق آن، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این نوع طرح ها پژوهشگر می تواند آزمودنی ها را به طور تصادفی به گروه های آزمایشی منتسب کرده و تاثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته بررسی کند(سرمد و همکاران،1392). طرح تحقیق مورد نظر به روش زیر می باشد
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
T2
T2
X

T1
T1
RG1
RG2
3-4 ابزار اندازه گیری