دانلود پایان نامه
وظیفه آموزشهای الکترونیکی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ریاضی عبارت است از:
آموزش روش های مختلف برای تدریس دروس ریاضی .
روشهای مختلف برای طراحی سوال های ریاضی.
استفاده از وسائل و ابزارهای کمک آموزشی.
استفاده از نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی دروس ریاضی.
دورنمای آموزشهای الکترونیکی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ریاضی عبارت است از:
به روزآوری معلومات دبیران ریاضی.
افزایش کیفیت تدریس دروس ریاضی.
به روزآوردن روشهای تدریس دروس ریاضی
بنابراین، در پایان قدم دوم گروه کاری براساس نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قدم اول، دو بیانیه بسیار شفاف و روشن ارائه خواهد کرد که عبارتند از بیانیه دورنمای حرکت و بیانیه شرح وظایف .
قدم سوم – ارزیابی وضعیت موجود و تعریف نیازها:
پس از روشن شدن وظیفه ای که بعهده سیستم آموزش الکترونیکی قرار گرفته است باید وضعیت فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این ارزیابی عبارت است از دست یابی به اطلاعاتی در مورد وضعیت کنونی آموزش، نقاط ضعف و نقاط قوت در سیستم آموزش سنتی، و درجه رضایتمندی اساتید و فراگیران در یک چنین سیستمی. بعلاوه در این قدم از ارزیابی لازم است موضوعاتی که سرنوشت ساز بوده و به نوعی میتوانند در روند اجرای طرح موثر باشند شناسائی شوند.
بعنوان مثال وضعیت منابع مالی ، تصمیمات مدیران ارشد در تخصیص بودجه ها، تغییرات در برنامه های آموزشی از جمله موارد مهم و به بیانی بحرانی به حساب می آیند.
بنابراین ، همزمان با ارزیابی وضعیت موجود میتوان فهرست کاملی از نیازها و ضرورتها را برای بهبود بخشیدن سیستم آموزشی تهیه کرد. این نیازها باید به گونه ای تعریف و دسته بندی شوند که در چارچوب وظیفه تعریف شده در قدم دوم و همچنین در اندازه های طرح که در قدم اول مشخص شد قرار گیرند. دست آورد قدم سوم مجموعه ای از اطلاعات طبقه بندی شده است که میتواند در قدم بعد برای تدوین اهداف کلی و جزئی سیستم آموزش الکترونیکی مورد استفاده قرارگیرند (عطاران، 1383).
قدم چهارم – تدوین خط مشی ، و تعریف اهداف:
برای هر سیستمی مجموعه ای از اهداف کلی و در زیر هر هدف کلی مجموعه ای از اهداف جزئی و با مشخصات دقیق را میتوان تعریف کرد. خط مشی عبارت است از ترسیم مسیری برای حرکت کردن از وضعیت فعلی به سمت اهداف کلی و سپس هدایت شدن به سمت تک تک اهداف جزئی . مانند حرکتی که از یک شهر به سمت شهری دیگر رخ می دهد و پس از ورود به شهر مقصد ( هدف کلی ) هدایت به سمت آدرس دلخواه ( هدف جزئی ) ادامه می یابد.
بنابر این، در این قدم از طریق پرسش و پاسخ، تشکیل جلسات مشاوره ای، مطالعه گزارشها، تحلیل نیازهای تعریف شده، توجه به وظیفه و اندازه طرح، ابتدا اهداف کلی و سپس اهداف جزئی برای سیستم آموزش الکترونیکی تعریف می گردد. سپس برای دسترسی به هر یک از اهداف باید راهکارهای لازم مشخص شوند. این راهکارها متناسب با امکانات (تعیین شده در قدم اول) ، وظائفی که به عهده سیستم آموزش قراردارد ( بیان شده در قدم دوم ) ، ضرورتهای اساسی سیستم از دیدگاه فراگیران ، اساتید و مدیران آموزش (تعریف شده در قدم سوم) و نهایتاً اهداف کلی و جزئی ( مشخص شده در قدم چهارم ) طرح ریزی میشوند (عطاران، 1383).
دست آورد قدم چهارم: