دانلود پایان نامه

– آشنا کردن خود معلمان با روش های فعال تدریس یا گذاشتن دوره هایی برای آموزش این رو ش های تدریس نوین
– معلم در پیاده کردن این روش باید صلاحیت کامل را داشته باشد زیرا اگر فاقد آن باشد نمی تواند همزمان بر کنترل دانش آموزان و ایجاد انگیزش آنها فائق آید.
– تعداد زیاد دانش آموزان در بعضی از مدارس مشکل ساز بود
– پیدا نکردن و نداشتن ابزار اندازه گیری (یادسپاری) واقعا یکی از مشکلات بزرگی محسوب می شد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
احدیان، محمد. اقازاده ، محرم. (1378). راهنمای روش های نوین تدریس. چاپ اول: نشر آییژ.
امانی تهرانی، محمود(1380). دیدگاه طیفی نه دیدگاه قطبی، نشریه رشد آموزش ابتدایی، شماره مسلسل 30 ، چاپ دوم.
امانی تهرانی، محمود. دانش فر، حسین. حسینی و ارشدی، احمد. ارشدی، نعمت االله. فرنوش، بتول.(1382). راهنمای تدریس علوم تجربی. نشر شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: چاپ اول.
اکبری شلدره ای، فریدون. قاسم پورمقدم، حسین. صغری علیزاده، فاطمه.(1390 ). روش های نوین یاددهی – یادگیری وکاربردآنهادرآموزش . تهران: فرتاب.
ایوبی، حسن .(1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی (متداول) بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
استوار، نگار(1385). تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز. طرح پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
آزادی، محبوبه.(1379). مقایسه تاثیر روش تدریس پیس سازماندهنده و روش تدریس مشارکتی در یادگیری و یادداری درس ادبیات فارسی دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهرستان بابل. پایان نامه کارشناسی
اندرواس. تن نبام. (1389). شبکه های کامپیوتری. ترجمه احسان، ملکیانعلی، زارعپور. (2009).چاپ بیست و یکم تهران: موسسه علمی فرهنگی ((نص)).
باتلر، روبرت تی .( 1379) . الفبای مدیریت کلاس درس(ترجمه محمد رضا سرکار آرانی).(1999). تهران: مدرسه.
بهرنگی، محمد رضا.(1378). الگوهای جدید تدریس. تهران: تابان
پاک سرشت، محمد جفعر. (1383). کاوشی در باره روش تدریس در دانشگاه . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز . مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 11ص174-155
پاکیزه، علی.(1376). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداره دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
پارسا، محمد.( 1387). کاربرد روانشناسی در تدریس، تهران: انتشارات سخن.
جویس بریس، ویل مارشال،کالهون وایلی.(1380 ). الگوهای تدریس 2000– ترجمه محمد رضا بهرنگی(2000). تهران: نشر بعثت.
حسینعلیان، محسن.(1384). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی. وبلاگ جهاد دانشگاهی( http//www.sid.ir).
خنیفر، حسین. ( 1381). نگاهی دوباره به روشها و فنون تدریس، تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی تهران.
خورشیدی، عباس.(1381). روشها و فنون تدریس. تهران: یسطرون.
دلاور، علی (1383). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .چاپ اول: تهران: انتشارات ویرایش.
دونالدسیاورپیچ، جیهاردررابرت، کالاهانریچاردسی، گیبسونهریرابلیو(1379). ترجمه(مهجورسیامک رضا، غیاثی پروین). (1999). نشرسامان: چاپاول.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، زهره.(1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سیف، علی اکبر.(1381) نظریه های سازندگی یادگیری و کاربرد آموزشی آن. فصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت، شماره 65