دانلود پایان نامه
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از آزمون یادسپاری اطلاعات علمی محقق ساخته ای که از فصل 5 کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی( سال تحصیلی94-93) که برای هر دو گروه ساخته شد و شامل 25سوال چهار گزینه ای که توسط متخصصان و استاد راهنما و سرگروهای آموزشی تآیید شد.

3-5 روایی و پایایی


مهم ترین سوالی که باید در باره هر نوع روش سنجش و پرسیده شود این است که آن روش تا چه حد رواست؟ مقصود آن است ابزار سنجش چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است وقتی مجموعه ای از سوال برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار می رود معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نام گذاری آن مشخص نمی شود، بلکه ماهیت آن تنها از راه مطالعه و بررسی مطالعه آن معلوم می گردد. بدیهی است اگر معلوم شود وسیله اندازه گیری مورد مطالعه چه چیزی را اندازه می گیرد و بین نمره حاصل از این ابزار و آنچه در حقیقت اندازه می گیرد هماهنگی و توافق وجود داشته باشد، در این صورت نتایج حاصل از اجرای آن اطلاعاتی به دست می دهد که در تصمیم گیری مفید واقع می شود بدین ترتیب مهم ترین عاملی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود، روائی آن است که مقصود از آن مناسب بودن ، با معنا بودن و مفید بودن استنباط های خاصی است که از نمره های حاصل از آن به عمل می آید، روائی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به منظور تایید این گونه استباط ها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روان سنجی به آن رواسازی گفته می شود(هومن،حیدرعلی،1386)
« اگر پرسشنامه آنچه را که باید اندازه گیری کند، اندازه بگیرد یعنی کار خود را درست و دقیق انجام دهد، دارای روایی است و اگر این کار را به طور مکرر و مداوم در زمان های مختلف نیز انجام دهد، یعنی هر بار که به کار برده شود چیزی را که باید اندازه بگیرد، اندازه بگیرد و همان نتایج قبلی را به دست دهد در این صورت دارای پایایی است»(سید عباس زاده، 1386: 292).
پایایی یا اعتبار عبارت است از ثبات یا هماهنگی، پیش بینی پذیری، حساسیت و دقت .مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرارپذیری و باز پدید آوری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد، نتایج یکسان تولید کند(هومن،1370).
با توجه به اینکه پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته می باشند، به منظور سنجش میزان پادسپاری دانش آموزان در درس علوم، با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، یک آزمون پرسشنامه محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف- محتوا، برای فصل 5 درس علوم تجربی پایه ششم تهیه و تنظیم گردید. سؤالات پرسشنامه مذکور با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید که شامل 25 سوأل چهار گزینه ای بود. می دانیم که به منظور روایی محتوایی آزمون یادسپاری، گفته می شود آزمونی رواست که سؤالات آن نمونه کاملی از هد فها و محتوا باشداز آنجا که در این پژوهش آزمون یادسپاری درس علوم با توجه جدول مشخصات هدف- محتوا تدوین گردید، بنابراین آزمون مذکور از روایی محتوایی لازم برخوردار است. همچنین روایی محتوایی ابزار توسط استاد راهنما وسرگروه های آموزشی مربوط به این پایه و متخصصان دیگر مورد تأیید قرار گرفته است.
به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه در جامعه آماری تحقیق حاضر، نسبت به برآورد پایایی اقدام گردید . بدین شیوه که پرسشنامه قبل از اجرا در بین 30 نفر از دانش آموزان ششم ابتدایی که مشمول نمونه آماری نبوده اند توزیع گردید سپس پایایی محاسبه گردیدکه ضریب پایایی 781% می باشد.
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از فرآیند تدوین، تنظیم، شالوده ریزی و بیان مفهوم یا معنی انبوهی از داده های جمع آوری شده است. این فرآیند، کاری دشوار بوده و روش آن آشکار و روشن نیست. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کیفی، گامی در راه ابراز نظر کلی در مورد روابط بین طبقه هایی از داده ها است که بنای یک تئوری را پایه گذاری می کنند. پژوهشگری که تجزیه و تحلیل داده های کیفی را انجام می دهد باید از توانایی تنظیم این داده ها، انجام تحقیق و آزمون داده ها و نهایتاً درباره تهیه گزارش نهایی از دانش و توانایی لازم برخوردار باشد(پارسائیان و اعرابی، 1381).
تحلیل داده ها در تحقیق کمی بعد از آغاز جمع آوری داده ها شروع می شود. یعنی جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به صورت همزمان صورت می گیرد. تحلیل داده های کیفی مستلزم سازمان دهی اطلاعات و تقلیل داده ها می باشد و داده ها ممکن است به طبقاتی برای مشخص نمودن اطلاعات اشاره کنند. تجزیه و تحلیل داده ها در یک پژوهش کیفی شامل ترکیب اطلاعات حاصل از منابع مختلف به صورت یک توصیف پیوسته از آنچه که محقق مشاهده یا کشف کرده است، می باشد. فرضیه ها معمولاً با استفاده از روشهای آمار استنباطی آزمون نمی شوند. اگر چه گاهاً آمارهایی مانند درصدها یا نسبت ها ممکن است برای روشن کردن جزئیات خاص استفاده شوند(دلاور، 1386).
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت . در بخش توصیفی از شاخص های آماری همچون (میانگین ، انحراف استاندارد ، چولگی ، کشیدگی و … )استفاده می گردد .
در بخش استنباطی نیز به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف ) در فرضیه اصلی با توجه به ماهیت متغیرها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می گردد.
ب) برای بررسی فرضیه های فرعی اول و دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می گردد.
ج) در فرضیه چهارم از از آزمون تی مستقل (t)استفاده می گردد.
3-7 روش اجرا
طبق روال معمول ابتدا جهت کسب مجوز برای اجرای این روش در مدارس شهر پیرانشهر از اداره متبوع اقداماتی به عمل آمد. که در این راستا بصورت تصادفی با استفاده از شیوه همتا سازی مدارس مجری دانش آموزان دختر انتخاب می گردد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله شهر به دو قسمت شمال و جنوب تقسیم می شود، سپس از هر کدام از قسمتها مدارسی به عنوان نمونه انتخاب می گردد که از میان این مدارس هم در هر مدرسه دوکلاس به صورت تصادفی به عنوان گرو آزمایش و یک کلاس هم به عنوان گروه کنترل انتخاب می شود و سپس طی نشستی با معلمان پایه ششم مدارس مورد نظر، توضیحاتی جهت همکاری و توجیه آنان قبل از اجرای پیش آزمون به عمل آمد. و در مرحله بعدی اقدام به تهیه آزمون درس علوم یایه ششم شد به منظور جلوگیری از افت آزمودنی نیز در هر کلاس 1 دانش آموز بعنوان ذخیره در نظر گرفته شد. در هر یک از کلاس ها پیش آزمون در شرایط یکسان اجرا می گردد سپس در چند جلسه با معلمان کلاس های تحت عنوان گروه کنترل ،توضیحاتی در خصوص اجرای روش های تدریس مشارکتی و انفرادی در تدریس بعضی از دروسشان و توضیحاتی در خصوص آموزش هر دو روش تدریس اشاره می شود که پس از یکماه پس آزمون در کلاس های تحت عنوان گروه کنترل و شاهد اجرا می گردد و اطلاعات لازم از آزمون ها (پیش آزمون – پس آزمون) استخراج می شود
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل پس از آن که با استفاده از ابزارهای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون و پاسخ به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید، نوبت آن است که با استفاده از روش های مناسب، داده ها یا اطلاعات دسته بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل شود. از این رو داده های پژوهش، در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش نخست، شاخص های توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، نمرات حداقل و حداکثر) و نمودارهای مربوطه برای هر یک از متغیرهای تحقیق- با توجه به ماهیت متغیرها- به صورت مجزا نشان داده شده است. در بخش دوم نیز به تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. در این بخش با توجه به ماهیت متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل استفاده گردید.
4-2تحلیل توصیفی داده ها
پس از استخراج نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در گروه های مشارکتی، انفرادی و کنترل دانش آموزان، میانگین و انحراف معیار نمرات محاسبه شد که در ذیل به ترتیب جداول توصیفی و نمودارهای هر یک از گروه ها بیان می شود:
جدول4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمره یادسپاری اطلاعات علمی در گروه کنترل
نوع آزمون
پیش آزمون