دانلود پایان نامه
شعبانی، حسن.( 1385). مهارت های آموزشی روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت.
شعبانی، حسن.(1382). روش تدریس پیشرفته آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر. تهران :انتشارات سمت.
شعبانی، حسن(1371). مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت
شعاری نژاد، علی اکبر.(1374). مبانی روان شناختی تربیت. تهران: علمی، فرهنگی
شعبانی، حسن .(1370). . مهارت های آموزش و پرورش . تهران: بعثت.
صفوی، امان الله.(1370). کلیات روشها و فنون تدریس. تهران: نشر معاصر.
طالبی، مهدی.(1383). مقایسه تآثیر روشهای یادگیری مشارکتی و سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی مدارس ارومیه در سال تحصیلی84-83 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
ظفربخش، مرضیه.(1383) . بررسی مقایسه روشهای تدریس فعال و سنتی در یادگیری دانش آموزان در درس آمار و مدل سازی در سالتحصیلی83-82، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان .پایان نامهکارشناسی ارشد.
عرفانی، سامان (1388). بررسی رابطه ی خودتنظیمی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه ی فنی حرفه ای شهرسنندج در سال تحصیلی 88 ـ 1387. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز، رشته مدیریت آموزشی
علی عسگری، مجید. (1384). ضرورت توجه به یادگیری مشارکتی در برنامه درسی. خبرنامه داخلی انجمن ، برنامه ریزی درسی ایران، سال سوم، شماره 7.
علی احمدی، علیرضا وسعید نهایی، وحید. (1387). منتخی از کتاب توصیفی جامع از روشهای تحقیق. چاپ اول : انتشارات تولید دانش.
فروغی، احمدعلی. مشکلانی، پروین.(1384) .تاثیر روش تدریس بحث گروهی بر خلاقیت دانش آموزان سال دوم مدارس راهنمایی ناحیه 3 اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش ، ش 5 و 6.
فضلی خانی، منوچهر.(1380). راهنمای علمی یادگیری مشارکتی و فعال، انتشارات مدرسه .
فتحی آذر، اسکندر.(1382) .روشها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
کرامتی، محمد رضا. قربانی، محمود. فتح آبادی، جواد.( 1382). نظارت و راهنمایی آموزشی. چاپ اول: نشر پژوهش توس .
کرامتی،محمدرضا.(1381). مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد. تهران: مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی.
کرامتی، محمد رضا. (1385). مطالعه تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه ی پنجم شهر. چاپ اول: تربیت آئین نشر.
کرامتی، محمدرضا.(1382). نگاهی نو و متفاوت به رویکرد مشارکتی. مشهد: انتشارات آیین تربیت.
گال، آ. ژ. (1370). کار گروهی در مدرسه. (ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو).(1994). تهران: انتشارات نشر رویش.
گرینسکی،استیو.(1384). یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی.( ترجمه واعظ موسوی. محمد مرشدی، کاظم محمودی) (1996). تهران: انتشارات سمت.
مشایخ، فریده.(1381) . دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی.چاپ اول: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)
ملکی، حسن. (1382). برنامه ریزی درسی راهنمای عمل. نشر پیام اندیشه.
میرزا بیگی، علی.(1380).برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.
ملکی ، حسن .(1385).مهارت های اساسی تدریس . زنجان : نیکان
میرزا محمدی ، محمد حسن.(1383). کتاب ارشد. تهران: پوران پژوهش.
مهر محمدی ، محمود. ( 1379 )باز اندیشی فرآیند یاددهی – و یادگیری و تربیت معلم. تهران : انتشارات مدرسه.
مبینی،رضا. (1377).مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمائی. پایان نامۀکارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی