دانلود پایان نامه
437/0

07/16
000/0 739/0


512/0 009/0

000/0 255/0
برای تعیین اثر روش تدریس انفرادی بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش روش تدریس انفرادی، با توجه به ماهیت فرضیه تحلیل کواریانس انجام شد، نتایج جدول 4-10نشان می دهد که اثر روش تدریس انفرادی بر میزان یادسپاری اطلاعات ( 05/0 P≤،000/0 P=، 07/16 =1، 47F) می باشد، پس فرضیه صفر یعنی تساوی بین میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش انفرادی و کنترل رد می شود و با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که روش تدریس انفرادی بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی تاثیر مثبت گذاشته است. لذا شواهد لازم برای تأیید فراهم گردیده و فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می گردد.
ج) فرضیه فرعی شماره 3:
بین میزان یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم با استفاده از روش یادگیری مشارکتی و روش یادگیری انفرادی تفاوت وجود دارد.
جدول 4-11: نتایج آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میانگین های روش های مشارکتی و انفرادی
شاخص/ گروه تعداد میانگین انحراف معیار F لوین سطح معنی داری خطای استاندارد درجه آزادی t سطح معنی داری
مشارکتی 25 30/14 5/1 45/0 50/0 44/0 48 80/12 000/0
انفرادی 25 78/10 86/1
برای بررسی تفاوت نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در دو گروه دانش آموزان روش تدریس مشارکتی و انفرادی از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول شماره11-4 نشان داده شده است.در جدول مذبور چون سطح معنی داری مقدار 45/0 F = لوین، بیشتر از 05/ است، می توان نتیجه گرفت داده ها دارای واریانسی همگن می باشند.
ازسوی دیگر نتایج آزمون تی مستقل نشان می دهند که مقادیر 8/12 =t و (000/=Sig) بوده که این مقدار در سطح (05/=p ) معنی دار می باشد. لذا در این فرضیه نیز با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که بین نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در دو گروه دانش آموزان روش تدریس مشارکتی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا شواهد لازم برای تأیید فرضیه ی فرعی سوم تحقیق فراهم گردیده است و این فرضیه نیز تأیید می گردد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
در این تحقیق تاثیر روش های یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت . در این فصل ابتدا به بحث و بررسی درباره یافته ها و نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه ها که در فصل چهارم مطرح شد و به تفسیر نهایی و پیامدها به اختصار می پردازیم. سپس محدودیت های تحقیق بیان شده و در نهایت به ارایه یشنهادهای پژوهشی و کاربردی می پردازیم.
5-2 خلاصه ی پژوهش
پژوهش حاضر که با روش آزمایشی از نوع شبه تجربی صورت گرفته است،بدنبال این موضوع بوده که بر اساس پیشینه ی نظری و عملی به بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی و انفرادی بر پادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر پیرانهر در سال تحصیلی 94-93 بپردازد. در این راستا یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی برای این طرح ارایه گردید.اکنون با عنایت به مجموعه تحلیل های انجام شده در فصل چهارم پژوهش، طی فصل حاضر عمده ترین نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش، به بحث گذاشته خواهد شد.
5-3 بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه ها و سوال تحقیق
5-3-1 فرضیه اصلی
فرضیه ی اصلی اول تحقیق مبنی بر این بود که به نظر می رسد روش های تدریس مشارکتی و یادگیری انفرادی بر افزایش یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم تأثیر دارد. برای تعیین اثر، روش های تدریس مشارکتی و انفرادی بر افزایش یادسپاری اطلاعات علمی گروه کنترل و آزمایش با توجه به ماهیت فرضیه ی پژوهشی از تحلیل کواریانس استفاده شد.
نتایج حاکی از آن است اثر روش های تدریس بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی( 05/0 P≤،000/0 P=، 5/85 =1، 47F) می باشد، پس فرضیه صفر یعنی تساوی میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی در بین دانش آموزان گروه های انفرادی و مشارکتی رد می شود و با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که روش های مذکور بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی تاثیر دارند. بنابراین شواهد لازم برای تأیید فراهم گردیده و با در نظر داشتن این شرایط فرضیه ی اصلی تحقیق تایید می گردد. جانسون با بررسی بسیاری از یافته های پژوهشی گزارش می کند که هم آموزی یا روش مشارکتی اثربخش تر از یادگیری انفرادی یا رقابتی است. روش مشارکتی یا آموزش در گروه سبب انگیزش بیشتر در فراگیران می شود و بازخورد مثبت نسبت به تجر به های آموزشی و آموزگار در آنها به همراه می آورد. در این راستا نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات لینگ (1993) ، کوام (1999)، ایوبی (1377)، همسو بوده است. اما نتایج تحقیق قدرتی (1380) همسویی لازم را نداشته است
5-3-2 نتایج بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش