دانلود پایان نامه
فرضیه ی فرعی اول تحقیق مبنی بر این بود که یادگیری مشارکتی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم تاثیر دارد. لذا در این فرضیه نیز برای بررسی این موضوع از آزمون لون استفاده شد اثر روش تدریس مشارکتی بر میزان یادسپاری اطلاعات ( 05/0 P≤،000/0 P=، 75/91 =1، 47F) می باشد، پس فرضیه صفر یعنی تساوی بین میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش مشارکتی و کنترل رد می شود و با اطمینان 95 درصد می توان نتیجه گرفت که روش تدریس مشارکتی بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی تاثیر مثبت گذاشته است. پس شواهد لازم برای تأیید فراهم گردیده و با در نظر داشتن این شرایط فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می گردد. پس نتایج معنادار می باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول با نتایج تحقیقات گلیس (2003)، فیشر و شاکار(2004)،حقانی و رجالی(1385) همسو بوده است و با نتایج تحقیق آزادی (1379)، علی پاکیزه همسویی لازم را داشته است و در تبین آن اینکه روش تدریس مشارکتی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان تاثیر دارد و میزان انگیزش دانش آموزان در این روش تدریس بهتر از روش تدریس پیش سازماندهنده عمل می کند.
5-3-3 نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش
فرضیه فرعی دوم تحقیق مبنی بر این بود یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم تاثیر دارد. اثر روش تدریس انفرادی بر میزان یادسپاری اطلاعات ( 05/0 P≤،000/0 P=، 07/16 =1، 47F) می باشد، پس فرضیه صفر یعنی تساوی بین میانگین نمره یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان گروه آزمایش انفرادی و کنترل رد می شود و با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که روش تدریس انفرادی بر میزان یادسپاری اطلاعات علمی تاثیر مثبت گذاشته است. لذا شواهد لازم برای تأیید فراهم گردیده و فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می گردد. نتایح حاصل از این فرضیه پژوهشی با نتایج تحقیقات تیلستون(2000)، ویچر(2008)، همسویی لازم راداشته است اما با تحقیقات آنویوبازی (2001) و استوار(1385) ناهمسو بوده است.
5-3-4 نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش
فرضیه فرعی سوم تحقیق مبنی بر این بود بین میزان یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم با استفاده از روش یادگیری مشارکتی و روش یادگیری انفرادی تفاوت وجود دارد برای بررسی تفاوت نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در دو گروه دانش آموزان روش تدریس مشارکتی و انفرادی از آزمون تی مستقل استفاده شد ازسوی دیگر نتایج آزمون تی مستقل نشان می دهند که مقادیر 8/12 =t و (000/=Sig) بوده که این مقدار در سطح (05/=p ) معنی دار می باشد. لذا در این فرضیه نیز با اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که بین نمرات یادسپاری اطلاعات علمی در دو گروه دانش آموزان روش تدریس مشارکتی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود دارد. لذا شواهد لازم برای تأیید فرضیه ی فرعی سوم تحقیق فراهم گردیده است و این فرضیه نیز تأیید می گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات یزدیان پور، یوسفی و حقانی (1388)؛ فتحی آذر(1382)؛ فروغی و مشکلاتی(1384) ، همسویی لازم را داشته است. پس نتایج نشان داده که هر چند روش مشارکتی بیشتر استفاده شود اجازه بارش مغزی و تعامل ابراز وجود به افراد داده می شود و از ایده ها و تجربه ها در بحث سهم می برند و تمام فعالیت ها تقویت می گردد و آنها می توانند سهل تر خود را وارد عرصه های یادگیری کرده و فرصتهای یادگیری برای هم فراهم می شود پس در این روش تدریس دانش آموزان برای تدارک زمینه های لازم وفراگیری دانش ومهارت و نگرش ها تلاش می کنند و خیلی از متخصصان آموزش و پرورش روش تدریس مشارکتی را بسیار برانگیزنده می شمارند.
5-5 محدودیت های پژوهش
اکثر دانش آموزان بصورت مشارکتی به سوالات پاسخ می دادند و تجزیه و تحلیل پرسشنامه را با مشکل روبرو می ساخت .
در جواب دادن به آزمون محقق ساخته یادسپاری بعضی از دانش آموزان به جای یک گزینه دو گزینه رو انتخاب کرده بودند..
نیاز به کسب مجوز از اداره متبوعه و طی کردن مراحل اداری زمانبر بود.
در اختیار نبودن منابع تازه و نداشتن زمان کافی در رابطه با یادسپاری در روند تحقیق محدودیت ایجاد می کرد .
عدم دسترسی محقق به پایان نامه هایی در زمینه روش تدریس یا یادسپاری نوعی محدودیت به شمار می آمد .
5-4پیشنهادها
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی
– برگزاری جلسات توجیهی به صورت ماهانه و تشکیل گارگاه آموزشی در پایان هر فصل و بررسی مشکلات موجود
– برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت حوزه ای در سطح منطقه و کمک به همکاران مجری طرح که نمونه هایی از از آموزش روش های تدریس را دراختیار آنها قرار بدهیم.
– ایجاد انگیزش های درونی و بیرونی و برگزاری جلسات و تشکیل گارگاه آموزشی( تقدیر و تشکر کتبی از معلمان فعال، اختصاص بودجه مخصوص برای افراد موفق به عنوان پاداش کار،) به منظور تقویت و حفظ انگیزه نیروهای متخصص در بین معلمان آموزش و پرورش.
دادن نمونه هایی از آزمونهای مختلف بصورت پیشنهادی و چگونگی اجرا و باز خورد آنها مورت نظارت قرار گیرد.
توصیه می شود تمام روش ها بر روی تمام کتب درسی مورد بررسی قرار گیرد تا این که کار آمدترین و مناسب ترین روش در مورد آن موضوع شناخته شود.
ارائه وسایل کمک آموزشی برای تدریس روشهای نوین با توجه به چگونگی طرح و بازدید هر چه بیشتر از کلاسها توسط مدیر ان واحدهای آموزشی.
5-4-2پیشنهادهای پژوهشی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشد مهارتهای حرکتی بنیادی، رشد مهارتهای حرکتی

بر اساس نتایج ماحصل از این پژوهش برای پژوهش های آتی موارد ذیل پیشنهاد می گردند:
– بررسی میزان استفاده معلمان در مدارس از مهارت هایشان و رابطه آن با اثر بخشی عملکرد آنها در حوزه اجرای روش های تدریس
– نمونه این پژوهش با گروههای سنی و پایه های تحصیلی متفاوت و همچنین با کنترل متغیرهای تاثیرگذار احتمالی دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
– پژوهشگرانی که مایل به انجام تحقیقاتی در این زمینه هستند روش های تدریس رو با متغیر وابسته دیگری غیر از یادسپاری مورد پژوهش قرار دهند.
– توجه به تجربیات کشورهای دیگر در زمینه توسعه روش تدریس های نوین در محیط های تربیت
– پیشنهاد می شود به معلمان این پایه که از روش های تدریس فعال و مشارکتی در کلاس در استفاده کنند.