دانلود پایان نامه

یادگیری فردی: فرآیندی است که جنبه انفرادی دارد و در درون فرد انجام می شود. معمولا نتایج یادگیری را با تغییراتی که در رفتار انسان بوجود می آید اندازه گیری می کنند علیرغم این حقیقت که یادگیری امری است فردی، بسیاری از موقعیتهایی که در مدرسه تدارک دیده می شوند بیشتر متوجه گروه است تا فرد(صفوی،1378).
2-10اصول تعیین و سازماندهی روشهای تدریس
سه عامل اصلی در تعیین اصول روش های تدریس تأثیر دارند. که عبارتند از: الف) اصول مبتنی بر روانشناسی جدید. ب) اصول مبتنی بر عملکرد های اجتماعی. ج) اصول مبتنی بر هدفهای وسیع دوره ابتدایی.
که با توجه به هریک از آن می توان اصول و ضوابطی را برای انتخاب روشهای تدریس، به ویژه در دوره ابتدایی، ارایه داد. (ملکی، 1392).
2-10-1 اصول مبتنی بر روانشناسی جدید:
1- روش باید علاقه فعلی دانش آموزان را مورد توجه قرار دهد و رشد و علایق آینده او را برانگیزد.
2- روش باید دانش آموز را برای دستیابی به هدفهای ارزشمند تربیتی تحریک کند. به طریق مختلف می توان دانش آموز را برای رسیدن به هدفهای مورد نظر به فعالیت وادار کرد. یکی از آنها این است که فعالیتها با ویژگی های رشد و علایق او همسو باشد.
3- روش، باید برای فعالیت های خلاق پنهان دانش آموزان فرصتهایی را فراهم سازد.
4- روش باید برای تفاوتهای فردی در توانایی ها، علایق و زمینه های دانش آموزان پیش بینی های لازم را به عمل آورد. با توجه به شرایط محیطی قبل و بعد از تولد، کودکان در توانایی های ذهنی، عاطفی و جسمانی تفاوتهایی دارند. توجه به آن تفاوتها و سازماندهی روشها بر اساس آنها، اصل مهم انتخاب روش است.
5- روش، باید رشد مهارتهای اساسی از طریق استفاده از موقعیت معنادار، پیش بینی هایی را به عمل آورد. مهارت های خواندن، نوشتن، حساب کردن، مهارتهای مربوط به تفکر و مهارتهای اجتماعی از طریق روشهای تدریس مؤثر رشد می کند. یکی از ویژگی های روش تدریس مؤثر، ایجاد موقعیتهای معناداربرای فعالیت دانش آموز است. موقعیت معنادار، موقعیتی است که در آن تجربه های یادگیری و رغبت بر انگیز و رضایت بخشی برای کودک فراهم شود
6- روش، باید امکان تحقق یادگیری به معنای وسیع را فراهم آورد. (همان منبع).
2-10-2 اصول مبتنی برعملکرد های اجتماعی:
1- روش، باید به نحوی باشد که در طراحی، اجرا و ارزشیابی معلم و دانش آموز نقش داشته باشد.
2- روش، باید بین راهنمایی معلم و آزادی دانش آموز تعادل به وجود آورد.
3- روش، باید امکان لازم را برای مشارکت دانش آموزان در حل مسایل زندگی در مدرسه را فراهم سازد.
4- روش، باید فرصتهای توسعه فرایند های گروهی را برای دانش آموز فراهم سازد.
5- روش، باید با رشد تدریجی توانایی هدایت خود، برای دانش آموز فرصتهایی را بوجود آورد.
2-10-3 اصول مبتنی بر هدفهای وسیع دوره ابتدایی:
1- روش، باید همه جنبه های رشد بچه را در بر گیرد.
2- روش، باید تعادل مناسب در فعالیت های دانش آموز به وجود آورد.
3- روش، باید دانش آموز را به طرف اجتماع، ملت و جهان او سوق دهد.
4- روش، باید امنیت و رضایت برای دانش آموز فراهم سازد.
5- روش، باید فراتر از مهارتهای اساسی سه گانه عمل کند.(همان منبع)
دو روش تدریسی که در این پایان نامه استفاده شده روش یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی می باشد که نحوه اجرای آنها به شرح ذیل می باشد :
2-11 روش یادگیری مشارکتی
علاوه بر روش مطالعه مشارکتی، روش مهم دیگری به نام یادگیری مشارکتی یا یادگیری با هم وجود دارد. چنان که دیدم، مطالعه مشارکتی عمدتا برای خواندن و فهمیدن متنهای مختلف مفید است، اما یادگیری مشارکتی برای انجام دادن انواع فعالیتها و تکالیف تحصیلی، از یادگیری درسهای مختلف گرفته تا پروژه های تحقیقی، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مدافعان این روش جانسون و جانسون (1987) و اسلاوین (1990) هستند. این روش مخالف روش رقابت فردی است و در آن یادگیرندگان در گرو های کوچک با هم و به کمک هم به یادگیری می پردازند. بنا به گفته جانسون (1978)، در روش یادگیری مشارکتی دانش آموزان و دانشجویان ” یا با هم شنا می کنند یا با هم غرق می شوند” ( سیف به نقل ارمرود، 1995) .
الگوی تدریس مبتنی بر یادگیری مشارکتی : روشی است شبیه یادگیری گروهی و جمعی که در بر دارنده گروه ای کوچکی است که بر روی وظایف خاصی و برای رسیدن به هدف مشترک کار می کنند. این گروه ها علاوه بر اینکه مسئول یادگیری خود هستند در برابر یادگیری دیگران نیز احساس مسئولیت می کنند(ماکولای و کنرالنر، 2002 به نقل از گیلیس ، 2003).