دانلود پایان نامه
3
3
1
1

5
5

4
4
نمودار 2-3: تصویر یک کلاس مجازی (حمزه بیگی، 1383)
یادگیری گروهی : این نوع یادگیری مشابه کلاس مجازی است با این تفاوت که کل جریان را فرد خاصی مدیریت نمی کند یادگیرندگان به صورت همزمان اما در مکانهای مختلف با هم به یادگیری می پردازدند عناصر مورد نیاز این نوع یادگیری مشابه همان مواردی است که در کلاس مجازی بود برای یادگیری گروهی ارتباط در سطح بسیار گسترده ای باید به وجود آید زیرا هر یادگیرنده باید با سایر افراد گروه به تبادل اطلاعات بپردازد .
محیط آموزشی الکترونیکی باید کیفیت آموزش را ارتقا دهد یعنی یادگیرندگان باید بتوانند از هر جا و هر زمان اقدام به فراگیری کنند مسأله دیگر این است که تعامل یادگیرنده با محتوای آموزشی و تأثیر گذاشتن بر سرعت فراگیری باعث رشد یادگیرنده می شود یادگیرنده جریان یادگیری را با تقاضای فردی خود هماهنگ می کند که باعث افزایش انگیزه های او می شود یک نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات باید بتواند محتوای آموزشی و ابردادها را تولید و بازبینی کند دوره های آموزشی را ارائه و کنترل کند قسمتهای مختلف دوره آموزشی را از طریق ساز و کارهای بازیابی تولید نماید و به عنوان نقش کتابخانه ، منابع آموزشی را انتخاب کند و زمینه مشاوره یادگیرندگان با آن را فراهم گرداند به این ترتیب مشاهده می شود که در محیط یادگیری الکترونیکی و به خصوص محیط یادگیری مبتنی بر شبکه به مجموعه ای از منابع مورد نیاز یادگیرندگان جایی که این منابع انتخاب و گردآوری شده باشند ابزارهای ارتباطی و یک یاددهنده که کار مدیریت یادگیری را بر عهده بگیرد نیازمندیم .پارسا،فریدون ( 1381).
2-2-5- تعریف اطلاعات
اطلاعات عبارت است از داده های شکل گرفته و تغییر یافته به طوری که معنی دار و مفید باشند. اطلاعات با بشر آمیخته شده و پدیده ای اجتماعی است به دلیل آنکه انسانها سبب انتقال اطلاعات میشوند. تقسیم کارمیان انسانها به منظورتامین نیاز ارتباطات میان انسانها زمینه سازانتقال اطلاعات بین افراد است. اطلاعات آن چیزی است که بتواند درسیستم ذهنی دریافت کننده دگرگونی ایجاد کند و ازبی نظمی بکاهد. حاصل این دگرگونی درسیستمهای انسانی- پدید آمدن دانش و توانایی تصمیم گیری است (عباسی، 1384).
2-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعریف
فناوری اطلاعات، عبارت است از فناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش،بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوریهای نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی میشود.فناوری اطلاعات، روش کارمارا دگرگون کرده، امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است.
امروزه، فناوری اطلاعات درمقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه میکند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ میشود.