دانلود پایان نامه
فراگیرنده و دانش آموز هم در فرایند یادگیری به صورت فعال شرکت می کند و در تعامل گسترده خود با معلمان ، سایر فراگیرندگان و محتوا را فرامی گیرد .در نظام های آموزشی مبتنی بر فناوری ، تلاش فردی و جمعی فراگیرندگان امکان پذیر است و فراگیرندگان به انجام دادن این گونه تلاش ها تشویق می شوند (قورچیان، 1382).
2-2-21- مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی :
مدارس هوشمند به مجموعه ای از مدارس اطلاق می شود که از اینترنت و فناوری اطلاعات استفاده می کنند تا در جهت آموزش به دانش آموزان چند عمل اساسی انجام دهند ، یعنی بتواننددرزمان کوتاه تری مطالب بیشتری را منتقل کنند و دسترسی فوری و آنی دانش آموزان را به جواب بسیاری از مسائلی که ممکن است در یک کلاس سنّتی برای آنها به عنوان سؤال باقی بماند فراهم کنند .
مدارس هوشمند این توانایی ها را دارند که به طور مرتب معلم و دانش آموز را مورد ارزیابی قرار دهند ، وضعیت فعلی آنها را ارتقاء دهند و اگر معلمی در روش تدریس خود اشکالی دارد ، آن روش را اصلاح کند . در این مدارس درس تابث نیست و محیط کاملاً باز است.گرچه موضوع ها موردبحث کاملاً مشخص است ولی با توجه به توانمندی دانش آموزان و کشش آنها می توان دایره توسعه دانش را وسیعتر کرد .
بنابراین مدرسه هوشمند فضایی است که در آن برای تولید ، توزیع و استفاده از اطلاعات ، آموزش های لازم به دانش آموزان داده می شود تا آنها بتوانند هم در امور درسی و هم برنامه های آینده خود زمینه توسعه علمی و اشتغال برنامه کاری خود را فراهم کنند .
2-2-22- ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش :
از مهم ترین شاخص های توسعه در یک کشور کیفیت برونداد نظام آموزشی است که آن نیز به چگونگی نظام انتقال اطلاعات برنامه ریزی شده آموزش به فراگیرندگان و نیز بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری بستگی دارد. در دنیای امروز این امر مهم را فناوری آموزشی بر عهده دارد که استفاده بهینه از فناوری آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران ،امرآموزش را واقعی تر و نیز عملی تر نموده و ضمن غنی کردن کیفیت تدریس و یادگیری ،کارایی تعلیم و تربیت را ارتقاء بخشیده است .درس هایی مانند علوم ، جغرافیا ، زمین شناسی ، آزمایشگاه علوم زیستی و حتّی ادبیات می توانند از وسایل تکنولوژی و کمک آموزشی مؤثر در یادگیری استفاده نمایند .
چون حالت مجسم در ذهن دانش آموزان به وجود می آید و درک آنها نسبت به درس افزایش می یابد در نتیجه بهره وری در سیستم آموزش به وسیله وسایل آموزشی و تکنولوژی بالا می رود و بازدهی هم از نظر قبولی و معلومات بسیار زیاد می شود .
نبود الگوهای مناسب ،ضعف بزرگ مدارس کشور است :
شاید برای همه ما (مخصوصاً معلمان) این سؤال پیش آمده باشد که چرا باید از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس استفاده کرد؟ این که چطور یاد می گیرند و خلاصه اینکه این یادگیری چگونه می تواندبرای تمام دانش آموزان کلاس به طور مؤثر سازماندهی شود،از سؤالاتی هستند که توسط معلمان مطرح می شوند از آنجا که روش برنامه ریزی ما،سازماندهی و اداره کردن فعالیتها درکلاس درس به واقع منعکس کننده افکار و هدفها درباره یادگیری بچه ها می باشد، باید تمام سعی و تلاشمان این باشد که میزان علاقه مندی بچّه ها را افزایش دهیم، انگیزه های آنان را تقویت کنیم و آنان را تشویق کنیم تا علیرغم وجود مشکلات به سمت وسوی موفقیت پیش بروند .سعی نموده کمکشان کنیم تا آموخته های قبلی خود را با آموزه های جدید مرتبط کنند. پس از آنها می خواهیم تا حس اعتماد به نفس و استقلالشان را در یادگیری افزایش دهند. و الگوهای مناسبی در زمینه فناوری اطلاعات را به معلمان و دانش آموزان معرفی نماییم (علوی، 1388).
2-2-23- نقش معلم در فرایند ICT :
درفرهنگ ما شغل معلمی شغل بسیار شریف و ارزنده ای است این شغل درعین حال ، خیلی ظریف و پر مسئولیت است و مشکلات خاصی نیزدارد که آگاهی نداشتن ازآنها سبب کاهش موفقیت معلمان می شودیکی از این مشکلات ، تکرار تدریس در هر روز و ادامه آن به مدت 30سال تحصیلی است . اگر تکرار فرآیندآموزش و روش یادگیری دانش آموزان،در این مدت متنوع و جذاب نباشد،چه بسا که نشاط و پویایی آموزش کم رنگ و یادگیری هم به فعالیتی عادی و بدون انگیزه درونی تبدیل می شود.
در حقیقت می توان گفت که خلاقیت معلم، پایه و اساس ایجاد تغییر در فرایند آموزش به حساب می آید و معلمی که خلاقیت ندارد، کمتر می تواند در کلاس، محیطی فعّال و فضای گرم و بانشاط ایجاد کند. این گروه از معلمان خیلی زود از لذّت و صفای آموزش محروم می شوند .
مشارکت معلمان در فرایند برنامهدرسی و تصمیمات مرتبط بدان از زمان تخصصی شدن قلمرو برنامه ریزی درسی مطرح بوده ،ولی دامنه مشارکت آنها درنظام های برنامه ریزی متفاوت ومتنوع بوده است. نظریه پردازی درحوزه برنامه درسی وتعیین سهم عوامل و عناصرگوناگون درتصمیم گیری ،از یک طرف نیازمندآشنایی با فرایند تصمیم گیری و از طرف دیگر مستلزم اعتقاد و باور به مشارکت است. باور و مشارکت معلمان تا آنجا پیش  می رود که موفقیت و شکست بهترین و یا ضعیف ترین برنامه درسی طراحی شده را در گرو کیفیت اجرا از جانب معلم می داند .و نیزیکی ازچالشهایی کهICT برای معلمان تدارک می بیند تعریف نقش آن به عنوان تسهیل کننده یادگیری،سازمان دهندهکار گروهی ، مدیرفعالیت های کلاس درسی و…است.به این ترتیب معلمان بیشتر وقت خود را صرف پشتیبانی تک تک افراد یاگروه ها خواهندکرد وکمتر به تدریس درکلاس خواهند پرداخت .استفاده از ICT محیطی با قابلیت ویژه درکلاس درس ایجاد می کندکه بطور مسلم در ظهور ظرفیت های پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود .
یکی از نکات بارز در این زمینه ، نگرش معلمان نسبت به فناوری و ورود آن به کلاس درس است ، معلمان به راحتی تغییر را نمی پذیرند .برای کمک به آنها باید نگرانی هایشان را مدنظر قرار داد . می توان گفت زمانی معلمان آمادگی دریافت و ورود فناوری به کلاس خود را دارندکه به دنیای فناوری وارد شده و از بهره گیری این علوم بی نصیب نمانند . به این منظور ،برنامه های مقدماتی وکار با اینترنت می تواند شروع خوبی باشد. با افزایش مهارت معلمان در بکارگیری شخصی رایانه و کار با محیط های گوناگون ، آشنایی با برنامه و ارزیابی نرم افزار ،آمادگی برای تلفیق فناوری بیشتر می شود ، از آن مهمتر اینکه بدون ترس از دست رفتن احترام خوددر نزد دانش آموزان ،همکاران یا افراد مافوق به هنگام استفاده از فناوری در کلاس درس و اشتباه کردن، احساس موفقیت کنند . عدّه معدودی از ما هنگام نخستین تجربهاستفاده از چیزی ،اساس موفقیت می کنیم .باید فضایی در مدرسه بوجودآید که به افراد فرصت دهدبرای یک بار هم که شده تجربه استفاده ا زفناوری در کلاس درس را داشته  باشند و باید دانست تغییر سخت است ولی نه نشدنی (لاویس، 1387).
2-2-24- آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت :
در یک پژوهش که در سال 83-1382در سطح شهر تهران از میان 400 نفر از معلمان گرفته شده که این 400نفر از میان هفت هزار نفری بودند که در دوره های ICDL شرکت کرده بودند.یافته های پژوهش به قرار زیر است :
یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که از نظر معلمان ،محتوای دوره های آموزشی ICT از لحاظ علمی متناسب با نیازهای حرفه ای معلمان بوده است .
نظر معلمان در مورد مناسب بودن کیفیت اجرای دوره معنی دار و مثبت است .