دانلود پایان نامه
گامهای تهیه پرسشنامه به شرح زیر توضیح داده می شود.
3-6- مراحل ساخت و رواسازی ابزار
ابزار جمع آوری داده ها در پزوهش حاضر محقق ساخته بود لذا گامهای تهیه آن به شرح زیر توضیح داده می شود.
برای تهیه ماده های پرسشنامه مراجع ذیل استفاده شده است.
از نسخه الکترونیکی پرسشنامه های «کتاب پژوهشنامه مدیریت» از مرجع دانش پژوهان ایران (سایت Nashrestan.com)
2- بررسی نظرات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی اصفهان در مورد ضرورت و میزان کاربرد رسانه های آموزشی. پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. امامی، مسعود. ( 1381).
3- میزان اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) شماره سیزدهم. بختیاری، مریم (1386).
4- پیامدهای شناختی دوزبانگی ، مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی ، تهران . براهنی ، محمد تقی (1371)،
5-نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت (کوتاه مدت) و اولویتبندی این دورهها از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه استان خوزستان، پژوهشکده تعلیم و تربیت، سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان. پور بختیار، حسین (1384).
6-فن آوری اطلاعات در مدیریت، دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی، ترجمه ریاحی و همکاران، تهران دانشگاه پیام نور. توربان، افرایم (1386).
7-رویکرد جدید در اندازه گیری اثربخشی آموزشی در صنایع با تأکید بر مدل POT، مجله روش، شماره 83، سال سیزدهم، صفحه 58. خراسانی، اباصلت (1382).
8-بررسی میزان بکارگیری منابع یادگیری غیر کتاب درسی در فرایند یاددهی و یادگیری در هنرستانهای کار دانش شهر تبریز 88-1387، دانشگاه آزاد تبریز – ذوفن، شهناز. (1383). کاربرد فناوریهای جدید در آموزش. تهران: سمت. دادپناه مریم (1388).
9-شاخص های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصلنامه پایش، شماره اول، شماره چهارم. ظهور، علیرضا؛ اسلامی نژاد، طاهره (1381).
10-به کارگیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی؛ نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع، دانشگاه علوم پزشکی تهران. علوی، سیده شهره؛ مکارم، جلیل؛ نمازی، علیرضا (1389).
11-مبانی مدیریت و فناوری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. فتحیان، محمد. (1387).
12-مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر سمت. فردانش، هاشم. (1385).
13-شناخت موانع و مشکلات دبیران در بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری در دوره راهنمایی تحصیلی استان لرستان. طرح پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش استان لرستان، شورای تحقیقات، پژوهشکده تعلیم و تربیت. فلاح، علی نصرت. (1382).
14- بررسی نگرش مسئولین، مدیران و آموزگاران نسبت به وسایل و رسانه های آموزشی در مدارس ابتدایی استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی. کرک آبادی، رضا. (1373).
برای برآورد روایی محتوایی پرسشنامه طراحی شده( جهت ارزیابی اینکه تا جه حد ماده های پرسشنامه همان گویه ها را اندازه گیری می کنند؟) پرسشنامه به 3 تن از اساتید صاحب نظر گروه علوم تربیتی ارایه شد. نتایج نمرده دهی اساتید در جدول زیر آمده است. نتایج نشان داد، اساتید صاحب نظر اعلام نمودند 90/83 ماده های پرسشنامه، به طور زیاد تا خیلی زیاد همان گویه ها را اندازه گیری می کنند که برای آن ساخته شده اند. به این ترتیب می توان بیان کرد که پرسشنامه تهیه شده از اعتبار محتوایی خوبی برخوردار است(جدول 1)