دانلود پایان نامه
4- وابستگی متقابل مثبت میان دانش آموزان هنگامی بر قرار می شود که هر فردی بداند مشارکت هریک از اعضا، در کمک به گروه در دست یابی به اهدافشان مهم است.
5- پردازش گرو هی: که به ارزیابی یادگیری مشارکتی اشاره دارد و می تواند به عنوا ن ارزشیابی تکوینی توصیف شود که بر بازخورد فرآیند یادگیری دانش آموزان تمرکز کرده و آنچه را دانش آموزان هنوز نیاز دارند تا اهدافشان را به انجام برسانند، منعکس می کند(گیلیس، ۲۰۰۷ ).
2- 18 مراحل و گام های اساسی تدریس مشارکتی
اجرای صحیح تدریس به شیوه ی مشارکتی نیازمند توجه به مراحل و گام های اساسی آن است. توجه و رعایت گام های حاکم برکارهای مشارکتی و تیمی باعث موفقیت و انجام درست کارها می شود. این گام ها در تدریس مشارکتی به شرح زیر می باشد.
الف): ایجاد تیم کاری: 1-1: انتخاب اعضای تیم که بتوانند به طور مؤثر با هم کار کنند: برای اینکه اعضای تیم تدریس بتواند به طرز مؤثرتری با هم کار کنند باید: 1- با هم سازگار باشند، 2- نسبت به انجام مشارکتی تدریس یک موضوع درسی تعهد داشته باشند، 3- به ارتباط محتوا و برنامه درسی با زندگی واقعی فراگیران حساس باشند، 4- نسبت به واکنش فراگیران گرایش مثبت داشته باشند(ویلا همکاران 2008).
در بحث از شناخت و انتخاب همکار در تدریس، به سه ملاک اشاره کرده است که عبارتند از: الف): میزان علاقه ی او به مشارکت در فرایند تصمیم گیری. ب): اگاهی از دانش و مهارت های تخصصی او. ج): آگاهی از میزان علاقه ی او به شرکت در کارهای گروهی (ابری ، 2004) نیز بیان کرده است. که به واسطه ی ارتباطات نزدیک اعضای تیم تدریس، نباید انتخاب عضو همکار شانسی باشد. مدرسان باید با دقت در انتخاب عضو همکار، کسی را که در انجام وظیفه متعهد و در زمینه تخصصی با صلاحیت و به لحاظ روانی آرامش خاطر دارد انتخاب کنند.
ب): تقسیم وظایف براساس تخصص و صلاحیت ها: هر مدرسی در یک حیطه از موضوع درسی تخصص دارد که می تواند برای فراگیران، مفید باشد(ارکالانو، 2007).
ج): تهیه راهنمای کار انجام برنامه ریزی برای عملکرد مؤثر (سالس و پریست، 2005)
د): انجام ملاقات های مرتب و منظم اعضای تیم تدریس: بر اساس تحقیقات انجام شده توسط کمیته ی بررسی عملکرد یادگیری، پیشنهاد شده که اعضای تیم تدریس باید حداقل 4 تا 5 جلسه در هفته همدیگر رو ملاقات کنند. اختصاص زمان برای برنامه ریزی در میان مدرسان، باعث بالا رفتن هماهنگی میان آنها در حیطه ارزشیابی فراگیران، سنجش و بازخورد به فراگیران سنجش و بازخورد به یکدیگر و ملاقات های آنها با هم می شود. که باعث رشد نگرش مثبت آنها به حرفه ی تدریس می شود(کافی، 2008).
در همین رابطه (روتییر، 2001) بیان کرده است. که ملاقات های هفتگی اعضای تیم تدریس باعث فراهم آوردن محیط های یادگیری غنی هم برای فراگیران و هم مدرسان می شود و مدرسان به برطرف کردن ضعف های کاری خود می پردازند. که این امر در روند یادگیری فراگیران نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. (سلطانی و پور سینا 1384) در بحث از اصول و کار تیمی و گروهی به برگزاری جلسات حضوری و جمعی بین اعضاء اشاره کردند و بر این نکته تأکید داشتند که اعضای کار گروهی باید جلسات مداومی داشته باشند تا بتوانند ذهنیت ها رو به هم نزدیک کنند و با نزدیک شدن به افکار یکدیگر بتوانند در زمینه های کاری بازخورد ارائه دهند.
2-19 مراحل اجرای روش مشارکتی
معلمان، دانش آموزان، و محتوای آموزشی در اجرای مؤثر این روش نقش حیاتی دارند. ماهیت اساسی این نقشها در اثربخشی روش مشارکتی همانند سایر چهارچوبهای یک روش مؤثر و کارآمد است. درسها اکثرا وقتی سودمندند که:
1. معلمان سازه های درس را که دانش آموزان دانش یا مهارت کنترل آن را ندارند، کنترل کنند؛
1. علاقه دانش آموزان را برانگیزانند و آنان را وادار به فعالبت سازند؛
3. محتوای درس ماهیتا متناسب با زمان تدریس و مطلوب و ارزشمند برای تلاش دانش آموزان باشد. (شعبانی، 1385).
مطالعات و تحقیقات گسترده و پیچیده خوبی در مورد مراحل اجرای روش مشارکتی انجام گرفته است. اکثرا آنها چهار مرحله بسیار مهم را برای اجرا متذکر شده اند؛ این چهار مرحله عبارتند از 1) ارائه یا معرفی محتوا؛ 2) تمرین مهارت یا توسعه فعالیتهای آموزشی در گروههای نا متجانس؛ 3) ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی؛ 4) بازشناسی گروه و ارائه پاداش (همان منبع،ص280).
1. ارائه یا معرفی محتوا: در این مرحله معلمان محتوا را معرفی، و زمینه مرور اجمالی درس را فراهم می کنند. این مرور اجمالی باید قبل از فرآیند یادگیری اتفاق بیفتد، استفاده از راهبرد مشارکتی بستگی به اثربخشی خود محتوا – هم به دانش و هم به فرآیند آن – برای دانش آموزان دارد. اگر ارائه محتوای جدید آشتفته در هم برهم یا سطحی باشد، تمرینها به صورت ناقص انجام شود، و تعامل معنا دار در استفاده از محتوا فدای یادگیری بدون اندیشه شود، نمی توان در اثربخشی روش یادگیری محتوا اعتماد کرد. یادگیری در روش مشارکتی یک روش خود آموز اما روشی است که دانش آموزان به یکدیگر در آموختن محتوایی که به آنها به طور مؤثر و صریح معرفی شده است، کمک می کنند(همان منبع ،281).
2. تمرین مهارت یا توسعه فعالیت های آموزشی در گروههای نامتجانس: دو عامل مهم ساختار وظیفهو نامتجانس بودن، اثربخشی گروههای یادگیری را فراهم می کنند. ساختار وظیفه یا وظایف تحصیلی و راهکارهای عملی اتمام آنها به منظور وابسته بودن اعضا به طور فعال در یادگیری طراحی شده اند. در بسیاری از موارد موفقیت آمیز روش مشارکتی اعضای گروه با هم درگیر می شوند. آنها با هم به طور انفرادی روی موضوعات تمرین می کنند، دریافتهای خود را در باره مساله باهم مبادله می کنند و در اجرای آزمون فردی در زمینه عناوینی که انتخاب شده اند، اعضای گروه باید نظر خود را در باره عنوان های دیگران ارائه دهند. و بازخوردی در باره آزمونها ارائه می دهند و خدمات اصلاحی به یکدیگر ارائه می دهند. در دومین عامل گروههای اثربخش و مفید نمونه کوچکی از یک طبقه اجتماعی وسیع هستند، هر گروه از دو جنس زن و مرد، و افرادی با پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا و از طبقات مختلفی تشکیل می شوند، گروههای نامتجانس با مقاصد تحصیلی، چشم اندازها و تواناییها مختلف بیشتر اهداف تحصیلی را دنبال می کنند(همان منبع ،ص282).
3. ارزشیابی دانش آموزان به طور انفرادی: در این مرحله بدون کمک اعضای گروه، هر دانش آموز باید تسلط خود رادر یک ارزشیابی انفرادی نشان دهد. هدف گروه در این مرحله انجام مستقل و مطلوب وظایف به طور انفرادی است. پرسش و پاسخ و مساعدت ممکن است توان و مهارت فردی را مغشوش کند(همان منبع ).
4. بازشناسی گروه و ارائه پاداش: در بسیاری از روشهای مشارکتی، موفقیت گروهها به وسیله میانگین نمره های افراد گروه شناخته می شوند و امتیازاتی نظیر عالی ، بسیار خوب، خوب، را کسب می کنند. این امتیازات همرا با جوایز متناسب است(همان منبع،ص283 ).
2-20 مزایای  استفاده از روش تدریس مشارکتی
1. عزت نفس دانش آموزان افزایش پیدا می کند.
2. تمایل دانش آموزان به مدرسه، بیشتر می شود.
3. دانش آموزخود را نسبت به سرنوشت خویش و دیگران سهیم می داند. 
4. استفاده به جا و صحیح از این روش، در دراز مدت ممکن است  در زندگی آنها نهادینه شده و تاثیر بسیار شگرف ومثبتی  را به دنبال داشته باشد.
5. تقویت مهارت های سطح بالای تفکر(کرامتی، 1382).
6. هراس افراد کم رو و خجالتی برای صحبت کردن درجمع را کاهش می دهد.