دانلود پایان نامه

ایوبی (1377) مطالعه ای تحت عنوان مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی ( متداول) بر پیشرفت تحصیلی و مرمت خود دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم انسانی منطقه 10 شهر تهران انجام داد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که یادگیری مشارکتی بیشتر از یادگیری سنتی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی می شود. افزون بر آن مطالعات پیگیری پس از یک ماه نشان داد که پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان گروه گواه آزمایشی (یادگیری مشارکتی) بیشتر از گروه کنترل بود.
کرامتی (1381) در مطالعه ی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد به این نتیجه رسیده است که روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته است. او پیشنهاد کرده است که به منظور اجرای مؤثر روش یادگیری مشارکتی، همکاری نویسندگان کتاب های درسی، تصمیم گیرندگان آموزشی، معلمان و والدین ضروری است.
در فراتحلیلی دیگر مشخص گردید که هم آموزی و یا مشارکت در تمام سطوح و دوره های آموزشی و نیز در همه موضوعهای درسی برای رسیدن به هدفهای گوناگون از کارکردهای شناختی سطح پایین مانند یادسپاری تا کارکردهای بالای شناختی مانند حل مسئله تأثیر مثبت دارد (فتحی آذر، 1382).
ظفربخش (1383) در تحقیقی که روشهای تدریس فعال (بحث گروهی، حل مسأله، بارش مغزی…) و سنتی را در یادگیری دانش آموزان در درس آمار و مدل سازی بررسی و مقایسه کرد، نشان داد که دانش آموزان آموزش دیده به روش فعال و مشارکتی، پیشرفت تحصیلی بهتری داشته اند.
فروغی و مشکلانی (1384) در بررسی تأثیر آموزش با روش بحث گروهی بر روی خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس اجتماعی نتیجه گرفتند که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه در زمینه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد و نشان دهنده برتری روش بحث گروهی نسبت به روش سخنرانی است.
حقانی و رجالی (1385) در مقاله ای طی ارائه یک شیوه جدید تدریس در آموزش ریاضی بر مبنای یکی از طر ح های کارآیی گروهی (سینرگوژی) که یک شیوه مشارکتی است، این روش را موفقیت آمیز دانسته اند.
یزدیان پور، یوسفی و حقانی (1388) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش به روش پروژه ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سوم تجربی فولادشهر در درس آمار و مدل سازی به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزانی که به طور پروژه ای – مشارکتی آموزش دیده بودند نسبت به گروهی که به طور سنتی آموزش دیده بودند، از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.
علی پاکیزه (1376) در پژوهش رد بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و خودپنداری دانشجویان دریافت که یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد. همچنین یادگیری مشارکتی بر یادآوری نیز تأثیر دارد.
2-39 پیشینه خارجی
اجرای پژوهشهای بسیار در زمینه هم آموزی و یافته های گوناگون آنان، پژوهشگران را به فرا تحلیل هایی در این زمینه رهنمون شده اند که در واقع به گونه ای، ارزشیابی از پژوهشهای انجام شده هستند. جانسون با بررسی بسیاری از یافته های پژوهشی گزارش می کند که هم آموزی اثربخش تر از یادگیری انفرادی یا رقابتی است. هم آموزی یا آموزش در گروه سبب انگیزش بیشتر در فراگیران می شود و بازخورد مثبت نسبت به تجر به های آموزشی و آموزگار در آنها به همراه می آورد.
لنینگ (1993) در پژوهشی در خصوص تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و الگوهای تعامل دانش آموزان دریافت که آزمودنی ها 36 دانش آموزان پایه ی دهم بودند که به صورت تصادفی در دو گروه یادگیری مشارکتی و آموزش سنتی تقسیم شدند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله یک پیش آزمون و یک آزمون بعدی در خصوص متون مورد تدریس ارزیابی شد و الگوهای تعاملی کلامی آزمودنیها نیز به وسیله ی فیلمبرداری و بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت که آزمودنیها گروه مشارکتی در مقایسه با آزمودنی های گروه سنتی در آزمون پیشرفت تحصیلی به طور معناداری نمرات بالاتری کسب نمودند.
کوام) 1999) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان یادگیری فعال و ماندگاری طولانی مدت اطلاعات و مقایسه آن با روش آموزش سنتی مبتنی بر سخنرانی، در دانش آموزان آمار پرداخت. او پس از اجرای آموزش ها از گروهها آزمون به عمل آورد و هشت ماه بعد آزمون دوم (ماندگاری) را اجرا کرد تا میزان ماندگاری اطلاعات را در گروهها بسنجد. او برای این کار از نسبت نمرات آزمون دوم به آزمون اول استفاده کرد. نتایج تحلیل نشان داد که بدون توجه به نوع آموزش دانش آموزانی که نمره آزمون اول آنها خوب بود در آزمون دوم نیز نمره خوبی گرفته بودند. اما در مورد دانش آموزان ضعیف دانش آموزان گروه روش فعال در مقایسه با روش سخنرانی، در آزمون دوم نمرات بهتری کسب کرده بودند .به عبارت دیگر، تأثیر روش فعال بر ماندگاری اطلاعات دانش آموزان ضعیف در مقایسه با روش سخنرانی معنادار بود، ولی برای دانش آموزان قوی در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد.
در مطالعه تیلستون تحت عنوان تاثیر سه رویکرد یادگیری مشارکتی سازمان یافته، یادگیری مشارکتی غیرسازمان یافته و یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی، مشخص شد که در شرایط مشارکتی سازمان یافته، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۵٠ % بیشتر از شرایط انفرادی است (تیلستون، 2000). مطالعه آنویوبازی نیز نشان داد دانش آموزانی که در گروه های یادگیری مشارکتی به یادگیری می پردازند، نسبت به کسانی که به طور انفرادی یاد می گیرند، پیشرفت تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتی پیدا می کنند(آنویوبازی، 2001).
هم چنین رابین گیلیس (2003) تحقیقی با عنوان اثرات یادگیری مشارکتی بر دانش آموزان سال سوم دبیرستان طی زمان یادگیری به صورت گروههای کوچک انجام داد.223 دانش آموز سال سوم دبیرستان در این تحقیق مشارکت کردند و در گروههای سه یا چهار نفری دختر و پسر و با پیشرفت تحصیلی متفاوت کار کردند. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که در گروههای ساختار یافته بودند بیشتر تمایل به کار گروهی در زمینه وظایف تعیین شده داشتند و در مقایسه با گروههای ساختار نیافته بیشتر تمایل به کمک به یکدیگر داشتند و چون بیشتر با هم کار می کردند و فرصت همکاری بیشتری داشتند، درک بهتر و قوی تری از انسجام و مسؤلیت های اجتماعی برای یکدیگر داشتند.
فیشر و شاکار (2004) در تحقیقی تأثیر یادگیری مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش دانش آموزان در درس شیمی بررسی و نشان دادند دانش آموزان آموزش دیده به این روش در مقایسه با گروه گواه، نمرات بهتری کسب کرده اند.
ویچر در مطالعه ای که در خصوص مقایسه روش یادگیری مشارکتی و سنتی انجام شد نشان داد که یادگیری مشارکتی، عزت نفس، میزان تمرکز روی تکالیف، لذت بردن از کلاس و مدرسه و عشق به یادگیری را افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می دهد(ویچر، 2008).
بیش از 600 مطالعه انجام گرفته در طول 90 سال گذشته اثربخشی شیوه های آموزشی مشارکتی، رقابتی و انفرادی را مقایسه کرده اند(استوار،1385).
در ایران تحقیقات متعددی نقش مهم و کلیدی معلم را در فعال نمودن روش مشارکتی در روند یاددهی- یادگیری مشخص کرده است تحقیقات نمایانگر نگرش مثبت معلمان نسبت به الگوی مشارکتی است.در یک پژوهش دیگری تاثیر آموزش به روش مشارکتی، انفرادی و سخنرانی بر یادگیری و یاد آوری آزاد مورد مقایسه قرار گرفته است و نتایج حاصله نشانگر آن است که:
1- آزمودنی های گروه مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر ( انفرادی، سخنرانی ) افزایش معناداری در یادگیری نشان دادند.
2- آزمودنی های گروه مشارکتی نسبت به دو گروه دیگر افزایش معنادار در یادآوری نشان دادند.
3- رابطه معناداری بین توانایی تحصیلی و یادآوری آزاد دیده شد (طالبی، 1383)
اسلاوین معتقد است که روش مشارکتی به طور کامل در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. وی با بررسی36 پژوهش، به مقایسه دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دید بودند و دانش آموزانی که روش مشارکتی را تجربه نکرده بودند، پرداخت. گزارشان نشان می دهد دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دیده اند، نسبت به گروه کنترل پیشرفت بهتری داشته اند (اسلاوین،1984).
2-40 خلاصه فصل
تعلیم و تربیت فرآیندی است پر دامنه و وقت گیر در عین حال پر ثمرترین دستاورد انسان می باشد. اهمیت آن را از این زاویه می توان نگریست که حقیقت آدمی به برکت تعلیم و تربیت معنا و مفهوم می یابد و به برکت این فرآیند است که استعدادها و توان بالقوه آدمی بارور و شکوفا می شود، اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت را نیز می توان در زیان ها و خسران هایی دید که بر اثر فقدان و نقصان این حرکت پویا دامن گیر فرد و جامعه می شود و چنان است که در راه حل معضلات اجتماعی و فرهنگی باید از تعلیم و تربیت به تمام کمال مدد طلبید( باتلر، 1379).
مهم ترین وجه تفاوت انسان باسایر موجودات، توانایی تفکر اوست. آدمی با بهره گیری از چنین قدرتی است که به یادگیری می پردازد البته در فرآیند از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند و از آنها و با آنها یاد می گیرد به نظر سیف(1381) « هدف آموزش آسان کردن یادگیری است» امروز صاحب نظران علوم تربیتی یادگیری مشارکتی را در فرآیند یادگیری مؤثرتر می دانند در فرآیند یادگیری به این نتیجه رسیده اند. که انجام کار به صورت کار گروهی، کلید حل بسیاری از مشکلات یادگیری انسان و معضلات سازمانهاست و بهروری واحد های کاری به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهد(مقدم، 1382:1381).
بنابراین ارائه روش های فعال تدریس و آموزش آن به معلمان و روشن نمودن فوائد فضاهای آموزشی مبتنی بر همیاری می تواند راهگشای آموزش فعال علوم بوده و دانش آموز را در جهت کسب علم برای دانستن و کاربرد آن در زندگی روز مره و احساس زیبای بودن و با هم زیستن تقویت نموده و از او انسانی مفید و همواره کوشا در به رشد رساندن و بالندگی اجتماع بسازد .
فصل سوم