دانلود پایان نامه
از طرف دیگر، تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به دانشآموزان فرصت تسلط بر فناوری و خودراهبری میدهد. در واقع، معلم با تغییر نقش خود از انتقال دهنده به تسهیل کننده میتواند به ارائه محتوای اطلاعات به دانشآموز بپردازد و از طرف دیگر، فعالیتهای یادگیرنده را که نتیجه آن یادگیری است، تسهیل نماید (اسلامیه، 1390). لازمه ایفای چنین نقشی، وجود معلمانی توانمند و ماهر در زمینه موضوعهای مورد تدریس و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا با برخورداری از مهارتهای لازم جهت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرایند تاثیرگذار یاددهی-یادگیری بتوانند از انواع فناوریهای مرتبط و متناسب با درس و محتوا بهرهمند شوند و فرایند یادگیری را اثربخشتر و جذابتر کنند و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تدریس موجب شوند تا حواس بیشتری از دانشآموزان به کار بیفتد و یادگیری بهتر صورت گیرد (اسلامیه، 1390).
الزامات برای استفاده درست از علم و هنر یاددهی-یادگیری در ایفای نقش معلم و یادگیرنده، تدوین برنامه درسی، سنجش یادگیری، استقرار زیربناها و مشارکت جامعه محلی بسیار سنگین است. به طور خلاصه می توان گفت، مهارت های یادگیری قرن بیست و یکم عمده ترین نقش بنیادی را بهبودی بخشیدن به فرایند ها در مدارس، بر عهده دارد. با تسلط بر مهارت های یادگیری قرن بیست و یکم (مهارت های شناختی، ارتباطی و پژوهشی) یادگیرندگان بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت و تبار اقتصادی- اجتماعی و در حد تحصیلی خود می توانند از طریق فعالیت ذهنی ناب، در بحر عمل معنادار و پر چالش یادگیری غوطه ور گردند و هر یک درّ غلطان متناسب با نیاز یادگیری خود را بیابند (مشایخ، 1390).
پژوهش امامی (1381) به بررسی نظرات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی پسرانه اصفهان در مورد ضرورت و میزان کاربرد رسانههای آموزشی میپردازد. نتایج این تحقیق که به شیوه توصیفی میباشد. نشانگر این است که عموم معلمان از مزایای کاربرد رسانههای آموزشی و کارآیی رسانههای آموزشی بی اطلاع میباشند. نشان دادن مقاومت در برابر رسانههای آموزشی از مهمترین علل عدم استفاده آنها از رسانه ها و منابع آموزشی میباشند.
فلاح (1382)، به مطالعهی شناخت موانع و مشکلات دبیران در بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری می پردازد که به روش تحقیق پیمایشی در دو سطح توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق موارد زیر را مورد تأیید قرار داد: 1- ارتقا سطح علمی و آشنایی دبیران با نحوه بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری 2- تجهیز مدارس به مواد و وسایل آموزشی متناسب با محتوای کتب درسی 3- بکارگیری روشهای فعّال و نوین در تدریس 4- نظارت بر مدیران مدارس همراه با راهنمایی از سوی مسئولین آموزشی را مورد تأیید قرار داد.
نتایج پژوهشی نشان می دهد که دبیران با بالاترین میانگین به دوره های زیر اعلام نیاز کردهاند. دبیران ادبیات فارسی به دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ، دبیران زبان انگلیسی به دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای در آموزش زبان انگلیسی، دبیران ریاضی به دوره های سیستم آشنایی با روش های نوین تدریس ریاضیات و کاربرد رایانه در آموزش ریاضی، دبیران زیست شناسی به دوره آزمایشگاه زیست شناسی، دبیران دینی به دوره های آشنایی با نرم افزارهای رایانه ای در آموزش دینی و قرآن و نقد و بررسی کتاب دین و زندگی، دبیران شیمی به دوره نقد و بررسی کتاب جدیدالتألیف شیمی پیش دانشگاهی و کاربرد رایانه در آموزش شیمی، دبیران عربی به دوره های بلاغت و زبان عربی معاصر، دبیران فیزیک به دوره های نقد و بررسی کتب فیزیک و نوراپتیک و هم چنین کلیه دبیران به دوره های آشنایی با شبکه جهانی اینترنت و کاربرد آن و آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته اعلام نیاز کرده اند . پور بختیار،حسین( 1384).
علوی و همکاران (1389) تحقیقی را با عنوان به کارگیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی؛ نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داده است. روایی محتوای پرسش نامه محقق ساخته، حاوی 20 سوال، طی انجام مطالعه مقدماتی بررسی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. نتیجه گیری: دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر عوامل مورد بررسی شامل جلب حمایت مدیران، وضعیت دسترسی به فناوری و توانمندی کارکنان در به کارگیری آن و جو فرهنگی سازمان، برای راه اندازی آموزش ضمن خدمت الکترونیکی آماده است.
سلیمانی و همکاران(1389) به بررسی رابطه بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و نشان دادند که جنسیت در میزان استفاده از فن آوری و عملکرد افراد تاثیر داشته است.به طوری که میانگین استفاده از رایانه و نرم افزار ها،اینترنت و سرویس های اینترنتی،میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های آموزشی زنان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکرد های پژوهشی مردان بیشتر از زنان بوده است.
کلید تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، صلاحیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات معلم و تجربیات اوست. مهارت معلم در آموزش، سبب تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایند یاددهی-یادگیری می شود، بسیاری از نوآوری ها در آموزش به صلاحیت حرفه ای معلم وابسته اند. تعریف یونسکو از استاندارد صلاحیت فناوری اطلاعات و ارتباطات معلم، با توجه به سیاست ملی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، تعلیم و تربیت، سازمان، مدیریت، توسعه حرفه ای معلم و مهارت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از اینکه معلمان باید مهارت پایه عملکرد نرم افزار و سخت افزار، همچنین نرم افزارهای کاربردی، وب، نرم افزارهای ارتباطی، نرم افزارهای نمایشی و کاربردهای مدیریتی را بدانند. آنها باید قادر به طراحی فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر دانش ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پشتیبانی توسعه مهارت دانش فراگیرندگان، استمرار و تفکر یادگیری باشند (شریفی، 1390).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری پرداخته شده است و سپس در ادامه فصل ابزار جمع آوری اطلاعات، روائی و اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آماری مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است.
3-2- روش تحقیق
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نتیجه تشکیل کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی در روش تدریس معلمان مورد مطالعه قرار می گیرد فلذا پژوهش از نظر هدف بنیادی از نظر میزان کنترل محقق روی متغیرهای مورد مطالعه توصیفی از نوع علی مقایسهای است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتست از کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان چایپاره که بر اساس آمار اخذ شده از اداره متبوعه تعداد آنها برابر با 1220نفر می باشد.
3-4- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه
نمونه آماری تحقیق حاضر عبارتست از 296 نفر از معلمان دوره ابتدایی که بر اساس جدول مورگان و با توجه به حجم جامعه آماری تعیین شده است، در این گروه 148 نفر گروه مطالعه و 148 نفر گروه مقایسه می باشد. گروه مطالعه شامل 148 نفر از معلمان دوره دیده و گروه مقایسه نیز 148 نفر از معلمان دوره ندیده هستند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
آموزش ندیده