دانلود پایان نامه
2-31 مراحل اجرای روش تدریس یادسپاری
الگوی تدریسی که از کار لوریان و لوکاس و همکارانشان به وجود اورده ایم شامل چهار مرحله است: توجه به مطالب درس؛ ایجاد ارتباطات؛ بسط تصاویر حسی؛ و تمرین و یاد آوری. این مراحل مبتنی بر اصل توجه و فنونی برای افزایش یادآوری است(بهرنگی،1384)
گام اول فعالیت های را فرا می خواند تا فراگیر بر مطالب آموختنی تمرکز و آنها را به صورتی که به او در یادآوری مطالب کمک کند سازمان دهد. به طور کلی، این کار شامل توجه دوختن به نکات اصلی و مثال ها به دلیل نیاز به یادآوری آنها است. یک راه آن خط کشیدن زیر مطالب است. فهرست کردن نکات به طور مجزا و بازسازی عبارات با آن نکات و کلمات، خود وظیفه آموزشی دیگری است که موجب جلب توجه می شود. سر انجام، تأمل در مطالب، مقایسه نکات، تعیین ارتباط میان نکات سومین فعالیت مبتنی بر توجه است. وقتی مطالب مورد نظر برای یادگیری روشن و ارزیابی شود، آنگا باید از فنون حافظه ای متعدد برای ایجاد پیوند با آنچه که قرار است یاد گرفته شود استفاده کرد.
گام دوم شامل استفاده از فنونی چون کلمه– اتصال، کلمه – جایگزین ( در مورد مطالب انتزاعی)، و کلمه- کلیدی برای قطعات پیچیده یا طولانی متون است. منظور آن است که مطالب جدید به کلمات، عکس ها، یا نکات آشنا پیوند یابند و تصاویر یا کلمات مرتبط شوند. وقتی پیوند های اولیه معین گردید، می توان در گام سوم از شاگرد خواست تا با بیشتر ازیک حس و به نمایش در آوردن ظنز آمیز و به وسیله مبالغه و تداعی مسخره تصاویر ذهنی را تقویت کند. در این موقع می توان به تجدید نظر در تصاویر ذهنی برای افزایش قدرت یادآوری پرداخت. از شاگرد در گام چهارم می خواهند تا به تمرین و یاد آوری مطالب بپردازد(همان منبع،ص205).
2-33 راحلهای یادسپاری
2-33-1 معرفی محتوای آموزش
در این مرحله، معلم معنی و مفهوم مورد نظر آموزش را مطرح می کند و به جای این که از دانش آموزان بخواهد با یک روش غیرفعال و وقت گیر، به تکرار بیش از حد حفظ و نگهداری مفهوم بپردازد، آنها را در آموزش معنادار مفهوم و محتوا، درگیر سازد. یادگرفتن مطالب حفظ کردنی و یادسپاری دو روش مهم دارد:
1- روشی که با آن مشقت و فشار ذهنی انجام می شود.2- روش استفاده ار راهبردهای یادسپاری است که در این صورت یادگیری معنادار و پایدار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین انتظار می رود معلمان آنچه را که باید آموزش داده شود، به طرق گوناگون معرفی کنند
2- 33-2 تکنیک ها و راهبردهای یادسپاری
در این مرحله، معلم می تواند فهرست تعدادی راهبرد و تکنیک را به دانش آموزان بدهد و چند نمونه ی یادگیری بر اساس آنها معرفی کند. سپس از دانش آموزان بخواهد برای یادگیری موضوعات آنها را تمرین کنند. بهتر آن است که در یک جلسه هم اندیشی، علاوه بر فهرست معرفی شده ی معلم، خود دانش آموزان نیز روشهایی را از تجارب گذشته بیان کنند تا فهرست کامل تری از فنون و راهبردهای یادسپاری تولید شود
2-33-3 اجرای راهبردهای تولید شده در خصوص موضوع و مفاهیم درس
بعد از اینکه دانش آموزان موضوع آموزشی و راهبردهای یادسپاری را شناختند، از آنان خواسته می شود در مدت معینی با استفاده از راهبردها، مفاهیم را به یادسپارند. پس از اینکه دانش آموزان راهبردها را بررسی کردند، خود نحوه، یا راه یادگیری را بیان می کنند و سایر دانش آموزان از تجارب شخصی افراد در اجرای راهبردها سبب تمرین موثر در کلاس و بهره مندی از تجارب دیگران شود. این عمل از نظر یاد گیری اهمیت بسیار دارد.
2-33-4 بررسی و ارزشیابی و تعمیم
در پایان این روش، معلم جدولی در تخته سیاه رسم می کند که همه ی راهبردهای به کار گرفته شده در کلاس را در آن می نویسد. سپس در مورد کارایی آنها از دانش آموزان نظرخواهی می کند و پس از ثبت این نظریات، بر اساس نظر نسبی آنان، راهبردهای کارآمد و موثری ارائه می دهد و برای استفاده و بهره گیری در همه دروس پیشنهاد می کند.1- راهبردهای به کارگرفته در کلاس 2- اولویت بندی براساس نظر دانش آموزان(فضلی خانی،1382).
2-35 مفاهیم اساسی روش تدریس یادسپاری
اگاهی
قبل از آن که بتوان چیزی یا مطلبی را به یاد سپرد باید به آن توجه کرد، یا بر آن تمرکز داشت. « ضرورتی برای آگاهی اصیل، مشاهده است » (لوریان و لوکاس، 1974). بر طبق نظر لوریان و لوکاس، هر چیزی که به اصالت آن آگاه باشیم نمی تواند فراموش شود.
پیوند (تداعی)
طبق قاعده اساسی حافظه «می توان هر قطعه جدید اطلاعات را آموخت اگر آن را به چیزی که می دانید یا به یاد می آورید پیوند دهید » برای کمک به شاگردان در یاد گرفتن هجی معلم می تواند با دادن نشانه به هر دو یادگیری معنا و هجی آن کمک کند(بهرنگی،1984).
سیستم اتصال
اساس روال حافظه ارتباط دادن دو نکته به هم که نکته دومی خود نکته ای دیگر و به همین منوال روشن ساختن نکات دیگر است. هر چند که ما انرژی خود را به طور معمول صرف یادگیری مطالب معنادار می کنیم، نمایشی با مطالبی که واجد خصوصیت کاربردی نیست می تواند روشنگر نحوه کاربرد این روش باشد. سپس اغلب مسائل حافظه به ارتباط دادن دو نکته مربوط می شود اغلب می خواهیم اسامی و تاریخ ها یا مکان ها، اسامی و نکات؛ کلمات و معانی آنها، یا حقیقتی که میان دو نکته ایجاد ارتباط می کند را بهم پیوند داده یا تداعی کنیم(همان منبع،ص200).
پیوند (تداعی ) مسخره یا چندش آور
با وجود اینکه پیوند مبنای حافظه است، وقتی تصویری واضح و مسخره، و غیر ممکن، یا غیر منطقی باشد بر قدرت تداعی افزوده می شود. به طریق مختلف می توان پیوند مسخره به وجود آورد. نخست استفاده از قاعده جایگزینی است. دوم می توان از قاعده بی قوارگی استفاده کرد که طبق آن موجودات کوچک، بزرگ و یا موجودات بزرگ، ریز می شوند(همان منبع،ص200).
سیستم کلمه – جایگزینی
سیستم کلمه – جایگزینی راهی برای تبدیل کردن « نامحسوس به محسوس و معنی دار است» (لوریان و لوکاس، 1974) این کار کاملا آسان است. تنها هر کلمه یا عبارت که انتزاعی به نظر می رسد انتخاب کنید و « به چیزی …..فکر کنید که به نظر شبیه، یا یادآور، آن مطلب انتزاعی است و می تواند در ذهن شما تصویر شود» (همان منبع،ص201).
کلمه کلیدی
اساس سیستم کلمه – کلیدی انتخاب کلمه ای است که بازنمای یک تفکر طولانی تر یا چند تفکر تابع باشد(همان منبع،ص201).