دانلود پایان نامه
3- 1- مقدمه
در این فصل ابتدا به توصیف جامعهی آماری و روش نمونهگیری پرداخته، سپس به ابزارهای پژوهش، شاخصهای پایایی و روایی اشاره میگردد و در نهایت نحوه اجرا و روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش تشریح شده است. از آنجا که این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی میباشد، قصد پژوهشگر آن است که به پیشبینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای شناختشناسی بپردازد. در این پژوهش انگیزش پیشرفت به عنوان متغیر ملاک، الگوهای ارتباطی خانواده نقش متغیر پیشبین و باورهای شناختشناسی نقش میانجی را برعهده خواهند داشت.
3-2- جامعه و نمونه آماری
گروه نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 400 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شیراز بودند که به شیوهی نمونهگیری خوشهای تصادفی از میان دانشکدههای علوم انسانی و فنی و مهندسی انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشکده تعدادی بخش و از هر بخش یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس کلیه دانشجویان حاضر در کلاس مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو دانشکده انتخاب گردید که به طور نسبی واریانس لازم در مورد متغیرها ایجاد شود ولی اثر رشته در پژوهش کنترل میگردد. همچنین انتخاب سال سوم به تنهایی به علت کنترل نسبی عامل تعداد سالهای تحصیل است که میتواند بر باورهای شناختشناسی تأثیرگذار باشد. در مجموع 19 کلاس در پژوهش حاضر شرکت نمودند. ضمناً 25 پرسشنامه به دلیل ناقص و مخدوش بودن حذف گردید.
3-3-ابزارهای پژوهش

به منظور جمعآوری اطلاعات در این پژوهش از سه ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه 63
گویهای شومر (1990) به منظور اندازهگیری باورهای شناختشناسی و پرسشنامه 26 گویهای الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1997، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) و پرسشنامه 26 گویهای انگیزش پیشرفت «آزمون فهرست ارجحیت شخصی ادواردز» (1973) استفاده شد.
3-3-1- مقیاس باورهای شناختشناسی
شومر جهت اندازهگیری باورهای شناختشناسی در سال 1990 ابزاری تهیه کرد که مشتمل بر 63 گویه بود و به شیوه لایکرت در یک طیف پنجتایی نمرهگذاری میشد. بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق میگرفت.
شومر این 63 گویه را بر اساس نظریه خود در 12 طبقه جای داد (جدول شماره 3-3) و بعد بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از چرخش واریماکس 4 عامل اصلی را استخراج کرد که عبارت بودند از:
1-توانایی ثابت
2-دانش ساده
3-یادگیری سریع
4-دانش قطعی
در پژوهش حاضر از ترجمه پرسشنامه شومر (لطیفیان و همکاران، 1384، به نقل از سپهری،1385) استفاده خواهد شد(پیوست1). پایایی و روایی پرسشنامه در پژوهش لطیفیان و همکاران، (1384) مورد بررسی قرار گرفت که حکایت از پایایی و روایی مطلوب پرسشنامه داشت.
پرسشنامه باورهای معرفتشناختی (شومر، 1998) از دوازده مجموعه گویه تشکیل شده است که نیمی از گویهها باورهای خام و ساده و نیم دیگر باورهای پیشرفته آزمودنیها را درباره ماهیت دانش و چگونگی دریافت آن، میسنجد. در این پرسشنامه باورهای پیشرفته به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین ناپختگی بیشتر در باورهای معرفتشناختی است.
زیر مجموعههای دوازدهگانه معرفتشناسی (به نقل از سیف،1385) بدین قرارند: هرگز نمیتوان چگونه یادگرفتن را آموخت؛ موفقیت ربطی به تلاش فراوان ندارد؛ یادگیری در اولین رویارویی با مطالب اتفاق میافتد؛ دانش را نمیتوان مورد انتقاد قرار داد؛ از نظریات ابهام برانگیز و پیچیده باید اجتناب نمود؛ اجزا دانش در یک نظام منسجم و یکپارچه قرار نمیگیرند؛ هر سؤال فقط یک پاسخ درست دارد، یادگیرنده در اکتساب دانش به معلم وابسته است؛ یادگیری سریع اتفاق میافتد؛ تلاش متمرکز برای یادگیری اتلاف وقت است؛ توانایی یادگیری، ذاتی و دانش قطعی است. شومر (1998) زیرمجموعههای فوق را مورد تحلیل عاملی قرارداد و به چهار عامل کلی رسید که با توجه به ماهیت زیرمجموعههایی که بیشترین بار عاملی را روی هر یک از این چهارعامل به خود اختصاص میدادند، بدین قرار نامگذاری شدند. توانایی ذاتی، دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی. عوامل مذکور در مجموع 1/53 درصد از واریانس نمرات پرسشنامه معرفتشناختی را تعیین مینمودند. این یافتهها با نتایج قبلی شومر نیز همسو بود (برای مثال: شومر 1990؛ a،b1993 ،شومر، کروز و رودز ، 1992)
در پژوهشی که توسط سپهری (1385) انجام شده، به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفا کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد. در این تحلیل مقدار عددی شاخص KMO برابر 76/0و مقدار عددی شاخص x2 در آزمون کرویّت بارتلت برابر با 727 که در سطح 001/0 معنادار بود. نتایج تحلیل عامل به روش مؤلفههای اصلی، با چرخش آبلیمین مستقیم وجود 4 عامل در 12 طبقه را نشان داد که 56% کل واریانس را تبیین میکردو مقدار ضریب آلفا کرونباخ61/0 گزارش گردید. لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین ناپختگی بیشتر در باورهای شناختشناسی است.
جدول شماره 3-1: 12 طبقهی پرسشنامه شومر
نام طبقه سوالات موجود در این طبقه
1)یادگیری سریع 60+50+39+10+1
2)دانش مشخص 61+48+34+21+12+2
3)عدم انتقاد 46+45+13+7+6+3