دانلود پایان نامه
دوم 691/0 477/0 474/0 010/0 639/173 001/0
سوم 696/0 484/0 480/0 008/0 019/119 001/0
جدول فوق علاوه بر ضریب هبستگی و ضریب تعیین، تغییرات مقادیر F و سطح معنی داری این مقادیر در مدل های سهگانه می باشد، همچنین نشانگر این است که در طی مراحل مختلف به‏ترتیب از یک طرف از سطح معنی داری کاسته و به‏عبارتی بر میزان خطای آن افزوده می شود و از طرف دیگر از مقادیر F کاسته می شود. به طوری که مقدار F که در مدل اول برابر با 581/334 بود، با افزوده شدن متغیرهای جدید، در مدل دوم به 639/173 و بالاخره در مدل سوم به 019/119 کاهش می یابد. اما چنانکه قبلاً هم اشارت شد، هدف از انجام تحلیل رگرسیون، گزینش بهترین ترکیب و مدل از مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (اصلاح بدن) است، بنابراین، مدل سوم مدلی می باشد که بهترین برازش را از عواملی بدست می دهد که معادله رگرسیون عوامل مؤثر بر اصلاح بدن را تشکیل داده و قادرند اصلاح بدن را تحت الشعاع قرار دهند.
میزان تأثیر تفکیکی هر یک متغیرهای مستقل بر روی اصلاح بدن، محتوای جدول بعدی را تشکیل می دهد. نتایج این جدول نشان میدهد که در مدل اول که متغیر مصرفگرایی وارد آن شده است، تا مدل آخر یعنی مدل سوم، در کل سه متغیر وارد مدل شده و توانسته اند از میان مجموعه متغیرهای مستقل درنظرگرفته شده جهت تبیین اصلاح بدن، تأثیر آماری معنی‏داری در سطح کمتر از 05/0 بر این متغیر وارد سازند و سایر عوامل (مثل سرمایه فرهنگی) که در مدل نیامده اند، فاقد چنین تأثیری بوده و در نتیجه طی مراحل، از مدل رگرسیونی حذف شده اند.
جدول 4-30: تأثیر تفکیکی متغیرهای مستقل بر اصلاح بدن
مدل ضرایب استانداردنشده ضرایب استانداردشده T سطح معنی داری
B خطای استاندارد Beta
اول عدد ثابت 257/33 086/3 – 776/10 001/0
مصرف گرایی 817/1 099/0 683/0 292/18 001/0
دوم عدد ثابت 609/17 574/6 – 679/2 008/0
مصرف گرایی 710/0 106/0 643/0 099/16 001/0
هویت شخصی 445/0 165/0 107/0 690/2 007/0
سوم عدد ثابت 256/33 299/9 – 576/3 001/0
مصرف گرایی 697/1 106/0 638/0 047/16 001/0
هویت شخصی 490/0 166/0 118/0 961/0 003/0
مصرف رسانه 179/0 076/0 088/0 365/2 019/0
حال در ادامه به شرح میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر اصلاح بدن پرداخته می شود:
با توجه به نتایج بدست آمده متغیر “مصرف گرایی” با ضریب بتا (638/0= Beta) بالاترین تأثیر را بر اصلاح بدن دارد. بنابراین اصلاح بدن در مرحله اول متأثر از مصرف گرایی است. مقدار پیشبینی این متغیر نیز برابر با 638/0 است و این به این معنی است که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مصرف گرایی، 638/0 واحد تغییر در متغیر اصلاح بدن به وجود میآید.
با توجه به نتایج حاصله متغیر “هویت شخصی” با ضریب بتا (118/0= Beta) دومین متغیر تأثیرگذار بر روی اصلاح بدن است . بنابراین میزان اصلاح بدن در مرحله دوم ، وابسته به هویت شخصی است. مقدار پیشبینی این متغیر نیز برابر با 118/0 است و این به این معنی است که به ازای یک واحد تغییر در متغیر هویت شخصی، 118/0 واحد تغییر در متغیر اصلاح بدن به وجود میآید.
سومین متغیری که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است “مصرف رسانه” است. ضریب تأثیر رگرسیونی این متغیر برابر با (088/0= Beta) است. مقدار پیش بینی این متغیر نیز برابر با 088/0 است و این به این معنی است که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مصرف رسانه، 088/0 واحد تغییر در متغیر اصلاح بدن به وجود میآید.