دانلود پایان نامه
درصد 3/6 9/8 9/29 9/33 1/21 100
12.با تکنیک هایی از قبیل مهندسی ذهن می توان مسیرزندگی را تغییر داد فراوانی 17 36 109 135 87 384
درصد 4/4 4/9 4/28 2/35 6/22 100
یافتهها نشان داد که، 3/39 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که بدنی را که خدا به انسان داده نباید با عمل جراحی دستکاری کرد و در مقابل 3/33 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته اند.البته 3/27 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 8/51 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که انسان می تواند از پیشرفتهای پزشکی برای تغییر ظاهری خود بهره ببرد و در مقابل 5/18 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته اند. البته 7/29 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها نشان داد که، 7/48 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که انسان این آزادی را دارد که بدن خود را با اعمال جراحی به شکل دلخواه در آورد و در مقابل 4/21 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته اند. البته 9/29 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 4/41 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که این سنتها هستند که شخصیت و هویت مرا می سازند و در مقابل 6/32 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 26 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها نشان داد که، 5/55 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که در عصر جهانی شدن، شیوه های زندگی آن قدر متنوع شده اند که می توان یکی از آنها را برگزید و در مقابل 9/15 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته اند. البته 6/28 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها مؤید این مطلب است که، 1/72 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که قدرت وانتخاب ما برای انتخابهای اساسی بسیار بیشتر از نسل های گذشته است و در مقابل 1/9 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته اند. البته 8/18 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 4/72 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که انتخاب های امروزشان با توجه به تحولات آینده است و در مقابل 6/7 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 1/20 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها نشان داد که، 2/79 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که خصلت های انسان امروزی پیوسته در حال دگرگون شدن است و در مقابل 4/4 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/16 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها مؤید این مطلب است که 6/57 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که بخش زیادی از سنت ها، دیگر مبنایی برای عملکرد آنها نیست و در مقابل 7/16 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 8/25 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها نشان داد که، 8/44 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که با توجه به اطلاعاتی که از اینترنت می گیرند عملکردهایشان را تنظیم می کنند و در مقابل 8/26 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/28 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 9/54 درصد از پاسخگویان اظهار داشتهاند که برای رسیدن به آرامش، ترجیح میدهند از ورزش های خاصی مثل یوگا یا مدیتیشن استفاده کنند و در مقابل 1/15 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 9/29 درصد نیز نظری نداشته اند.
یافتهها مؤید این مطلب است که، 8/57 درصد از پاسخگویان بیان کرده اند که با تکنیک هایی از قبیل مهندسی ذهن می توان مسیر زندگی را تغییر داد و در مقابل 8/13 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشتهاند. البته 4/28 درصد نیز نظری نداشته اند.
4-2-13 بررسی سنجش شاخص سرمایه فرهنگی
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش سرمایه فرهنگی آورده شده است و در ادامه به بررسی گویههای سازنده آن پرداخته می شود.
جدول 4-12: فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص سرمایه فرهنگی
موارد فراوانی درصد
کم 57 8/14
متوسط 225 6/58