دانلود پایان نامه
شکل ‏42- پروفیل طولی سرعت در جهت جریان در نزدیکی کف داکت
شکل (4-3) مقایسهی بین طول اتصال مجدد محاسبه شده توسط مدلهای آشفتگی دو معادلهای مختلف و نتایج آزمایشگاهی برای چهار رمپ مختلف را نمایش میدهد که در آن La طول اتصال مجدد و tr ارتفاع رمپ میباشند. با توجه به این شکل تمامی مدلهای آشفتگی در حالت دو بعدی طول اتصال مجدد را کمتر از مدل آزمایشگاهی تخمین میزنند و کمترین اختلاف نسبت به نتایج آزمایشگاهی مربوط به مدل آشفتگی دو معادلهای انتقال تنش برشی (SST) میباشد که حداکثر و حداقل اختلاف نتایج این مدل عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی به ترتیب مربوط به رمپ C و A معادل با 14/7 % و 07/0 % میباشد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی معادل 8348/0 بوده که در شکل (4-4) نمایش داده شده است. دامنه کم اختلافات بدست آمده برای طول اتصال مجدد در مدل SST و ضریب همبستگی بالای آنها، حکایت از شبیه سازی قابل قبول جریان توسط مدل عددی دارد.
شکل ‏43- مقایسه طول اتصال مجدد حاصل از مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی برای انواع رمپ
شکل ‏44- همبستگی طول اتصال مجدد مدل عددی SST و آزمایشگاهی
ضرایب فشار
برای بررسی پروفیلهای فشار در نزدیکی رمپ و درون ناحیه چرخش از پارامتر بیبعدی به نام ضریب فشار که همان نسبت فشار استاتیک به فشار دینامیک میباشد، استفاده شده است. ضریب فشار از رابطه که در آن P فشار استاتیک در نقطه مورد نظر، P0 فشار استاتیک در نقطه رفرنس واقع در بالادست رمپ، چگالی آب و U سرعت متوسط جریان میباشد، به دست میآید. موقعیت نقطه رفرنس در بخش 3-3-1 تشریح شده است که مختصات آن در رمپهای A (tr/d=0.1, =5°) و (tr/d=0.1, =10°) B برابر X/tr=40 و در رمپهای C (tr/d=0.2, =5°) و (tr/d=0.2, =10°) D برابر X/tr=20 میباشد. همچنین برای اطمینان از تطابق شرایط اولیه جریان ورودی به داکت قبل از عبور از روی رمپ در مدل عددی با مدل آزمایشگاهی از ضریب فشار رفرنس که از رابطه به دست میآید، استفاده شده است. (Manafpour, 2004) اختلاف اندک (4/1 %) مقادیر CP ref حاصل از مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی موجود برای داکت دارای رمپ A (tr/d=0.1, =5°) که به ترتیب معادل 78/2- و 74/2- بوده، دلیلی بر این تطابق میباشد.
شکل (4-5) نحوهی تغییرات ضریب فشار در کف داکت نسبت به فاصله از انتهای رمپ حاصل از نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی را برای انواع رمپها نشان میدهد که در آن Z فاصله از انتهای رمپ میباشد همچنین نمودار ضریب همبستگی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی برای رمپ A نیز در این شکل ارائه شده است. محاسبه اختلاف نتایج Cp حاصل از مدل عددی با مقادیر نظیر آزمایشگاهی به روش خطای جذر میانگین مربعها (RMSD) برای رمپهای A، B و D به ترتیب معادل 15/3 % ، 4 % و 61/4 % و همچنین ضریب همبستگی بین نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی برای رمپهای A، B و C به ترتیب برابر 9664/0، 9589/0 و 983/0 بدست آمده که بیانگر عملکرد خوب مدل عددی در برآورد پروفیلهای فشار بلافاصله پاییندست رمپ میباشد.
رمپ A (tr/d=0.1, =5°)
همبستگی ضرایب فشار مدل عددی و آزمایشگاهی جهت رمپ A (tr/d=0.1, =5°)
رمپ B (tr/d=0.1, =10°)
رمپ D (tr/d=0.2, =10°)
شکل ‏45- تغییرات ضریب فشار در کف داکت نسبت به فاصله از انتهای رمپ
پروفیلهای سرعت
نحوه تغییرات سرعت در جهت جریان بالاخص در ناحیه چرخش از پارامترهای مهم بیان کنندهی وضعیت جریان عبوری از روی رمپ میباشد. پروفیلهای توزیع سرعت در جهت جریان در بالادست، روی رمپ و ناحیه چرخش بعد از آن، با توجه به نتایج آزمایشگاهی موجود برای رمپ (tr/d=0.2, =10°) D، در شکل (4-6) نمایش داده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد قانون مجازات اسلامی، نتیجه مجرمانه

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)