دانلود پایان نامه
پیشنهاد میشود تأثیر آموزش حل مسأله را در دورههای مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهند.
پیشنهاد میشود روش حل مسأله به شیوه شبیه سازی را در دروس مختلف به غیر از علوم مورد بررسی قرار دهند.

فهرست منابع داخلی:
احدیان، محمد. (1382). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
.افضل نیا، محمدرضا. (1388)، طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری، تهران: سمت.
بدریان، عابد؛ هنرپرور، بهاره؛ ناصری آذر، اکبر. (1389). طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزش زمینه – محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 36، سال نهم، زمستان، صص 125- 101.
.بدریان، عابد. (1385). مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم تجربی دوره آموزش عمومی در ایران و کشورهای مؤفق، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. تهران.
.بیابانگرد، اسماعیل. (1388). روان شناسی تربیتی: روانشناسی آموزش و یادگیری. تهران: نشر ویرایش.
پازارگادی، مهرنوش؛ صادقی، رقیه. (1389). شبیه سازی در آموزش پرستاری. فصل نامه راهبردهای آموزشی، دوره 3، شماره 4، زمستان، صص 167- 161.
پرویزیان، محمدعلی. (1384). بررسی آموزش کاوشگری در درس علوم تجربی پایه های سوم تا ششم مدارس ابتدایی استان مرکزی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی، تهران.
تقدسیان، شکوه. (1390). مهارت مشاهده و حل مسئله. مجله رشد آموزش ابتدایی، دوره چهاردهم، شماره 7.
ثمری، عیسی؛ آتشک، محمد. (1388). تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش آموزان. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزشی، سال چهارم، جلد 4، شماره 2 زمستان 1388، صص 111- 101.
جویس، بروس؛ کالهون، امیلی؛ و هاپکینز، دیوید. (2010). الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. ترجمه: محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، (1389). تهران: انتشارات سمت.
ذاکری، اعظم. (1383). ساخت پروژه های چندرسانه ای. فصل نامه آموزش، سال سوم، شماره ی دهم.
ذوفن، شهناز. (1392). کاربرد فناوری های جدید در آموزش. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. تهران: سمت.
راستگو، اعظم؛ نادری، عزت الله؛ شریعتمداری، علی؛ سیف نراقی، مریم (1389). بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مسأله دانشجویان. فصلنامه ی علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره ی 4، زمستان 1389، ص 22-1.
رستگارپور، حسن؛ عبدالهی، نیدا. (1384). راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT. تهران: دانش مردم.
رضوی، سیدعباس. (1386). پایه های نظری یادگیری از طریق فیلم و تلویزیون. ماهنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 2، آبان 1386، 32.
رضوی، سیدعباس. (1386). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
زمانی، مهدی (1389). کاربرد شبیه سازی در آموزش. قابل دسترسی در آدرس زیر: http://ahvaz3254.persiangig.com/document/simulation/ceminar03%20edited004.pdf .
ساتی، توماس. ( 2013). تفکر خلاق، حل مشکل و تصمیم گیری. ترجمه: مجید عزیزی و رضا نقدی (1392). دانشگاه تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر. (1391). روانشناسی پرورشی نوین- روانشناسی یادگیری و آموزش. چاپ پنجاه و دوم، تهران: دوران.
سیف، علی اکبر،(1389). روشهای یادگیری و مطالعه. تهران: دوران.