دانلود پایان نامه

جدول شماره5-8-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب اینکه چه کسی سرپرست خانوار است 72
جدول شماره 5-9 – توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی 73
جدول شماره 5-10-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع شغل 74
جدول شماره 5-11-توزیع فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویهی شکاف دسترسی به فناوری 74
جدول شماره5-12- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر آشنایی با اینترنت در فضای مجازی 76
جدول شماره 5-13-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب متغیر متوسط استفاده از اینترنت در طول یک ماه 77
جدول شماره 5-14- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی شکاف دسترسی به اطلاعات 78
جدول شماره 5-15- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی مشارکت در تصمیم گیری 80
جدول شماره 5-16- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر کنترل بر درآمد خود و همسر 81
جدول شماره 5-17-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر ارتباط با گروه های اجتماعی 82
جدول شماره5-18-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از منابع اجتماعی 83
جدول شماره5-19- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی تحرک 84
جدول شماره 5-20-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی امنیت 85
جدول شماره5-21-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر میزان موافقت با برابری دختران و پسران 86
جدول شماره 5-22-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر میزان موافقت مردان با اشتغال، مشارکت، تحصیلات و حقوق زنان و وظایف مردان نسبت به همسر 87
جدول شماره 5-23- آزمون تفاوت توانمندی زنان بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان 88
جدول شماره5-24-آزمون تفاوت توانمندی زنان بر حسب درآمد پاسخگویان 89
جدول شماره5-25- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان درآمد خانواده (والدین یا همسر) 89
جدول شماره 5-26- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب طبقه اجتماعی 90
جدول شماره5-27-آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو 90
جدول شماره5-28- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان تحصیلات همسر 91
جدول شماره5-29- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب اینکه چه کسی سرپرست خانوار باشد سرپرست خانوار 92
جدول شماره5-30- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب وضعیت شغلی پاسخگو 92
جدول شماره 5-31-آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب نوع شغل پاسخگو 93