دانلود پایان نامه
در شکل (5-24) تغییرات CP ref حاصل از مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی به ازائ درصدهای مختلف هوادهی برای رمپ (tr/d=0.1, =5°) A و همبستگی نتایج عددی و آزمایشگاهی ارائه شده است. با افزایش درصد هوای ورودی به جریان مقدار CP ref افزایش مییابد. به علت بسته بودن جریان (تحت فشار بودن داکت) هر گونه تغییری در مقادیر فشار ناشی از هوادهی در نزدیکی رمپ، کل جریان از جمله بالادست را تحت تاثیر قرار میدهد. فلذا با افزایش درصد هوای ورودی به جریان که منجر به افزایش فشار در ناحیه کاویتی میگردد، فشار در نقطه رفرنس نیز افزایش پیدا میکند. ضریب همبستگی بین CP ref حاصله از مدل عددی با نتایج نظیر آزمایشگاهی 9422/0 بوده که نشان دهنده شبیه سازی قابل قبول جریان بالادست رمپ توسط مدل عددی میباشد.
شکل ‏524- تغییرات CP ref به ازائ درصدهای هوادهی مختلف برای رمپ A (tr/d=0.1, =5°) و همبستگی نتایج عددی و آزمایشگاهی
به منظور نشان دادن تاثیر هوادهی در محل رمپ بر روی میدان فشار داکت در شکل (5-25) پروفیلهای فشار در مقاطع قائم جریان داکت به ازائ β=%0, %2 جهت رمپ D (tr/d=0.2, =10°) به نمایش گذاشته شده است. در تمامی مقاطع به جز مقطع e، افزایش فشار موضعی در اثر ورود هوا به داخل جریان به وضوح دیده میشود. علت تفاوت مقطع e با سایر مقاطع آنست که مقطع e در حالت بدون هوادهی (β=%0) خارج از ناحیه چرخش جریان بوده اما با هوادهی β=%2 به جریان و تشکیل کاویتی بلافاصله پاییندست رمپ، این مقطع در داخل محدوده کاویتی قرار میگیرد.

مطلب مرتبط :   شبکه بندی، ساده سازی

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
شکل ‏525- پروفیلهای فشار استاتیک در مقاطع قائم مختلف داکت برای رمپ D (tr/d=0.2, =10°) به ازائ هوادهی β=%0, %2 و Z/tr: a:-15.7, b:-5.7, c:-0.17, d:5.34, e:6.84, f:14.34
به منظور نمایش تغییرات فشار استاتیک کف در طول داکت تحت فشار در نواحی مختلف جریان به ازائ درصدهای مختلف هوادهی جهت رمپ D (tr/d=0.2, =10°)، شکل (5-26) حاصل از تحلیل عددی ارائه گردیده است. به طور کلی روند تغییرات پروفیل طولی فشار استاتیک کف در این تحقیق از لحاظ کیفی مطابق پروفیل نظیر داده شده توسط وود و همکاران (1991) جهت جریان آزاد عبوری از روی رمپ (شکل 2-9) میباشد. با توجه به شکل (5-26) به دلیل وجود رمپ در کف داکت، فشار استاتیک دچار افزایش شده به نحوی که در مقطع ابتدایی رمپ به ماکزیمم مقدار خود میرسد. با عبور جریان از روی رمپ و به علت کاهش سطح مقطع، سرعت جریان و نتیجتا فشار دینامیک افزایش مییابد بنابراین فشار استاتیک در روی رمپ کاهش یافته و این کاهش با جدا شدن جریان از روی رمپ و وارد شدن به ناحیه چرخش، ادامه دارد. در مقاطع انتهایی ناحیه چرخش فشار استاتیک افزایش یافته و با وارد شدن به ناحیه برخورد جت با کف داکت، فشار استاتیک دچار افزایش قابل توجهی میشود و با خارج شدن از ناحیه برخورد، پروفیل فشار طولی به حالت بالادست رمپ برمیگردد. با افزایش میزان هوادهی فشار استاتیک در کل داکت افزایش مییابد که این افزایش برای درصدهای هوادهی کم قابل توجه میباشد.
Recirculation Zone
Recirculation Zone
Impact Region
Impact Region
Ramp
Ramp
شکل ‏526- تغییرات فشار استاتیک کف در طول داکت به ازائ درصدهای هوادهی β=%0, %2, %4
جهت رمپ D (tr/d=0.2, =10°)
کارایی مدلهای عددی دو بعدی و سه بعدی در شبیه سازی جریان عبوری از روی رمپ
حالت بدون هوادهی
در حالت جریان آب عبوری از روی رمپ هواده تعبیه شده در کف داکت در حالت بدون هوادهی، مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی دو بعدی و سه بعدی بیانگر تفاوت بسیار ناچیز آنها میباشد. طول اتصال مجدد (La) در مدل سازی دو بعدی نسبت به نتایج نظیر آزمایشگاهی با اندکی کاهش و در مدل سازی سه بعدی با اندکی افزایش تخمین زده شدند. اما در محاسبات ضرایب فشار و پروفیلهای سرعت اختلاف معنی داری بین دو مدل دو بعدی و سه بعدی مشاهده نشد. (شکل 5-27)