دانلود پایان نامه
4)یادگیری نحوه یادگیری 62+28+25+15+4
5)وابستگی به مرجع علمی 40+36+29+5
6)توانایی ثابت 57+55+47+8
7)اجتناب از ابهام 44+42+41+27+9
8)جستجوی جواب یکتا 59+58+56+33+30+23+22+19+17+16+11
9)اجتناب از ترکیب مسائل 63+54+38+37+35+31+18+14
10)یادگیری درکوشش اول 52+24+20
11)عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش 49+43+32+26
12)تلاش سخت وقت تلف کردن 53+51
3-3-2- مقیاس انگیزه پیشرفت ادواردز
همانطور که ذکر گردید مقیاس انگیزه پیشرفت شامل 26 گویه است که در هر گویه دو عبارت آورده شده است که آزمون شوندههای این تحقیق پاسخهای خود را در پاسخنامه با گذاشتن علامت (×) در قسمت «الف» یا «ب» ثبت میکردند.
نمره نهایی این مقیاس که مبین نمره انگیزه پیشرفت میباشد، عبارت است از مجموع گزینههای «الف» در گویههای زوج و گزینههای «ب» در گویههای فرد. لازم به ذکر است که هر کدام از گزینهها به شرط مذکور یک نمره به خود اختصاص میدهند. بنابراین نمره هر فرد میتواند بین صفر تا بیست و شش (26-0) نوسان داشته باشد.
به منظور اندازهگیری انگیزه پیشرفت در این پژوهش از مقیاس انگیزه پیشرفت «آزمون فهرست ارجحیت شخصی ادواردز استفاده شد(پیوست2) که این فهرست در ایران توسط هومن (1367) ترجمه و هنجاریابی شده است .هومن (1367)به روش تحلیل عاملی روی تعداد 10298 نفر با دامنه سنی 15 تا 49 سال، هماهنگی درونی مقیاس «انگیزه پیشرفت»، از فهرست ادواردز را برای مردان 591/0 و برای زنان 479/0 گزارش نموده است.در پژوهش منظری(1375)پایایی این مقیاس محاسبه شد وضریب آلفای کرنباخ58/0 گزارش گردید. این آزمون شامل 26 سوال دو قسمتی است که آزمودنی با گذاشتن علامت (×) در قسمت «الف یا ب» توافق خود را اعلام میکند و لازم به ذکر است که به هر کدام از گزینهها یک نمره داده میشود و نمره هر فرد میتواند بین (26-0) باشد. نسخهای از این مقیاس در قسمت ضمائم ارائه شده است.
لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین انگیزش پیشرفت بالاتر میباشد.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، برنامه ریزی استراتژیک

3-3-3- مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده
به منظور اندازهگیری ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یا به عبارت دیگر جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی (به عنوان متغیرهای پیشبین) از ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1997، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) استفاده شد(پیوست3). این پرسشنامه بر مبنای ابزار الگوی ارتباطات خانواده مکلئود و چفی (1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) ساخته شده است. فیتزپاتریک و ریچی این ابزار را در سال 1990 مورد تجدیدنظر قرار دارند. تجدیدنظر در ابزار الگوی ارتباطات خانواده پیامدهای مثبت مفهومی و عملی زیادی نیز به همراه داشته است (مکلئود وچفی، 1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002).
این ابزار یک پرسشنامه خودگزارشی است با 26 سؤال در دامنه 5 درجهای لایکرتی که درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در زمینه ارتباطات خانوادگی میسنجد، بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق میگیرد. 15 گزاره اول اختصاص به جهتگیری گفتوشنود دارد و 11 گزاره بعدی مربوط به جهتگیری همنوایی هستند. نمره بیشتر در هر دو مقیاس به این معناست که آزمودنی استنباط میکند در
خانوادهی او جهتگیری گفتوشنود یا همنوایی بیشتری وجود دارد. بنابراین نمرات بعد
گفتوشنود در دامنه 0 تا 60 و بعد همنوایی در دامنه 0 تا 44 قرار دارند. ابزار تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده در دو نسخه تهیه شده است. نسخه اول برداشت والدین و نسخه دوم برداشت فرزندان را از رفتارهای ارتباطی خانواده ارزیابی میکنند. در این تحقیق از نسخه دوم استفاده شده است.
پایایی این ابزار در مطالعات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. خرده مقیاس
جهتگیری گفتوشنود همواره پایایی بیشتری را نشان داده است. میانگین آلفای کرونباخ در مورد خرده مقیاس جهتگیری گفتوشنود در پنج مطالعه 89/0 و دامنه آن بین 84/0 تا 92/0 و در خصوص خرده مقیاس جهتگیری همنوایی 79/0 و دامنه آن بین 84/0 تا 73/0 گزارش شده است (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002). همچنین ضریب پایایی بازآمایی سه گروه سنی متفاوت بعد از یک دوره سه هفتهای در مورد جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی مطلوب ذکر شده است (فیتز پاتریک و ریچی، 1994).
در تحقیق کوروشنیا (1385) در نمونه ایرانی مقدار آلفای کرونباخ جهتگیری
گفتوشنود 87/0 و جهتگیری همنوایی 81/0 بدست آمد.