دانلود پایان نامه

53-به نظر من، اگر خوب تمرکز کنیم و همه عوامل مزاحم محیطی را از بین ببریم، میتوانیم مطالب مشکل را بفهمیم. (تلاش سخت وقت تلف کردن-)
54-به نظر من، یک روش واقعاً خوب برای یادگیری کتابهای درسی آن است که مطالب را آنطور که میفهمیم، مجدداً تنظیم و سازماندهی کنیم. (اجتناب از ترکیب مسائل-)
55-به نظر من، ذهنی که به دنبال پاسخهای روشن و ساده در مطالب درسی است، ذهنی پوچ و خیالی است. (جستجوی جواب یکتا-)
56-به نظر من، ذهنی که به دنبال پاسخهای روشن و ساده در مطالب درسی است، ذهنی پوچ و خیالی است. (جستجوی جواب یکتا-)
57-به نظر من، متخصص کسی است که نبوغ ذاتی خاصی در زمینه مربوطه خود دارد. (توانایی ثابت+)
58-من استادانی را که مطالب کلاس خود را به دقت تنظیم میکنند و طبق آن تدریس مینمایند واقعاً تحسین میکنم. (جستجوی جواب یکتا+)
59-به نظر من، بزرگترین نقطه قوت مسائل علمی این است که بیشتر آنها یک پاسخ روشن و درست دارند. (جستجوی جواب یکتا+)
60-به نظر من، یادگیری جریان تدریجی شکلگیری دانش و معلومات در ذهن است. (یادگیری سریع-)
61-به نظر من، حقایق علمی امروز، ممکن است فردا غیرعلمی و بیاساس خوانده شود. (دانش مشخص-)
62-به نظر من، کتابهای خودآموز و راهنمای درسی، کمک زیادی به یادگیری نمیکنند. (یادگیری نحوه یادگیری+)
63-به نظر من اگر سعی کنیم مطالب جدید یک کتاب را به اطلاعاتی که قبلاً درباره آن مطالب کسب کردهایم، ربط دهیم، گیج و سردرگم میشویم. (اجتناب از ترکیب مسائل +)
پیوست شماره (2)مقیاس انگیزه پیشرفت ادواردز (1959)
در این پیوست گویههای مربوط به پرسشنامههای انگیزش پیشرفت آورده شده است.
این پرسشنامه دارای 26 سؤال دوگزینهای است که با دو عبارت (الف) و (ب) مشخص گردیدهاند پس از مطالعه هر کدام از گزینههای (الف) و (ب) در هر سئوال، هر گزینهای را که بیشتر قبول دارید و بیشتر در مورد شما صادق است با علامت (×) در پاسخنامه شماره دو مشخص کنید.
1-الف: وقتی دوستانم گرفتاری پیدا میکنند، دوست دارم به آنها کمک کنم.
ب: میلدارم برای انجام کاری که به عهده میگیرم حداکثر کوشش خود را بکار ببرم.
2-الف:دوست دارم مسائل یا معماهائی را که برای دیگران دشوارند حل کنم.
ب: دوست دارم از دستورات پیروی کنم و آنچه را که از من توقع دارند انجام دهم.
3-الف:میل دارم بدانم مردان بزرگ درباره مسائل گوناگون مورد علاقه من چه فکری میکنند.
ب: دوست دارم کار بسیارمهمی را انجام دهم.
4-الف:دوست دارم در یک کار، حرفه یا رشته تخصصی بعنوان یک صاحبنظر شناخته شوم.
ب:دوست دارم قبل از شروع کارم آن را منظم و طراحی کنم.
5-الف:دوست دارم سفر کنم و شهرهای کشور را ببینم.
ب:غذا خوردن در رستورانهای جدید و عجیب را دوست دارم.