دانلود پایان نامه

ب. شبیه سازی های بازی گونه ای که محتوای مربوط به برنامه درسی را به طور حاشیه ای شامل می شوند .
ج. شبیه سازی هایی که برای تحقق مقاصد آموزشی تدوین شده اند (همان).
2-1-8- مراحل استفاده از شبیه سازی ها :
تاریخچه ی اخیر بازی ها و شبیه سازی های آموزشی ، به نظر می رسد که به وسیله ی دو دوره ای مشخص از پژوهش و پیشرفت مشخص می شود .
مرحله ی اول: در اصل بر پایه ی شبیه سازی های روابط بین المللی بود، فعالیت ها اکثراً برداشت گرایانه و ذهنی بود. گزارش های مربوط به این فعالیت ها در سال 1959 منتشر شد (به عنوان مثال: حیطه ی بلوم و پادلفورد؛ گلدهامر و اسپایر وگتزکاو ، 1959؛ به نقل از زمانی، 1389: 7).
در مرحله ی دوم که در حدود سال 1962 آغاز شد، تعدادی از انواع بازی های شبیه سازی رشد کردند . این بازی ها در شرایط معمولی کلاس درس آزمایش می شدند و تلاش داشتند تا پژوهش های ارزیابانه ی عینی تر و کمی تری ایجاد کنند .(همان).
2-1-9- نقش فناوری در یادگیری
گزارش های گوناگونی که سازمان هایی مانند یونسکو منتشر کرده است، حاکی از آن است که فناوری های آموزشی و اطلاعاتی موجب تغییرات اساسی در فرآیند یادگیری شده است. امروزه با توجه به گوناگونی جوامع، انسان ها، خلاقیت ها و علاقه مندی های آنان، نیاز به وجود تنوع روش های یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد (نوروزی و همکاران، 1387: 12).
یادگیری تنها به آن چه در کلاس درس انجام می گیرد، محدود نمی شود. بهره گیری از فناوری به منظور گسترش و رشد آموزش به هجوم سیل آسای منافع بی شمار برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. فناوری محیط یادگیری را کاربردی و جذاب می کند. هوارد گاردنر در زمینه ی آموزش و پرورش می گوید: « چون درک انسان ها از جهان متفاوت است، کودکان را باید با روش های گوناگون آموزش داد». گاردنر بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از کارآموزی، پروژه و فناوری کرد تا در آن صورت هر دانش آموز، خود را با نظام آموزش مذکور سازگار کند .(همان).از میان همه ی رسانه های جمعی و فناوری های جدید، رایانه بیش از همه مورد توجه است. کاربرد رایانه در مدارس، به منظور رشد و غنی سازی یادگیری است. علاوه بر بهره گیری از رایانه برای تدریس و یادگیری به عنوان ابزار اجرایی، از آن در مدیریت مدرسه نیز استفاده می شود. رایانه می تواند به مثابه معلمی بدون اغماض، فراموش کاری، خستگی و دیگر عوامل تضعیف کننده نحوه آموزش، با دقت بسیار که دارد، نقش اساسی ایفاء کند ( احدیان، 1382).
2-1-10- کاربرد چندرسانه ای در آموزش:
موضوع استفاده از چندرسانه ای ها در آموزش، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. برخی از مطالعات مانند ماتسون (1998) و فیلیپس و پد (1994)؛ نشان داده اند که استفاده از چندرسانه ای ها در فرآیند تدریس و یادگیری، وقت و هزینه زیادی می‎طلبد و این برنامه‎ها ابزارهای قدرتمندی نیستند که بتوانند هر مسأله یا مشکلی را حل کنند (رضوی، 1386: 279). در مقابل، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که برنامه های چندرسانه ای را ابزاری اثربخش در فرآیند تدریس و یادگیری می دانند و اثبات کرده اند که چندرسانه ای دارای اثربخشی آموزشی قابل توجهی است. ناجار ( 1996) تأکید می کند که یادگیرندگان از چندرسانه ای لذّت برده، و ترجیح می دهند از مواد چندرسانه ای استفاده کنند، هم چنین معتقدند که چندرسانه ای به آن ها کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند ( همان). شاید نکته اصلی به عقیده باگت (1989)؛ در این نوع یادگیری گذراندن مرحله ی درهم آمیزی حواس مختلف باشد که بر کیفیت ادراکی و فهم انسانی از آموزش و یادگیری تأثیر می گذارد (افضل نیا، 1388: 155).
امروزه فنّاوری جدید اطلاعات، این امکانات را بیشتر از هر زمان دیگری برای فراگیران امروزی به وجود آورده است. نکتۀ جالب توجه در این نوع یادگیری این است که فهم مطالب در نهایت هنگامی صورت می گیرد که فراگیران می توانند ارتباط معناداری میان داده های چندحسی به وجود آورند و از این طریق نمادهای چندوجهی را به هم ربط دهند.
این امر درگیری قوای ذهنی بیشتری را در یادگیری ممکن ساخته و سبب یادگیری عمیق تر و پایدارتری از این طریق می شود ( ردونسکی و زکس ، 1997؛ همان). سپس یک تفاوت مهم یادگیری از این طریق می تواند کیفیت آن و میزان یادآوری از این طریق یادگیری باشد ( افضل نیا، 2000؛ همان).
2-1-11- مزایای استفاده از چند رسانه ای در آموزش:
برای مخاطبان جذابیت بسیاری دارد.
امکان تعامل مخاطب در کمیت و کیفیت ارائه اطلاعات وجود دارد.
تنوع پیام ها و مطالب ارائه شده، بسیار است.
کاربر زمان و مکان دریافت اطلاعات را مشخص می کند.
امکان بازبینی و ارتقای محتوای اطلاعات وجود دارد. ( ملکیان و جامه بزرگ، 1388: 126).
چری ( 2002؛ به نقل از ذاکری، 1383) نیز چند دلیل برای استفاده از پروژه های چندرسانه ای در کلاس را بیان می کند:
پروژه های چندرسانه ای انگیزه ی یادگیرندگان را برای مشارکت در فعالیت ها افزایش می دهند.
در پروژه های چندرسانه ای مهارت های زبانی مثل خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن با هم ترکیب می شوند.
پروژه های چندرسانه ای مهارت های همکاری را در دانش آموزان شکل می دهند.
پروژه های چندرسانه ای سواد یادگیرندگان را افزایش داده، آن ها را برای مهارت های ارتباطی فناوری محور که در محیط کار مورد نیاز است، آماده می سازند.