دانلود پایان نامه
شکلهای (5-20) و (5-21) کنتورهای توزیع سرعت در مقطع طولی داکت و بردارهای سرعت متوسط، به ترتیب برای رمپهای B و D در حالت %2 هوادهی را نمایش میدهند. سرعت در جهت جریان در مقطع انتهایی رمپ به دلیل وجود رمپ و کاهش سطح مقطع داکت، به مقدار ماکزیمم خود رسیده و بعد از ورود به ناحیه چرخش، در نزدیکی کف داکت مقادیر منفی به خود میگیرد و رفته رفته در جهت جریان از مقادیر منفی سرعت کاسته شده و درنهایت در مقطع انتهایی ناحیه چرخش سرعت منفی مشاهده نمیشود و سپس جریان به حالت عادی خود بر میگردد. همچنین تاثیر ورود هوا بر شکل کاویتی و ناحیه اصلی جریان به وضوح قابل مشاهده و جریان چرخشی در داخل کاویتی با جهت بردارهای سرعت نمایان میباشد.
کنتورهای سرعت در جهت جریان
بردارهای سرعت متوسط جریان
شکل ‏520- کنتورها و بردارهای سرعت متوسط جریان عبوری از روی رمپ B (tr/d=0.1, =10°) در حالت β=%2
کنتورهای سرعت در جهت جریان
بردارهای سرعت متوسط جریان
شکل ‏521- کنتورها و بردارهای سرعت متوسط جریان عبوری از روی رمپ D (tr/d=0.2, =10°) در حالت β=%2
به منظور مشخص نمودن تاثیر هوادهی بر پروفیل سرعت جریان در مقاطع عرضی داکت و مقایسه آن نسبت به حالت بدون هوادهی، شکل (5-22) ارائه شده است. در این شکل که برای درصدهای مختلف %0، %2 و %4 پروفیلهای سرعت در جهت جریان برای رمپ D (tr/d=0.2, =10°) نمایش داده شده است، اثر هوادهی در افزایش فشار داخلی کاویتی و نتیجتا افزایش سرعت جریان پرتابی از روی رمپ (در مرز فوقانی کاویتی)، مشهود میباشد. در این شکل Z فاصله از انتهای رمپ میباشد.
در شکل (5-22) موقعیت مقطع a بالادست رمپ، مقطع b انتهای رمپ و مقاطع c، d و e در ناحیه کاویتی پاییندست میباشد. روند تغییرات در درصدهای مختلف هوادهی نشان میدهد که توزیع سرعت در مقطع بالادست رمپ (a) یکنواخت بوده و در هنگام عبور از روی رمپ به دلیل کاهش سطح مقطع داکت دچار افزایش شده به طوری که در مقطع انتهایی رمپ (b) به ماکزیمم مقدار خود میرسد. بعد از ورود به ناحیه کاویتی سرعتهای منفی در نزدیکی کف داکت مشاهده شده که بیانگر وجود جریان چرخشی در ناحیه کاویتی میباشد.
(a) (b) (c) (d) (e)

مطلب مرتبط :   مجلس، کمیسیون، رئیس، نودم، کمیسیون‌های، هیئت

β = % 0

β = % 2

β = % 4
شکل ‏522- پروفیلهای توزیع سرعت در مقاطع عرضی داکت جهت رمپ D (tr/d=0.2, =10°) به ازائ β= %0, %2, %4 در مقاطع Z/tr= a:-5.7, b:-0.17, c:5.34, d:6.84, e:14.34
بر اساس نمودارهای شکل (5-22) ورود هوا به داخل جریان باعث افزایش سرعت جریان شده که جهت مطالعه دقیقتر این موضوع در شکل (5-23) مقایسهای بین پروفیلهای سرعت در مقاطع c و d به ازائ درصدهای هوادهی %0، %2 و %4 نمایش داده شده است. با افزایش درصد هوادهی، افزایش اندکی در مقادیر سرعت در ناحیه اصلی جریان بالای لایه برشی مشاهده میشود. ولی این افزایش به ترتیب در ناحیه کاویتی و لایه برشی بیشتر میباشد و با افزایش میزان هوادهی، جریان چرخشی معکوس به طرف بالادست در کف داکت در داخل ناحیه کاویتی رفته رفته حذف میگردد.
مقطع c
مقطع d
شکل ‏523- تاثیر هوادهی بر روی پروفیل سرعت در مقاطع c(Z/tr=5.34), d(Z/tr=6.84) واقع در محدوده کاویتی جهت رمپ D (tr/d=0.2, =10°)
پروفیلهای فشار