دانلود پایان نامه

در این مطالعه نیز برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار سنجش (طیفها) مورد استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه های سئوال های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
برای اطمینان از روائی سؤالات و گویههای مورد سنجش مفاهیم مورد استفادهی تحقیق، از پرسشنامهی تهیه شده، یک پیش آزمون در جمعیت تحقیق مورد آزمون قرار گرفت، تا نواقص احتمالی پرسشنامه، که میتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیب نامناسب سؤالات و طولانی بودن پرسشنامه و غیره باشد، مرتفع گردد. همچنین از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکلات احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمعآوری پرسشنامهها پایایی شاخصها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامه، نتایج بدست آمده برای هر شاخص به صورت مجزا ارائه میشود. همچنین سؤالات و گویههایی که برای سنجش متغیرها ساخته شده بود به واسطهی نظر کارشناسان و اساتید مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و پرسشنامهی اولیه پس از حذف و اصلاح سؤالات و گویهها، نهایی شد.
جدول 3-1: میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص های تحقیق
شاخص ضریب آلفای کرونباخ
اصلاح بدن 932/0
مصرف گرایی 923/0
هویت شخصی 701/0
سرمایه فرهنگی 742/0
میزان مصرف رسانه 701/0
مأخذ: یافته های تحقیق، 1391
همان طور که در جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخصهای تحقیق بزرگتر از 70/0 می باشند و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی لازم برخورد است.
3-6- روش تجزیه و تحلیلی دادهها
دادهها به دو روش توصیفی واستنباطی و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرند. تکنیکهای مورد استفاده نیز بر حسب سطوح سنجش متغیرها، انتخاب میشوند.
3-7- معرفها واقلام آماری
مفهوم اصلاح بدن به کمک معرفهای کنترل وزن از طریق رژیم غذایی، دارو، ورزش و دستکاریهای پزشکی مانند جراحی، لیزر، لیپوساکشن، مراقبتهای بهداشتی آرایشی مانند استحمام روزانه، آرایش مو واستفاده از عطر وغیره به یک شاخص تبدیل شده است که شامل 25 سوال (بخش اول) در طیف لیکرت از خیلی زیاد تا اصلا پرسیده شده است.