دانلود پایان نامه

عدم دسترسی کافی به منابع کتابخانه ای جهت مطالعات گسترده درباره موضوع.
عدم توانایی کنترل آزمودنی ها در پاسخدهی دقیق به پرسشنامه ها.
محدودیت های در کنترل پژوهشگر
مهم‎ترین محدودیت های در کنترل این پژوهش مربوط به اجرای آموزش شامل انتخاب مدرس، آموزش مدرس، ماهیت همکاری عوامل اجرایی مدرسه برای آموزش گروه آزمایش بوده است.
5-5- پیشنهادها
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی
بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
فرضیه اصلی: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
با توجه به نتیجه فرضیه اصلی پیشنهاد می شود که کارگاه های آموزشی از طریق آموزش ضمن خدمت و بر اساس نیازسنجی علمی جهت آگاه کردن معلمان با روش های جدید آموزشی و نهادینه ساختن فرآیند یاددهی – یادگیری معنی دار و آموزش مبتنی بر شبیه‎سازی طراحی گردد و در برنامه درسی دوره های تربیت معلم برای آشنایی هر چه بیشتر گنجانده شود.
فرضیه فرعی اول: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
با توجه به نتیجه فرضیه فرعی اول پیشنهاد می شود مسئولان دوره های آموزش هنگام ارائه مواد آموزشی به آموزش مهارت حل مسأله به عنوان یک ماده درسی فوق برنامه در برنامه درسی همه مدارس به ویژه مدارس مقطع ابتدایی گنجانده شود.
فرضیه فرعی دوم: طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
با توجه به نتیجه فرضیه فرعی دوم پیشنهاد می شود از آن جا که شبیه سازی ها توانسته اند توانایی خود را در جهت ارتقاء مهارت های خلاقیت و حل مسأله به اثبات برسانند بهتر است با ارائه یک محیط حمایتی سرشار از منابع کمک اکتشافی و ایجاد محیطی که در آن می توان ایده ها را آزادانه بیان داشت، و ارائه تشویق زمانی که دانش آموز سعی می کند بفهمد.
فرضیه فرعی سوم: طراحی مبتنی بر شبیه سازی برکنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی در سطح ( sig=0.0001) تأثیر دارد.
با توجه به نتیجه فرضیه فرعی سوم پیشنهاد می شود که مدارس به وسایل آزمایشگاهی (شبیه سازی های کامپیوتری، نرم افزارهاو سخت افزارهای آموزشی و فیلم های کمک آموزشی) تجهیز شوند و معلمان به ویژه در دروس علوم پایه با کاربرد ابزار و فناوری های جدید آشنا شوند تا ضمن دوری از روش های سنتی تدریس موجبات برابری شرایط آموزشی را در مناطق مختلف سبب شود.
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی
استفاده از شبیه سازی ها در آموزش مبتنی بر نظریه های یادگیری مختلفی می باشد که تولید و به کارگیری آن ها را توجیه می کند. این امر می تواند پایه ای باشد جهت انجام تحقیقات آزمایشی و توصیفی بیشتری که کارائی شبیه سازی ها را در علوم و دوره های مختلف مورد سنجش قرار می دهند. به پژوهش گرانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، پیشنهاد می شود به بررسی اثربخشی شبیه سازی ها بر روی گروه های مختلف و در درس های مختلف بپردازند.
پیشنهاد می شود پژوهشی در زمینه اثربخشی شبیه سازها در آموزش های الکترونیکی و آموزش های حضوری انجام گردد.
پیشنهاد می گردد پژوهش حاضر در مقاطع دیگر تحصیلی نیز انجام شود.
پیشنهاد می شود این پژوهش علاوه بر دختران بر روی پسران نیز انجام پذیرد.
پژوهش فوق با توجه به این که در شهر سنندج صورت پذیرفته پیشنهاد می گردد در دیگر شهرهای کشور هم انجام پذیرد.
پیشنهاد میشود نظر دبیران و آموزگاران را در ارتباط با استفاده از روش حل مسأله در آموزش دانشآموزان مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد میشود نظرات دانشآموزان را در ارتباط با استفاده از روش حل مسأله در کلاس مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد میشود این روش با روشهای فعال دیگر( مثل بارش مغزی و تفکر انتقادی- روش مشارکتی …) در آموزش دانشآموزان مورد مقایسه قرار گیرد.