دانلود پایان نامه
خطا 1478.056 64 23.095

همان طور که جدول3-4 نشان می دهد F مربوط به پیش آزمون (1.033F= ) از نظر آماری معنی دار نمی باشد که این عدم معناداری در پیش آزمون نشانه تعدیل نمرات پیش آزمون و عدم وجود اختلاف در این نمرات می باشد. هم چنین مقدار F در گروه (60.92F= ) از نظر آماری معنادار است. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر مهارت حل مسأله دانش آموزان می باشد. به عبارتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی توانسته است مهارت حل مسأله را در دانش آموزان گروه آزمایش افزایش دهد.
4-2-2-بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش: ” طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد.”
به منظور بررسی این فرضیه که طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم ابتدایی تأثیر دارد، نمرات مؤلفه اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات اعتماد به نفس در حل مسأله را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد.


جدول4-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه اعتماد به حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون گروه
آزمایش پس آزمون گروه
آزمایش پیش آزمون گروه
کنترل پس آزمون گروه
کنترل
متغیر میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
اعتماد به حل مسأله 30.45 7.85 26.45 8.04 30.28 7.49 28.68 8.84
مندرجات جدول 4-4 نشان می دهد میانگین اعتماد به حل مسأله دانش آموزان در گروه آزمایش در پیش آزمون 30.45 و در پس آزمون 26.45 است. که چنین تفاوتی در میانگین های گروه کنترل مشاهده نمی شود. قبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با فرضیه پژوهش از همگنی شیب های رگرسیون در گروه های مورد مطالعه به عنوان پیش فرض لازم برای استفاده از تحلیل کوواریانس، اطمینان حاصل شد که نتایج به دست آمده در جدول 5-4 درج شده است.

مطلب مرتبط :   بنگاه های کوچک و متوسط، بنگاههای کوچک و متوسط

نمودار2-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون مؤلفه اعتماد به حل مسأله
جدول5-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها
متغیرها مجموع مجذورات Df میانگین مجذورات F Sig. مجذور اتا
گروه 37.645 1 37.645 1.571 .215 .024
پیش آزمون 3038.601 1 3038.601 126.809 0.001 .668
گروه*پیش آزمون 15.174 1 15.174 .633 .429 .010
خطا 1509.603 63 23.962

اطلاعات جدول5-4 بیانگر این است که مفروضه همگنی شیب های رگرسیون برای استفاده از تحلیل کوواریانس محقق شده است. لذا جهت بررسی فرضیه مورد نظر، از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 6-4 ارائه شده است.