دانلود پایان نامه
خطا 234.265 63 3.718

همگنی شیب ها با مقدار .170= (6.058)F برای گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله معنی دار نشده است، لذا مفروضه همگنی شیب های رگرسیون برای متغیر گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله محقق شده است. با توجه به یافته های فوق، جهت بررسی فرضیه مورد نظر، از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 9-4 ارائه شده است.


جدول9-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در مؤلفه گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله
متغیرها منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری مجذور اتا
گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله پیش آزمون 8137.898 1 8137.898 2.028 .140 .369
گروه 208.936 1 208.936 52.073 .0001 .449
خطا 256.792 64 4.012

همان طور که جدول9-4 نشان می دهد F مربوط به پیش آزمون (2.028F= ) از نظر آماری معنی دار نمی باشد که این عدم معناداری در پیش آزمون نشانه تعدیل نمرات پیش آزمون و عدم وجود اختلاف در این نمرات می باشد. هم چنین مقدار F در گروه (52.07F= ) از نظر آماری معنادار است. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر گرایش به فعالیت های حل مسأله دانش آموزان می باشد. به عبارتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی توانسته است مؤلفه گرایش به حل مسأله را در دانش آموزان گروه آزمایش افزایش دهد.
4-2-4- بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش: “طراحی مبتنی بر شبیه سازی برکنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد..”
به منظور بررسی این فرضیه که طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم ابتدایی تأثیر دارد، نمرات مؤلفه کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. جدول10-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد.
جدول10-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون گروه آزمایش پس آزمون گروه آزمایش پیش آزمون گروه کنترل پس آزمون گروه کنترل
متغیر میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله 15.77 5.95 13.05 5.26 15.78 6.05 15.31 5.99

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره دانشجویان دانشگاه شیراز، توانمندسازی روانشناختی

اطلاعات جدول 10-4 نشان می دهد میانگین نمرات کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله دانش آموزان در گروه آزمایش در پیش آزمون 15.77 و در پس آزمون 13.05 است. که چنین تفاوتی در میانگین های گروه کنترل مشاهده نمی شود. قبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با فرضیه پژوهش از همگنی شیب های رگرسیون در گروه های مورد مطالعه به عنوان پیش فرض لازم برای استفاده از تحلیل کوواریانس، اطمینان حاصل شد که نتایج به دست آمده در جدول 8-4 درج شده است.

نمودار4-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مسأله
جدول11-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها
متغیرها مجموع مجذورات Df میانگین مجذورات F Sig. مجذور اتا
گروه .023 1 .023 .011 .915 .000
پیش آزمون 1925.632 1 1925.632 953.012 .0001 .938