دانلود پایان نامه

جدول6-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر روی میانگین های نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در متغیر اعتماد در حل مسأله
متغیرها منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات شاخص
F سطح
معنی داری مجذور اتا
اعتماد در حل مسأله پیش آزمون 3104.784 1 3104.784 130.318 .061 .671
گروه 95.356 1 95.356 4.002 .048 .059
خطا 1524.777 64 23.825

همان طور که جدول6-4 نشان می دهد F مربوط به پیش آزمون (130.318F= ) از نظر آماری معنی دار نمی باشد که این عدم معناداری در پیش آزمون نشانه تعدیل نمرات پیش آزمون و عدم وجود اختلاف در این نمرات می باشد. هم چنین مقدار F در گروه (4.002F= ) از نظر آماری معنادار است. بنابراین نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر افزایش اعتماد به حل مسأله دانش آموزان می باشد. به عبارتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی توانسته است مؤلفه اعتماد به حل مسأله را در دانش آموزان گروه آزمایش افزایش دهد.
4-2-3-بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش: “طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد.”
به منظور بررسی این فرضیه که طراحی مبتنی بر شبیه سازی بر گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم ابتدایی تأثیر دارد، نمرات مؤلفه گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. جدول7-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد.
جدول7-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون گروه آزمایش پس آزمون گروه آزمایش پیش آزمون گروه کنترل پس آزمون گروه کنترل
متغیر میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله 44.80 10.85 41.17 11.96 43.53 10.87 43.40 10.67

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع برنامه های توانمندسازی، توانمندسازی کارکنان

اطلاعات جدول 7-4 نشان می دهد میانگین نمرات گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله دانش آموزان در گروه آزمایش در پیش آزمون 44.80و در پس آزمون 41.17 است. که چنین تفاوتی در میانگین های گروه کنترل مشاهده نمی شود. قبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با فرضیه پژوهش از همگنی شیب های رگرسیون در گروه های مورد مطالعه به عنوان پیش فرض لازم برای استفاده از تحلیل کوواریانس، اطمینان حاصل شد که نتایج به دست آمده در جدول 8-4 درج شده است.

نمودار3-4 میانگین گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسأله
جدول8-4 نتایج گزارش آزمون فرض همگنی شیب ها
متغیرها مجموع مجذورات Df میانگین مجذورات F Sig. مجذور اتا
گروه 64.377 1 64.377 17.313 .001 .216
پیش آزمون 8084.119 1 8084.119 2.174 .001 .972
گروه*پیش آزمون 22.527 1 22.527 6.058 .170 .188