دانلود پایان نامه
5-به نظر من، میزان یادگیری در کلاس بیشتر به کیفیت تدریس استاد بستگی دارد. (وابستگی به مرجع علمی+)
6-به نظر من، تقریباً هر چه را در کتابهای درسی میخوانیم، میتوانیم قبول کنیم. (عدم انتقاد+)
7-اغلب اوقات احساس میکنم استادانم معلومات کافی در درسی که تدریس میکنند، ندارد. (عدم انتقاد-)
8-به نظرمن، توانایی و استعداد هر شخص از زمان تولد، مشخص است و پس از آن تغییر چندانی نمیکند.
9-به نظر من، گوش دادن به تدریس یا سخنرانی فردی که خودش در آن زمینه عقیده مشخص و واضحی ندارد بسیار خستهکننده است. (اجتناب از ابهام+)
10-به نظر من، دانشجویان موفق کسانی هستند که مسائل و مطالب درسی را سریع میفهمند. (یادگیری سریع+)
11-به نظر من وظیفه یک استاد خوب آن است که نگذارد دانشجویان از متن اصلی درس منحرف شود. (جستجوی جواب یکتا+)
12-به نظر من، اگر دانشمندان به اندازه کافی تلاش کنند، تقریباً میتوانند به حقیقت همه مسائلی که در علم مطرح است دست یابند. (دانش مشخص +)
13- به نظر من، دانشجویی که با استاد خود درباره موضوعات علمی و گفتگو میکند، بیش از حد به خود اطمینان دارد. (عدم انتقاد+)
14-من نهایت سعی خود را میکنم تا مطالب فصول مختلف یک کتاب را به هم و به مطالب دیگر ربط دهم. (اجتناب از ترکیب مسائل-)
15-به نظر من، موفقترین افراد، از نظر علمی کسانی هستند که فهمیدهاند چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهند. (یادگیری نحوه یادگیری-)
16-به نظر من، مطالب علمی آنقدر هم که استادان وانمود میکنند، پیچیده نیستند. (جستجوی جواب یکتا+)
17-به نظر من، مهمترین جنبه کار علمی، دقت در محاسبات است. (جستجوی جواب یکتا+)
18-به نظر من، در مطالعه یک مطلب باید به جای پرداختن به جزئیات، ایدهها ونظرات اصلی را مدنظر گرفت. (اجتناب از ترکیب مسائل -)
19-به نظر من، استادان تا حالا باید فهمیده باشند که کدامیک از روشهای تدریس سخنرانی یا بحث گروهی روش مفیدتری است.(جستجوی جواب یکتا+)
20-به نظر من، چندین بار خواندن یک فصل مشکل از کتاب درسی کمکی به فهم بیشتر آن نمیکند. (یادگیری در کوشش اول+)
21-به نظر من، دانشمندان سرانجام به حقیقت دست خواهند یافت. (دانش مشخص+)
22-به نظر من، بدون دانستن مقصود نویسنده یک کتاب، هرگز نمیتوان معنای حقیقی نوشتههای آن را فهمید. (جستجوی جواب یکتا-)
23- به نظر من، مهمترین جنبه کارعلمی آفرینش اندیشهها و ایدههای جدید و ابتکار است. (جستجوی جواب یکتا – )
24-اگر من فرصت کنم که فصلی از کتاب درسی را برای مرتبه دوم مطالعه کنم، مسلماً به مطالب بیشتری پی خواهم برد. (یادگیری در کوشش اول-)
25-به نظر من، میزان یادگیری فرد به فعالیت خود او بستگی دارد. (یادگیری نحوه یادگیری-)
26-به نظر من، نابغه بودن 10% به هوش توانایی و 90% به سختکوشی و تلاش بستگی دارد. (عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش-)
27-فکر کردن به موضوعاتی که دانشمندان درباره آن اختلاف نظر دارند، برایم جالب است. (اجتناب از ابهام-)
28-به نظر من، هر دانشجویی نیاز دارد که چگونه یاد گرفتن را یاد بگیرید. (یادگیری نحوه یادگیری-)