دانلود پایان نامه

29-به نظر من، وقتی برای اولین بار با موضوع مشکلی در کتاب مواجه میشویم، بهتر است سعی کنیم بدون کمک دیگران آن را بفهمیم. (وابستگی به مرجع علمی-)
30-به نظر من، یک مطلب درسی به تنهایی معنایی ندارد، مگر آن که موقعیت و ارتباط آن با مطالب دیگر در کل متن، مشخص شود. (جستجوی جواب یکتا-)
31-به نظر من، در مجموع دانشجوی خوب کسی است که مطالب درسی را خوب حفظ کند. (اجتناب از ترکیب مسائل+)
32-به نظر من، باهوش بودن به معنی دانستن جواب مسئلهها نیست، بلکه دانستن نحوه یافتن جوابهاست. (عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش-)
33-به نظر من، بیشتر مسئلهها یک جواب روشن و واضح دارند. (جستجوی جواب یکتا+)
34-به نظرمن، حقیقت موجود در علم، مطلق و تغییرناپذیر است. (دانش مشخص+)
35-به نظر من، شخصی که جزئیات یک مطلب را فراموش میکند، اما میتواند ایدههای جدید را از آن مطلب بدست آورد، یک فرد باهوش است. (اجتناب از ترکیب مسائل-)
36-هر وقت که با مسأله مشکلی در دروس روبرو میشوم، با افرادی که آن دروس را بیشتر از من میدانند، مشورت میکنم. (وابستگی به مرجع علمی+)
37-به نظر من، برای موفقیت در امتحانات، یادگیری کلمه به کلمه تعاریف، روشها، فرمولها، مثالها و مسألهها ضرورت دارد. (اجتناب از ترکیب مسائل+)
38-من در موقع مطالعه یک مطلب، بیش از آن که به ارتباط بین نکات آن توجه داشته باشم، به دنبال یادگرفتن هر یک از این نکات به طورجداگانه هستم. (اجتناب از ترکیب مسائل+)
39-به نظر من، اگر فردی در مدت کوتاهی نتوانست یک مطلب درسی را بفهمد، باید به کوشش خود برای فهمیدن آن ادامه دهد. (یادگیری سریع-)
40-به نظر من، بعضی اوقات باید جوابها و راهحلهای استاد را بپذیریم، حتی اگر آنها برایمان قانعکننده نباشد. (وابستگی به مرجع علمی+)
41-اگر اساتید به یاد دادن کاربردهای مسائل علمی بپردازند و کمتر درباره زیربنای نظری آنها بحث کنند، دانشجویان مطالب را بهتر یاد میگیرند (اجتناب از ابهام +)
42-من از مسألههایی که راهحل روشن و مشخصی ندارد، خوشم نمیآید. (اجتناب از ابهام+)
43-به نظر من، لازمه پیشرفت علمی، کار و تلاش زیاد است. (عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش-)
44-به نظر من، کارکردن روی مسائلی که پاسخ واضح و مشخصی ندارد، وقت تلف کردن است. (اجتناب از ابهام +)
45-در صورتی که با موضوعی از قبل آشنا هستیم، باید درستی اطلاعات مربوط به آن را در کتاب درسیمان مورد بررسی قرار دهیم. (عدم انتقاد-)
46-به نظر من، اغلب حتی نظر تخصصی یک متخصص را درباره مسائل مربوطه باید مورد سؤال و بررسی قرار داد. (عدم انتقاد-)
47-به نظر من، بعضی از مردم ذاتاً استعداد یادگیری خوبی دارند، در حالیکه برخی دیگر با توانایی یادگیری محدودتری متولد میشوند. (توانایی ثابت+)
48-به نظر من، در علم هیچ چیز قطعی و حتمی وجود ندارد. (دانش مشخص-)
49-به نظر من، دانشجویان باهوش مطالب درسی را زود یاد میگیرند و برای موفق شدن، نیازی به تلاش و فعالیت زیاد ندارند. (عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش+)
50-به نظر من کارکردن زیاد در مدتی طولانی روی یک مسئله دشوار، فقط برای دانشجویان زرنگ فایده دارد. (یادگیری سریع+)
51-به نظر من، کوشش زیاد برای یادگیری یک مسئله بیفایده است و فقط ذهن را گیج و سردرگم میکند. (تلاش سخت وقت تلف کردن+)
52-به نظر من، با یک بار مطالعه تقریباً میتوان تمامی اطلاعات موجود در یک کتاب را یاد گرفت (یادگیری در کوشش اول+)