دانلود پایان نامه

دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که یکی گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل بود. گروه آزمایش با استفاده از شبیه سازی و گروه کنترل به شکل سنتی آموزش در زمینه درس علوم دیدند. برای هر دو گروه پرسشنامه مهارت های مسأله به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد . نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از تکنولوژی بر مهارت های حل مسأله دانش آموزان اثرگذار بوده است. ( همان).
-شیفلت و براون ( 2006)، استفاده از شبیه سازی های آموزشی به حمایت از آموزش کلاس درس: مطالعه موردی.
این پژوهش در زمینه عملکرد دانش آموزان شرکت کننده در یک کلاس که با شبیه سازی طراحی شده بود با گروه دیگری از دانش آموزان که در آن ثبت نام نکرده بودند و هیچ تجربه ی قبلی با موضوعی که در شبیه سازی بحث شد نداشتند، بود. نتایج نشان می دهد که کلاس های شیبه سازی بر عملکرد دانش آموزان تأثیر دارد و طراحان باید نسبت به استفاده از این روش آموزشی توجه بیشتری بکنند.
وودوارد (1998) در پژوهشی به بررسی اثر یک شبیه ساز کامپیوتری بر افزایش مهارت حل مسئله و یادگیری دانش آموزان در واحد بهداشت پرداخت و نشان داد که شبیه سازها نسبت به روش معمول دارای برتری معناداری در آموزش مفاهیم و حقایق اساسی به دانش آموزان هستند، هم چنین در مقایسه ی روش آموزش مبتنی بر شبیه ساز و روش معمول بر مهارت حل مسئله، تأثیر گذاری روش مبتنی بر شبیه ساز بیشتر بود .
رینهولد و فردنریچ (2003) در مطالعه ای بر اساس مدل مولد مایر در آموزش های چندرسانه ای و مدل دانش محور حل مسئله، به بررسی تأثیر شبیه سازها بر توانایی حل مسئله دانش آموزان در درس فیزیک پرداختند نتایج آن ها نشان داد که دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از شبیه سازها بهتر می توانند مسائل فیزیک را بفهمند و حل کنند .
2-6- نتیجه گیری فصل دوم:
شیوه ی آموزش شبیه سازی یک ابزار مؤثر آموزشی در آموزش مسائل پیچیده و سنگین است. این شیوه ی آموزشی می تواند به عنوان تکمیل کننده ی آموزش های سنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. شبیه سازی علاوه بر فراهم سازی موقعیت تجربی یادگیری برای دانش آموزان، آن ها را قادر به دیدن تجربیاتی می کند که به شکل عادی، تجربه ی آن ها امکان پذیر نیست. از این رو شبیه سازی تأثیرات قابل توجه بر توسعه ی مهارت حل مسئله دارد. چرا که در شبیه سازی ها، بازسازی مسائل به شکل عینی برای فراگیران امکان پذیر است و آنان به خوبی می توانند تمام زوایای مسئله را ببینند. ضمن اینکه در شبیه سازی ها، محدودیت دنیای واقعی وجود ندارد. به عنوان مثال در رانندگی واقعی اگر فرد دچار خطا شود ناچاراً متحمل خسارت های بدنی یا مالی و یا هر دوی آن ها می شود در حالی که در دنیای شبیه سازی فرد می تواند خود را در موقعیت واقعی رانندگی ببیند و اگر اشتباه هم بکند خسارتی برای او در پی نداشته باشد.
جدول 2- 1- خلاصه پژوهش های انجام گرفته
نویسنده سال عنوان نتیجه
پازارگادی (1389) شبیه سازی در آموزش پرستاری نتایج نشان داد که شبیه سازی منجر به تغییر نگرش در یادگیرنده، آمادگی یادگیرنده برای یادگیری نقش های جدید، کمک به یادگیرندگان برای درک نقش حرفه ای، نمایش نقش های تأثیرگذار بر یادگیرندگان، افزایش انگیزه و علاقه در یادگیرنده و ایجاد فرآیندهای تفکر انتقادی در یادگیرندگان می شود.
نیلی (1391) شبیه سازی و کاربرد آن در آموزش الکترونیکی شبیه سازی ها نه تنها توانسته اند در آموزش های سنتی در زمینه های مختلفی مانند ریاضی، مهندسی، پزشکی و … به موفقیت هایی دست یابند، بلکه آن ها هم چنین توانسته اند جای خود را در آموزش های الکترونیکی نیز باز کنند.
میشل (2006) تأثیر استفاده از شبیه سازی آموزشی در تدریس و یادگیری آن ها در این پژوهش دریافتند که استفاده از یک شبیه سازی به بهبود محیط تدریس و یادگیری به 5 روش کمک کرد: بهبود دیداری سازی ( مجسم سازی) ، بهبود بازخورد اصیل، بهبود کیفیت و افزایش کمیت، تمرین و بازخورد، افزایش مقدار و کیفیت تعامل و مشارکت و افزایش تفکر
تنیسون و برورر (2002) بهبود حل مسئله و خلاقیت از طریق استفاده از شبیه سازی های پیچیده پویا در این پژوهش، پژوهش گران متدی آموزشی را جهت ارتقاء حل مسأله و خلاقیت به وسیله شبیه سازی های مبتنی بر کامپیوتر ارائه می دهند. تمرکز انیمیشن مدنظر آن ها بر اصلاح و شرح توانایی های شناختی به کار گرفته شده در فعالیت حل مسأله و خلاقیت می باشد.
لیو (2011) تأثیر بازی های شبیه سازی بر حل مسئله محاسبه ای بازی های شبیه سازی کامپیوتری رویکردی اثربخشی برای یادگیری مهارت های حل مسئله فراهم می کنند.
کانیدا (1990) کاربرد تأثیر استفاده از شبیه سازی آزمایشگاهی دیسک های ویدیویی تعاملی بر حل مسئله و عملکرد یادگیری در دانش آموزان دبیرستانی در درس شیمی این یافته ها نشان می دهد که شبیه سازی می تواند یک جایگزین امیدوارکننده برای تکمیل و / یا افزایش آموزش آزمایشگاهی ، به ویژه برای آموزش گران و وقت گیر و تکنیک های آزمایشگاهی پیچیده باشد.
گای لن دیکنسون (2000) اثرات تجارب شبیه سازی شده کامپیوتری بر مهارت های حل مسئله و پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی در درس زیست شناسی تجارب شبیه سازی آموزشی در آزمایشگاه های سنتی در بهبود حل مسئله علمی به عنوان یک ابزار اثربخش مؤثر می باشد. هم چنین آن ابزار مفیدی برای ارتقاء مهارت های حل مسئله علمی دانش آموزان می باشد.
بلیک و اسکانلون (2007) توجه مجدد به شبیه سازی در آموزش علوم در یادگیری از راه دور: ویژگی های کاربرد اثربخش. کاربرد شبیه سازی ها می تواند نقش مهمی در یادگیری علوم داشته باشند.
کوتوری (2012) تأثیر شبیه سازی در مهارت های حل مسأله نتایج نشان داد که مهارت حل مسأله دانش آموزان در گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل بوده است.
لازاکید و رتالیس (2010) استراتژی های یادگیری مشارکتی با کمک کامپیوتر برای کمک به دانش آموزان جهت کسب مهارت های حل مسأله خود تنظیم در ریاضیات یافته های این مطالعه استدلال می کند که دانش آموزان می توانند مهارت های حل مسأله ی خودشان را در مدت زمان کوتاهی بالا ببرند.
سرین، سرین و سایگلی (2009) تأثیر تکنولوژی های آموزشی و تدریس با استفاده از تکنولوژی بر مهارت های حل مسأله دانش‎آموزان. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از تکنولوژی بر مهارت های حل مسأله دانش آموزان اثرگذار بوده است.
شیفلت و براون (2006) استفاده از شبیه سازی های آموزشی به حمایت از آموزش کلاس درس: مطالعه موردی. نتایج نشان می دهد که کلاس های شیبه سازی بر عملکرد دانش آموزان تأثیر دارد و طراحان باید نسبت به استفاده از این روش آموزشی توجه بیشتری بکنند
وودوارد (1998) بررسی اثر یک شبیه ساز کامپیوتری بر افزایش مهارت حل مسئله و یادگیری دانش آموزان در واحد بهداشت شبیه سازها نسبت به روش معمول دارای برتری معناداری در آموزش مفاهیم و حقایق اساسی به دانش آموزان هستند، هم چنین در مقایسه ی روش آموزش مبتنی بر شبیه ساز و روش معمول بر مهارت حل مسئله، تأثیر گذاری روش مبتنی بر شبیه ساز بیشتر بود.
رینهولد و فردنریچ (2003) بررسی تأثیر شبیه سازها بر توانایی حل مسئله دانش آموزان در درس فیزیک دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از شبیه سازها بهتر می توانند مسائل فیزیک را بفهمند و حل کنند .