دانلود پایان نامه

مدیران فرهنگی نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ملت دارند. مدیران با تصمیماتی که اتخاذ می کنند می توانند زندگی خود و کارکنان سازمان خود را تحت تاثیر قرار دهند(Willson, 2010). با توجه به اینکه موفقیت هر سازمان تحت تاثیر کیفیت و چگونگی تصمیمات مدیران آن است. و یک تصمیم نادرست می تواند زیان های جبران ناپذیری به بار آورد، لذا پژوهش در زمینه تصمیم گیری یک ضرورت سازمانی به حساب می آید.
لازم به ذکر است مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ماموریت های سازمانی که همانا سیاست گذاری، برنامه ریزی، حمایت و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و ترویج ارزش های انسانی و دینی می باشد لذا نقش اثرگذار و تعیین کننده ای را در سرنوشت جامعه دارند. بر همین اساس پژوهش در زمینه عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مضافاً انجام این گونه پژوهش ها می تواند به غنای پژوهشی در این زمینه بیفزاید. همچنین نتایج این گونه پژوهش ها نه تنها برای محیط های فرهنگی بلکه برای سایر سازمان های عمومی و دولتی نیز می تواند اهمیت به سزایی داشته باشد.
1-4- اهداف تحقیق
شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-5- فرضیات
عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو موضوعی
موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث مدیریت و تصمیم گیری قرار دارند. تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور می پردازد.
1-6-2- قلمرو مکانی
جامعه آماری پژوهش را مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تشکیل میدهند. بنابراین قلمرو مکانی این تحقیق در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
1-6-3- قلمرو زمانی
گردآوری دادههای تحقیق و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال 1392صورت پذیرفته است.
1-7- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
1-7-1- تصمیم گیری
تصمیم گیری به معنی فرایند جمعآوری اطلاعات برای ارزیابی گزینهها و انتخاب بهترین آن ها برای حل مسأله است. به طور کلی تصمیم گیری به معنای انتخاب یک راهکار از میان دو یا چند گزینه در یک رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یک هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره و ریسک ممکن است(Korooni, 2005).
1-7-2- تصمیم گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making)
یک دسته از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره است که به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می رود(اصغرپور، 1383).
1-7-3- تکنیک تاپسیس
این روش در سال 1981 توسط هوآنگ و یون ارائه شد. بر اساس این روش هر مسئله از نوع MCDM با m گزینه که به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد را میتوان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. تکنیک TOPSIS بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد.