دانلود پایان نامه

5-3- بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر چهار بعدی را که در این تحقیق به عنوان ابعاد تاثیرگذار بر روی فرایند تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور شناسایی شده بودند، بر روی تصمیم گیری مدیران تاثیرگذارند. این مسئله نشان دهنده اهمیت این چهار بعد بر روی فرایند تصمیم گیری است. در مرحله بعد اولویت بندی مولفه های هر یک از این ابعاد چهارگانه می تواند نتایج مهمتری را نشان دهد. این اولویت بندی برای بعد عوامل عقلایی به صورت جدول 5-1 است.
جدول شماره 5-1: رتبه بندی عوامل عقلایی
رتبه مولفه
1 میزان هم سویی تصمیم با سیاست های فرهنگی نظام سیاسی
2 میزان هم سویی تصمیم با نظر مدیران ارشد سازمان
3 همراستایی تصمیم با سیاست های کلان سازمان
4 میزان تاثیرگذاری تصمیم بر مقوله فرهنگ سازی عمومی
5 پیش بینی نتایج تصمیم و اثر آن بر روی وجهی سازمان
6 ریسک های ناشی از تصمیم
7 هزینه هایی که تصمیم شما به سازمان تحمیل می کند
8 زمان مورد نیاز برای پیاده سازی و رسیدن به نتایج مورد انتظار تصمیم
رتبه بندی عوامل عقلایی نشان می دهد که در فرایند تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور مهمترین عامل همسویی تصمیمات اتخاذ شده با سیاست های ابلاغ شده توسط نظام سیاسی است. بدین جهت می توان این گونه برداشت کرد که هر تصمیم فرهنگی جدای از میزان تاثیرگذاری آن بر روی مقوله فرهنگ تابعی از نظام سیاسی کشور است. بعد از این مسئله همسویی تصمیم با نظر مدیران ارشد سازمان قرار دارد که این مهم نیز خود موید یکی دیگر از ابعاد عقلایی بودن تصمیم است. زیرا تصمیمات اتخاذ شده در یک سازمان نمی توانند هم سو و در راستای تصمیمات و نظرات مدیران ارشد نباشند زیرا در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهند شد.
برای بعد روانشناختی اولویت عوامل به صورت جدول 5-2 است.
جدول شماره 5-2: رتبه بندی عوامل روانشناختی
رتبه مولفه
1 نوع برخورد مدیران و همکاران با تصمیم اتخاذ شده
2 نقش آمال و آرزوها و تصویر فردی از آینده در فرایند تصمیم گیری
3 نقش ارزش های شخصی در فرایند تصمیم گیری
4 هم سویی تصمیم با اخلاقیات و خصوصیات فردی تصمیم گیرنده
5 پیش بینی نتایج تصمیم و اثر آن بر روی وجهی سازمان
6 استفاده از تجربیات شخصی در فرایند تصمیم گیری
در بعد روانشناختی اولین رتبه را برخورد و نوع نگاه همکاران و مدیران بر تصمیم اتخاذ شده، به خود اختصاص داده است. این مسئله بر این نکته مهم تاکید دارد که در هر سازمانی تصمیمات در چارچوب فرهنگی غالب در همان سازمان اتخاذ می شوند و حتما هر تصمیمی از سطوح بالا تا پایین با واکنش هایی از طرف همکاران و مدیران و حتی زیردستان مواجه است، که این واکنش ها و پیش بینی این واکنش ها اثر روانی بر فرد تصمیم گیرنده داشته و می تواند تصمیم فرد مزبور را مورد تاثیر قرار دهد. جالب این است که مطابق با رتبه بندی صورت گرفته تجربیات فرد در فرایند تصمیم گیری پایین ترین رتبه را اتخاذ کرده است که این مسئله شاید ناشی از عدم ثبات در فرایند تصمیم گیری در سازمان های ایرانی باشد که تجربه را کم رنگ می کند.
برای بعد اجتماعی اولویت عوامل به صورت جدول 5-3 است.