دانلود پایان نامه

نظر به موضوع پژوهش و کمبود منابع جدید، جامعه وسیع مورد مطالعه و مشکلات توزیع پرسشنامه در سطح مدیران ارشد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر کدام به نحوی در ایجاد محدودیت در انجام پژوهش تأثیرگذار بودهاند که البته با همکاری کارکنان سازمان، راهنمائیها و مساعدت اساتید محترم راهنما و مشاور و در اختیار قرار دادن منابع مفید و مرتبط، محدودیتهای مذکور تأثیر ملموسی بر روی انجام مراحل مختلف پژوهش نگذاشته و سیر تکمیلی آن بر اساس برنامه پیشبینی شده صورت گرفت.
5-4-2- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
با عنایت به اینکه جامعه آماری این پژوهش تنها معطوف به مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اند، لذا اگر در جامعه بزرگتر و در بین مدیران فرهنگی در سازمان های مختلف پرسش نامه توزیع می شد، قطعاً تعمیم نتایج به دست آمده قابل قبولتر بود، اما با این اوصاف بدلایلی از جمله عدم توانایی و هزینه بر بودن و زمانبر بودن توزیع پرسش نامه ها و تحلیل نتایج، این امر انجام نشد. همچنین فضای سیاسی حاکم بر جامعه آماری و بروکراسی های منفی از جمله محدودیت های این پژوهش می باشد.
5-5- ارائه پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهادهای تحقیق حاضر در دو بخش ارائه می گردد.
5-5-1-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق
با توجه به این فرضیه که «عوامل روانشناختی بر روی تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند» پیشنهادهای ذیل بیان می گردد:
پیاده سازی فرهنگ و سیستم تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه که منجر به بهبود فرایند تصمیم گیری می شود.
برگزاری نشست های کاری بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب سازمانی که منجر به بهبود روابط انسانی در سازمان می شود.
با توجه به این فرضیه که «عوامل اجتماعی بر روی تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند» پیشنهادهای ذیل بیان می گردد:
گسترش فرهنگ تصمیم گیری مشارکتی در سازمان
بازخورد گرفتن از جامعه در مورد تصمیماتی که اتخاذ و اجرا می شوند.
5-5-2-پیشنهادهای برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل برای تحقیقاتی آتی ضروری به نظر می رسد.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران بخش فرهنگی کشور با استفاده از منطق فازی و ترکیب آن با روش تاپسیس
بررسی موانع و مشکلات پیش روی فرایند تصمیم گیری و رتبه بندی این موانع با روش تاپسیس
منابع و مأخذ
اصغرپور، محمدجواد (1383). تصمیم گیریهای چند معیاره، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
باقریان، محمد، تصمیم گیری حکیمانه، رویکردی جدید به الگو سازی در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380، ص. 77.
خلیلی شورینی، سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران: یادواره کتاب، 1375، صص16-18.
دفت، ریچارد ال.، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1377، جلد اول، صص 30-228.
سعادت، اسفندیار، “نقدی بر مدل کلاسیک تصمیم گیری”، دانش مدیریت، شماره 9و10، تابستان و پائیز 1369، صص. 29-42.
شریف زاده، فتاح، “تصمیم گیری و خط مشی گذاری در محیط نظام های پشتیبانی تصمیم گیری”، تحول اداری، 1378، دوره پنجم، شماره 21، صص.26-41.
کاظمی، علی اصغر، مدیریت بحرانهای بین المللی، تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1366، ص. 25.