دانلود پایان نامه
3-1- مقدمه
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست یابی به روابط بین متغیرهاست. تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می گیرد. در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است. انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلات، راههای مختلف را تجربه می نماید و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند، بنابراین روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید. از همین رو انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنیترین مراحلی است که پژوهشگر باید با حساسیت ویژه، ابزاری مناسب برای گردآوری دادهها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، داده های نگرشی و جمعیتشناختی مورد نیاز را جمعآوری نماید(خاکی، 1391). در این راستا، در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری دادهها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها مطرح شده است.
3-2- روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ما، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی که میتوان در مورد نوع روش تحقیق تصمیمگیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد (نادری و سیف نراقی، 1376). این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور می پردازد. بنابراین تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در فعالیت های سازمانی بکار گرفته میشود(دلاور، 1371). در این تحقیق از روش ها و ابزارهای زیر جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:
در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده می شود.
برای اثبات یا رد فرضیه ها از روش مطالعات میدانی استفاده می شود.
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسش نامه استفاده خواهد شد. این پرسشنامه ابتدا استاندارد سازی و سپس در بین جامعه آماری(مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) توزیع شده و نهایتا اطلاعات حاصل از آن تجزیه و تحلیل می شوند.
3-3- فرآیند تحقیق
با توجه به هدف پژوهش که همانا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور با استفاده از مدل تاپسیس میباشد، مراحل زیر مطابق نمودار شماره 3-1 در تحقیق حاضر انجام گرفت.

مطلب مرتبط :   اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، شرکت های سرمایه گذاری

نمودار 3-1: فرایند تحقیق
3-4- انتخاب گروه تصمیمگیری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران، 1380). جامعه آماری شامل عناصر، اجزاء، افراد و یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در برنگیرد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران کل، معاونان اداره کل و روسای ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میدهند.
3-5- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت اند از مدیران ستادی وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی که بالغ بر 194 نفر می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد.
3-6- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضاء جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید. برای نمونهگیری باید فهرست کامل افراد جامعه در دسترس باشد. این فهرست چارچوب نمونهگیری نامیده میشود. یکی از جنبههای مورد نظر در گزینش روش نمونه گیری آن است که چارچوب نمونهگیری در دسترس باشد. به طور کلی در پژوهشهای علوم رفتاری، متداولترین روشهای نمونهگیری شامل نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری نظامیافته، نمونهگیری طبقه ای، خوشهای و نمونهگیری چند مرحلهای است.
برآورد حجم نمونه یکی از قسمت های اساسی هر تحقیق پیمایشی است. زیرا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات تلف می شود. از سویی دیگر، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم می شود. در برآورد حجم نمونه مراحل زیر معمولاً باید طی شود:
ـ تعیین دقت احتمالی مطلوب.
ـ پیدا کردن فرمولی برای برآورد n.
ـ پیش برآورد واریانس.
ـ برآورد حجم نمونه.
ـ ارزیابی n برآورد شده در پرتو امکانات» (سرایی، 1372).
یکی از رایج ترین شیوه های تعیین حجم نمونه، استفاده از فرمول کوکران می باشد. کوکران فرمول های متعددی برای حجم نمونه معرفی کرده است که یکی از ساده ترین و پرکاربردترین آنها چنین است: