دانلود پایان نامه

29- در نظر گرفتن تنوع فرهنگ در جامعه
3-8-روایی پرسشنامه
مهمترین سؤالی که باید در مورد هر نوع پرسشنامه پرسیده شود، این است که آن پرسشنامه تا چه حد رواست؟ وقتی این پرسش را مطرح میسازیم، در حقیقت در پی آن هستیم که ابزار سنجش، آنچه را که مورد نظر است می سنجد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، تا چه اندازه از دقت و درستی آن میسنجد؟ آیا همه آنچه که مورد نظر است و یا عوامل دیگری را می سنجد؟ (سرمد و همکاران، 1378). روایی، عبارت است از آن که آیا ابزار اندازهگیری خصیصه مورد نظر را که باید اندازه میگیرد یا نه؟ روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. روایی محتوایی با نظر چندتن از اساتید از جمله اساتید راهنما و مشاوره و راویی صوری با نظر خبرگان و مدیران عالی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لحاظ کردن نظرات آنها در پرسش نامه به دست آمد.
3-9- پایایی پرسشنامه
در ترجمه Reliability واژه های فارسی پایایی، قابلیت اعتماد، ثبات، استواری و… بکار رفته که در این تحقیق از واژه پایایی استفاده شده است. پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. این مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد(سرمد و دیگران، 1379). به لحاظ پایایی وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرارپذیری و بازیافت پذیری باشد؛ یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسان تولید کرد. بعبارت دیگر منظور از قابلیت اعتماد علمی، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است (ساروخانی، 1377). برای ‎آزمون پایایی پرسشنامه، شیوه های متفاوتی وجود دارد. یکی ار این روش ها محاسبه آلفای کرونباخ است که این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها بکار می رود. در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول شماره 3-3 نشان داده شده است. با توجه به این که میزان آلفا در همه موارد از 6/0 بیشتر میباشد نشان از همبستگی درونی بالای گویه ها و مطلوب بودن آن ها دارد.
جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه
ابعاد پرسشنامه تعداد سؤالات ضریب آلفای کرونباخ
عوامل عقلایی 8 0.722
عوامل روانشناختی 6 0.71
عوامل اجتماعی 6 0.635
عوامل فرهنگی 9 0.688
کل پرسشنامه 29 0.880
3-10- روش تحقیق و ابزارها
روش به کارگرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، آمیزهای از روش های تحقیق کتابخانهای و میدانی استفاده میشود. پس از گردآوری دادهها، ابتدا جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان، رسم نمودارها و … از آمار توصیفی استفاده میشود. در این تحقیق از مطالعه کتابخانهای جهت آشنایی با مفاهیمی که در تحقیق کاربرد دارند مانند تصمیم گیری استفاده میگردد. برای پاسخ به فرضیههای تحقیق و انجام آمار استنباطی به تحلیل استنباطی شامل تی تک نمونهای و تست نرمالیتی K-S، و سایر موارد لازم برحسب ضرورت پرداخته می شود و نهایتا به منظور رتبه بندی از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس که در نرم افزار VBA Excel نوشته شده است، استفاده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
4-1- مقدمه
چهارمین فصل تحقیق تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده است. این فصل از تحقیق دو قسمت خواهد بود: یافته های توصیفی و یافتههای تبیینی. در قسمت یافتههای توصیفی جداول توصیفی مربوط به متغییرهای جمعیت شناختی آمدهاند. در قسمت دوم، با استفاده از آزمونهای آماری میانگین(t-test)، مشخص میشود کدام یک از فرضیات تحقیق، تأیید می گردد و سپس با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صورت گرفته است.
4-2- یافته های توصیفی تحقیق
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس فراوانی درصد درصدمعتبر درصدتجمعی
زن 4 3 3 3
مرد 124 97 97 100
جمع 128 0/100 0/100