دانلود پایان نامه
6 سوال ششم 013/0 018/0 581/0 4
7 سوال هفتم 011/0 019/0 629/0 3
8 سوال هشتم 009/0 02/0 696/0 1
9 سوال نهم 012/0 016/0 569/0 5
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مروری مختصر بر بیان مسأله
با توجه به عمق و وسعت اصول و اهداف فرهنگی نظام، مراکز متولی امور فرهنگی، در جهت تحقق این اهداف، می بایست از قدرت تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت بالا و کارایی برخوردار باشند، چرا که بدون وجود سازمان های قوی و مدیران لایق، فرهیخته، کارآمد، متعهد و دلسوز، دستیابی به اهداف میسر نخواهد شد.
تصمیم گیری در سازمان فرایند مهمی است که به دانش، تجربه کاری، شناخت فرایندهای کاری، شناخت توانائی مدیران، توان تجزیه و تحلیل، مسولیت پذیری و موقعیت شناسی نیاز دارد. عملکرد انسان در باب تصمیم گیری موضوع تحقیقات زیادی از جنبه های مختلف بوده است. از دیدگاه روانشناختی، تصمیمات فردی در زمینه های احتیاجات، ترجیحات فردی و ارزشهای مورد نظر بایستی مورد آزمایش قرار گیرد. از جنبه روانشناسی شناخت و دید حسی، به تصمیم گیری باید با توجه به فرایند مستمر مرتبط با تعامل با محیط توجه شود. از دیدگاه اصولی، تجزیه و تحلیل تصمیمات فردی به منطق تصمیم گیری و عقلانیت و انتخاب در جهت تحقق هدف مربوط است. در این میان فرهنگیان و مدیران فرهنگی نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بازی می کنند. مدیران با تصمیماتی که اتخاذ می کنند می توانند زندگی خود و کارکنان سازمان خود را تحت تاثیر قرار دهند(Willson, 2010). لذا با توجه به اینکه موفقیت هر سازمانی تحت تاثیر کیفیت و چگونگی تصمیمات مدیران آن است. و یک تصمیم نادرست می تواند زیان های جبران ناپذیری به بار آورد، لذا پژوهش در زمینه تصمیم گیری یک ضرورت سازمانی به حساب می آید.
رشد و بالندگی فرهنگی بیش از هر چیز مرهون سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات مدیران اندیشمند و فعال است؛ چرا که جهت دهی و هدایت بیشتر کنش های تغییر دهنده ذهن و رفتار افراد جامعه، در بستری که توسط مدیران متولی فرهنگ، تدارک دیده شده، شکل می گیرد. هدایت و مدیریت بهینه فعالیت های منتهی به تولید، عرضه و مصرف محصولات فرهنگی، مستلزم وجود مدیران فرهیخته، علاقه مند و کارآمد است. در کشور ما بسیاری از مدیران فرهنگی، نسبت به مقتضیات و نحوه اداره سازمان های فرهنگی آگاه نبوده و غالبا با شیوه های مدیریت در عرصه اقتصاد یا تجارت به مواجهه با مسائل فرهنگی می پردازند.
در حالی که در سطحی دیگر، ممکن است این موضوع مورد توجه باشد که فعالیت حل مشکل و اتخاذ تصمیم وقتی خاتمه می یابد که راه حل مورد رضایت حاصل گردد. در این حالت، احتمال دارد تصمیم گیری از روی عقلانیت یا احساس، منطقی یا غیر منطقی، صریح و روشن یا ضمنی و مفهومی باشد. اتخاذ تصمیم با توجه به مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی می نمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها دارای ساختار باشد.
در این راستا تحقیق حاضر در پی دستیابی به اهداف علمی زیر است:
شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و در این مسیر از ابزار علمی و مناسب جهت آزمون فرضیات زیر استفاده کرده است.
1- عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
2- عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
3- عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
4- عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
5-2- نتایج آزمون فرضیات
فرضیه مبتنی بر این امر که ” عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.”، تأیید شد.
فرضیه مبتنی بر این امر که ” عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند. “، تأیید شد.
فرضیه مبتنی بر این امر که ” عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.”، تأیید شد.
فرضیه مبتنی بر این امر که ” عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.”، تأیید شد.