دانلود پایان نامه
جدول شماره(4-8): خروجی آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل روانشناختی
متغیر میانگین حد بالا حد پایین تی سطح معنی داری نتیجه آزمون
تأثیر عوامل روانشناختی 59/14- 48/14- 70/14- 01/268- 000/0 تایید فرضیه
سطح معنی داری (000/0sig =) از 05/0 کمتر شده است یعنی به طور معنی داری میانگین بیشتر از 18 بوده است. بنابراین در مجموع این امر بدین معناست که عوامل روانشناختی بر تصمیم گیری مدیران نمونه مورد مطالعه، دارای اثرگذاری معنادار هستند.
آزمون فرضیه سوم: عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل اجتماعی، 6 گویه که مربوط به میانگین میزان تأثیر عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی می شد در پرسشنامه گنجانده شد و با توجه به اینکه طیف پاسخ ها 5 قسمتی بود حداقل امتیاز پاسخگو از مجموع گویه ها 6 و حداکثر 30 خواهد شد. بنابراین عدد 18 به عنوان حد وسط دامنه مزبور انتخاب شد.
عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار نیست
عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار است
جدول شماره(4-9): خروجی آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل اجتماعی
متغیر میانگین حد بالا حد پایین تی سطح معنی داری نتیجه آزمون
تأثیر عوامل اجتماعی 88/14- 78/14- 98/14- 82/290- 000/0 تایید هدف تحقیق
سطح معنی داری (000/0sig =) از 05/0 کمتر شده است یعنی به طور معنی داری میانگین بیشتر از 18 بوده است. بنابراین در مجموع این امر بدین معناست که عوامل اجتماعی بر تصمیم گیری مدیران نمونه مورد مطالعه، دارای اثرگذاری معنادار هستند.
آزمون فرضیه چهارم: عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل اجتماعی، 9 گویه که مربوط به میانگین میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی می شد در پرسشنامه گنجانده شد و با توجه به اینکه طیف پاسخ ها 5 قسمتی بود حداقل امتیاز پاسخگو از مجموع گویه ها 9 و حداکثر 45 خواهد شد. بنابراین عدد 27 به عنوان حد وسط دامنه مزبور انتخاب شد.
عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار نیست
عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار است
جدول شماره(4-10): خروجی آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل فرهنگی
متغیر میانگین حد بالا حد پایین تی سطح معنی داری نتیجه آزمون
تأثیر عوامل فرهنگی 82/23- 73/23- 90/23- 82/290- 000/0 تایید فرضیه
سطح معنی داری (000/0sig =) از 05/0 کمتر شده است یعنی به طور معنی داری میانگین بیشتر از 27 بوده است. بنابراین در مجموع این امر بدین معناست که عوامل اجتماعی بر تصمیم گیری مدیران نمونه مورد مطالعه، دارای اثرگذاری معنادار هستند.
4-3-2- رتبه بندی مولفه های موثر بر تصمیم گیری مدیران با استفاده از تکنیک تاپسیس
در ادامه به منظور رتبه بندی شاخص های تصمیم گیری در هر یک از ابعاد 4 گانه شناسایی شده یعنی بعد عوامل عقلایی، بعد عوامل روانشناختی، بعد عوامل اجتماعی و بعد عوامل فرهنگی از تکنیک تاپسیس استفاده شد. که نتایج به شرح زیر به دست آمد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره تصمیم گیری مدیران، عوامل روانشناختی

4-3-2-1-رتبه بندی مولفه های مربوط به بعد عوامل عقلایی