دانلود پایان نامه
4-3-1- آزمون فرضیات تحقیق
جدول شماره (4-6): خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون کولموگراف اسمیرنف
ابعاد مورد بررسی عوامل عقلایی عوامل روانشناختی عوامل اجتماعی عوامل فرهنگی
تعداد 128 128 128 128
پارامترهای نرمال میانگین 3.00 3.40 3.11 3.17
انحراف معیار 66. 61. 57. 49.
بیشترین تخمین مطلق 0.130 0.121 0.140 0.116
تفاوتها مثبت 0.130 0.121 .140 0.116
منفی 0.096- -.082 -.075 -.080
آماره کلموگروف ـ اسمیرنوف 1.465 1.371 1.578 1.316
سطح معنیداری 0.134 0.954 0.798 0.565
با توجه به اینکه سطح معنی داری در هر چهار بعد از 05/0 بزرگتر می باشد، بنابراین براساس نتیجه جدول توزیع داه‏های متغیرها نرمال هستند و لذا برای آزمون فرضیات می توانیم از آزمون تی تک نمونه ای استفاده کنیم.
آزمون فرضیه اول: عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل عقلایی، 8 گویه که مربوط به میانگین میزان تأثیر عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی می شد در پرسشنامه گنجانده شد و با توجه به اینکه طیف پاسخ ها 5 قسمتی بود حداقل امتیاز پاسخگو از مجموع گویه ها 8 و حداکثر 40 خواهد شد. عدد 24 را به عنوان حد وسط دامنه مزبور انتخاب شد.
عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار نیست
عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار است
جدول شماره(4-7): خروجی آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل عقلایی
متغیر میانگین حد بالا حد پایین تی سطح معنی داری نتیجه آزمون
تأثیر عوامل عقلایی 99/20- 85/20- 11/21- 75/354- 000/0 تایید فرضیه
سطح معنی داری (000/0sig =) از 05/0 کمتر شده است یعنی به طور معنی داری میانگین بیشتر از 24 بوده است. بنابراین در مجموع این امر بدین معناست که عوامل عقلایی بر تصمیم گیری مدیران نمونه مورد مطالعه دارای اثرگذاری معنادار هستند.
آزمون فرضیه دوم: عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
برای سنجش میانگین میزان تأثیر عوامل روانشناختی، 6 گویه که مربوط به میانگین میزان تأثیر عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی می شد در پرسشنامه گنجانده شد و با توجه به اینکه طیف پاسخ ها 5 قسمتی بود حداقل امتیاز پاسخگو از مجموع گویه ها 6 و حداکثر 30 خواهد شد. بنابراین عدد 18 به عنوان حد وسط دامنه مزبور انتخاب شد.
عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار نیست
عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور دارای اثرگذاری معنادار است