منبع تحقیق درمورد استان آذربایجان شرقی، مهارتهای مدیریتی

جدول 4-29: تعیین وزن و رتبه شاخصهای مهارتهای مدیریتی در دو گروه روسیمی و سنتی…………………………………..61 [do_widget id=kl-erq-2]
جدول4-30: تعیین رتبه دو رویکرد سنتی و روسیمی از لحاظ مهارت مدیریتی ……………………………………………………………61
جدول 4-31: تعیین وزن ورتبه شاخصهای عوامل اقتصادی تولید انگور در دو گروه روسیمی و سنتی……………………….. 62
جدول4-32: تعیین رتبه دو رویکرد سنتی و روسیمی از لحاظ عوامل اقتصادی تولید انگور……………………………………62
جدول4-33: تعیین وزن و رتبه شاخصهای عملکرد اقتصادی تولید انگور/ کشمش در دو رویکرد روسیمی و سنتی………..63.
جدول 4-34: تعیین رتبه دو رویکرد سنتی و روسیمی از لحاظ عملکرد اقتصادی تولید انگور/ کشمش…………………………….63
فهرست شکلها
شماره و عنوان شکلها صفحه
شکل 3-1: وضیعت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی و شهرستان ملکان………………………………………………………………….32
نمودار4-1: مربوط به مهارت فنی در دو رویکرد روسیمی و سنتی………………………………………………………………………………8 5
نمودار4-2: نمودار مربوط به مهارتهای ادراکی در دو رویکرد روسیمی و سنتی…………………………………………………………..59
نمودار4-3: میزان مهارت انسانی در دو رویکرد روسیمی و سنتی………………………………………………………………………………..60
نمودار 4-4: میزان مهارتهای مدیریتی در دو رویکرد روسیمی و سنتی………………………………………………………………………61
نمودار 4-5: مقایسه عوامل اقتصادی در دو رویکرد روسیمی و سنتی…………………………………………………………………………..62
نمودار 4-6: مقایسه سودخالص تولید انگور/ کشمش در دو رویکرد روسیمی و سنتی…………………………………………………….63

فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
اطلاعات و داده‏های تاریخ سیاسی و اقتصادی جهان گویای این واقعیت است که بی‏ثباتی‏های اقتصادی، فقر، گرسنگی و به ویژه بیکاری از جمله عواملی هستند که امنیت، رفاه و آینده ملت‏ها را تهدید می‏کنند. از این رو امنیت غذایی از اهداف دارای اولویت و مورد تایید کشورهای صنعتی و غیر صنعتی است. بخش کشاورزی زمانی میتواند نقشی در تحول و پیشرفت اقتصادی داشته باشد که شیوه جدید تولید در آن حاکم شده و از حالت بسته خارج و به اقتصادی مبتنی بر بازار تبدیل شود و برای ایجاد این تحول باید بهره‏وری در بخش کشاورزی افزایش یابد (بی‏نام، 1389).
درجه کاربری نسبتاً بالای بخش کشاورزی نسبت به بخشهای صنعت و معدن و توان اشتغالزایی، امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات و همچنین صرفهجویی در مصارف ارزی در خصوص کاهش واردات محصولات کشاورزی از طریق افزایش تولیدات داخلی، استراژیک بودن برخی از محصولات این بخش، تأمین برخی دادههای مورد نیاز به ویژه برای بخشهای صنعت و خدمات و نیز بازاری برای ستاده سایر بخشها از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی میباشند(طهرانچیان،1384).
بخش کشاورزی ایران یکی از مهم‏ترین و تواناترین بخش‏های اقتصادی کشور است و تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. کاملا روشن است که بخش کشاورزی به لحاظ دارا بودن شرایط کنترل ناپذیر و نبود اطمینان، برنامه‏ریزی خاص خود را می‏طلبد. بنابراین رشد بخش کشاورزی، اثر تعیین کننده‏ای در رشد کل اقتصاد دارد (بی‏نام، 1389).
1-2- بیان مسأ له:

]]>