دانلود پایان نامه
تنوع های محصولی: شامل ابعاد فیزیکی سطح قیمت، اشکال و مظاهر محصول، طرح یا فناوری محصول، مواد اولیه مصرفی، بسته بندی، عملکرد، محصول جدید متفاوت از مد بازار.
بخش های خریداران: تعیین بخش های مشتریان، شامل تمام خریداران نهایی، باید بر اساس تفاوت های ساختاری یا زنجیره ارزش های مختلف بررسی شود. راه های مختلفی برای گروه بندی خریداران وجود دارد. در رابطه با مصرف کنندگان نهایی کالاها، برخی عوامل کلیدی شامل سن، درآمد، اندازه خانوار و تصمیم گیری ها می شود.
کانال های توزیع: برای تعیین بخش های توزیع کالا باید تمامی کانال های موجود با قابلیت دسترسی و ممکن از خلال آن ها کالا می تواند به خریدار برسد، بررسی شود. بخش جغرافیایی: می تواند شامل موقعیت های مکانی، مناطق و کشورها، مناطق آب و هوایی، درجه توسعه یافتگی کشورها یا دیگر ملاک های گروه بندی باشد.
استراتژی های بازاریابی
یک استراتژیک عبارت است از برنامه جامع و مادر شرکت که نشان می دهد شرکت چگونه به مأموریت و اهداف دست می یابد. استراتژی، مزیت رقابتی را حداکثر و کمبودهای رقابتی را حداقل می کند.
از دیدگاه پورتر، استراتژی ها به سازمان این امکان را می دهد که سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیری کنند که عبارتند از: 1- استراتژی متمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص، پورتر این سه مبنا را استراتژی های عمومی می نامد.
استراتژی هایی را که پورتر ارائه می کند نیاز به ساختارهای سازمانی متفاوت، رویه های کنترل و سیستم های انگیزشی دارد. شرکت های بزرگ تر که به منابع بیشتری دارند: از نظر رهبری در هزینه به رقابت می پردازند یا درصدد بر می آیند محصولات و خدماتی ویژه و متمایز از شرکت های رقیب عرضه نمایند. در حالی که شرکت های کوچکتر، اغلب توجه خود را معطوف به محصولات و خدمات خاص می کنند.
آمیخته بازاریابی
بکارگیری فنون آمیخته بازاریابی به شرکت کمک می کند تا درباره ویژگی های محصول، قیمت گذاری ، گزینش روش و کانال های توزیع و ترویج و ترفیع فرآورده ها، به نحو مطلوب تصمیم گیری نموده، استراتژی بازاریابی اتخاذ شده مبتنی بر شرایط محیطی و بخش های تعیین و تعریف شده بازار را با موفقیت بیشتری بکار بندد. اینکه تعداد عامل های مشخص کننده آمیخته بازاریابی، 4، 6، 10، یا … انگاشته شود، چندان مهم نیست. نکته مهم وجود چارچوبی است که بازاریابی بتواند فعالیت ها و راهبرد خود را بر آن سامان دهد. همانگونه که اقتصاددانان دو عامل عرضه و تقاضا را پایه می گیرند، آمیخته بازاریابی همچون جعبه ای است که بازاریابان، ابزار کار را در آن جای می دهند و پیدا کردن آن ها را آسانتر می نمایند. اگر چه فعالیت های گسترده و گوناگونی در شکل گرفتن آمیخته بازاریابی مؤثرند، دانشمندان، رده بندی مناسبی بوجود آورده اند تا بتوان کل جنگل را از فراز درختان آسانتر دید. پروفسور جروم مک کارثی در سال های آغازین دهه 1960 یک آمیخته مرکب از چهار عامل عمده محصول، قیمت، توزیع و ترفیع را پیشنهاد کرد.
هر یک از عامل ها، چندین فعالیت را در بر می گیرد که در جدول زیر نشان داده شده اند.
جدول 1 عوامل آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی
محصول
قیمت
ترفیع
توزیع
گوناگونی محصول
فهرست قیمت ها
پیشبردفروش
کانال ها
کیفیت
تخفیفت ها