دانلود پایان نامه
اهداف تحقیق از انجام این نوع نوع پژوهش ، توصیف عینی واقعی منظم خصوصاً یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر ، پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد( خلیلی و دانشوذ،1378،84). روش تحقیق توصیفی خود به چند دسته از جمله تحقیق پیمایشی ( میدانی) ، همبستگی، بررسی موردی و تحقیق علمی تقسیم می شود.( دوس.دی.ای،1376،3).
این تحقیق از نوع پیمایشی (میدانی) می باشد. در پژوهش میدانی ، پژوهشگر متغییر را در صحنه واقعی مورد بررسی قرار می دهد. روش کلی این تحقیق ، توصیفی – تحلیلی می باشدبدین صورت که توصیف استراتژی های رقابتی پورتر و همچنین به بررسی و توضیح تاریخچه و مدلهای استراتژی رقابتیپرداخته است. روش توصیفی – تحلیلی است چرا که امکان دستکاری در آن وجود ندارد و صرفاً به توصیف آنها پرداخته شده، و تحلیلی انجام پذیرفته است.
یکی از ابزار جمع آوری داده ها در علوم رفتاری مشاهده است. اگر چه به یاری مصاحبه و پرسشنامه می توانیم پاسخ آزمودنیها را گردآوری کنیم اما این امکان نیز وجود دارد که بدون پرسیدن سئوال از افراد ، به مشاهده رفتار آنها در محیط کار واقعی یا در محیط آزمایشگاهی بپردازیم. پژوهشگر می تواند به هنگام گردآوری اطلاعات در نقش مشاهده گر فعال یا مشاهده گر غیر فعال عمل کند( سکاران،1380). مشاهده عبارت است از شناسایی، نامگذاری، مقایسه،توصیف و ثبت آنچه روی می دهد. برای مشاهده مستقیم ، محقق باید به توصیف ویژگی های واحد مورد مشاهده بپردازد(سرمد و دیگران،1382).
در این پژوهش شرکت های مرتبط با صنایع قضایی مشاهده و واقعیت های موجود بر روی چک لیستی ثبت و بر اساس آنها تجزیه تحلیل انجام شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک داشته و این صفات مورد توجه می باشند. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را در برگیرد. جامعه آماری در تحقیق و پژوهش ، لزوماً به معنای جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیمنمی باشد، بلکه بسته به نوع پژوهش ، جامعه آماری متفاوت است، بطوری که می تواند اشیاء و موضوعات ، مناطق جغرافیایی و انسانهاو…. را در برگیرد. در حقیقت جامعه آماری عبارت است از همه اعضای وافعی یا فرضی که علاقه مندیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم( جان بست،1376،24).
جامعه آماری این پژوهش،صنایع غذایی موجود در شهر تهران می باشد.
روش نمونه گیری
در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. که به تشریح آن می پردازیم:
در این روش، اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند. موقعی که بدین گونه اعضاء را از جامعه آماری انتخاب می کنم، احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی هایی که در پژوهش خود بدان علاقه مند هستیم، به همان صورت در عناصری که برای نمونه برمی گزینیم توزیع شده باشند و لذا این روش، کمترین سوگیری و بیشترین تعمیم پذیری را دارا می باشد. (اوماسکاران، 1381)
بطور کلی در این روش نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N باشد حجم نمونه مساوی است.
روش گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
تحقیقات میدانی در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
این پرسشنامه بر اساس متغیرهای مورد بررسی تدوین گردیده که در جدول ذیل این تقسیم بندی ارائه گردیده است. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه ای لیکرت که یکی از رایج ترین مقایسهای اندازه گیری به شمار می روداستفاده شده است.
ترکیب سئوالات پرسشنامه
متغییر مورد بررسی
شاخص های مورد بررسی
شماره سئوالات
جمع سئوالات