دانلود پایان نامه
الگوی کریونس
دیوید کریونس (2000) فرآیند استراتژی بازاریابی را شامل 4 مرحله اصلی بیان می کند که عبارتند از: تجزیه تحلیل موقعیت, طراحی استراتژی بازاریابی, توسعه برنامه های بازاریابی, اجرا و اداره کردن استراتژی بازاریابی. در مرحله تحلیل موقعیت عوامل بازار و رقبا مورد تحلیل قرار می گیرند, بخش بندی بازار صورت می گیرد و یادگیری مستمر از بازار به وقوع می پیوند. در مرحله طراحی استراتژی بازاریابی تعیین می گردد و برای محصولات جدید برنامه ریزی می شود. هدف از مرحله تهیه برنامه های بازاریابی, چگونگی تامین نیازها و خواسته های مشتریان هدف می باشد, به این منظور, استراتژی های محصول, قیمت, توزیع و ترویج مشخص می شوند. در مرحله اجرا نیز طرح سازمانی تعیین می شود و استراتژی بازاریابی اجرا و کنترل می گردد. شکل 2-7 فرآیند استراتژی بازاریابی را نشان می دهد.
اجرا و اداره کردن استراتژی بازاریابی
توسعه برنامه های بازاریابی
تجزیه و تحلیل موقعیت
طراحی استراتژی بازاریابی

شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس
الگوی ساده از شان
بر اساس دیدگاه وی به نتایجی که سازمان به دست می آورد تابعی است از مزیت رقابتی نسبی, رسیدن به این مزیت بر مبنای سه عامل اساسی می باشد که عبارتند از: 1) استراتژی بازاریابی شرکت 2) اجرای این استراتژی 3) زمینه یا محیطی که در آن به رقابت می پردازد. استراتژی بازاریابی تابعی است از: روابط بازاریابی, نوع عرضه, زمانبندی عرضه و ایجاد بازاریابی و تخصیص منابع, روابط بازاریابی با ذینفعان برقرار می شود و دو تا از مهمترین ذینفعان بازاریابی عبارتند از مشتریان و اعضای کانال های توزیع.
مناسب بودن نوع عرضه به میزان تامین نیازهای مشتریان توسط محصول عرضه شده بستگی دارد و به این سوال اصلی پاسخ می دهد که آیا محصولی که به مشتریان ارائه می شود نیازها و خواسته های آنها را برآورده می سازد؟ زمانبندی یعنی اینکه در چه زمانی روابط با ذینفعان آغاز می شود؟ در چه زمانی این روابط مورد بازنگری قرار گیرد؟ این روابط چه مدت باید به طول انجامد؟ زمان مناسب برای عرضه محصول چیست؟ منابع انسانی, سخت افزارها , نرم افزارها, هوش افزارها واطلاعات مورد نیاز برای عرضه محصول مناسب در زمان مناسب, در مکان مناسب و برای مشتریان مناسب چه هستند؟
الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت
الگوی مک دانیل و کولاری
استیفن دبلیو, مک دانیل و جیمز دبلیو. کولاری (1987) نشان دادند سازمان های موفق سازمان هایی هستند که به صورت کارا با محیط خود تعامل می کنند. مسئولیت تعامل با محیط در حوزه بازاریابی قرار می گیرد و توسعه استراتژی های مناسب بازاریابی باعث موفقیت می شود. انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به چندین عامل بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ماموریت و هدف های کلی سازمان, تخصیص منابع و عوامل محیطی. این روابط در شکل 2-8 نشان داده شده است.
پاسخ بازاریابی استراتژیک سازمان
محصول
توزیع
قیمت
ترویج
تحقیقات بازاریابی
استراتژی کسب و کار جدید
سایر موارد