دانلود پایان نامه
گستره فعالیت
کل بازار
2-رهبری قیمت
1 -تمایز
بخشی از بازار
4-تمرکز بر قیمت
3-تمرکز بر تمایز
تا اینجا استراتژی عمومی بنگاه و ساختار صنعت مورد بررسی قرار گرفت، ولی برای سودآوری و بررسی استراتژی های خاص در موقعیت های خاص به تحقیقات جدیدی نیاز است که در چارچوب و ظرفیت تحقیق حاضر نمی باشد.
خلاصه ای از تحقیقات گذشته:
مطالعات متعددی در زمینه ی فروش و صادرات صنایع غذایی صورت گرفته، از جمله آتوکورالا و سن (2000)، الگوها و عوامل تعیین کننده ی صادرات مواد فرآوری شده غذایی از کشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و نشان دادند که باز بودن نظام سیاسی یک کشور، اثر مثبت معنی داری بر نرخ رشد صادرات غذایی تبدیلی دارد. نتایج به دست آمده از مطالعه ی جفی و هنسن (2004)، نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه، استانداردهیا کیفیت و امنیت غذایی می تواند به عنوان موانعی برای صادرات کالاهای غذایی و کشاورزی عمل نماید. دلیل این امر بیشتر مربوط به فقدان ظرفیت های تکنیکی و اداری در بیشتر این کشورهاست. لذا پرسش کلیدی در که در مقابل کشورهای در حال توسعه وجود دارد این است که چگونه خود را تقویت کرده و بر ضعف های خود غلبه نمایند تا بتوانند در بازار جهانی رقابت نمایند.
غضنفری (1377)، ساختار فعلی شرکت های تولید کننده ی مواد غذایی را با شیوه ی علمی و بهینه ی آن مقایسه نموده است. به باور او چنانچه صنایع غذایی قصد سرمایه گذاری داشته باشند باید داده های جامعی در زمینه ی بازار و ایده ای که مدنظر آنان است، جمع آوری و در زمینه ی عرضه و تقاضای کالا و مواد موردنیاز و همچنین فرآیند مورد لزوم، مطالعه کامل انجام دهند. اساسی ترین راه رسیدن به موفقیت این شرکت ها، ایجاد یک سیستم پویا و زنده در واحد است. به این معنی که در سیستم موجود باید بازنگری صورت گیرد که امروزه در دنیا به مدیریت مهندسی مجدد معروف است و در حقیقت مهمترین منافع ناشی از آن دستیابی به پیشرفت و تغییر مداوم بوده و منبعی برای حفظ مزیت نسبی آشکار استفاده شده و اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی را شناسایی نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع که مزیت نسبی صادراتی و امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، می تواند در جهت رویارویی با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه ی معضلبیکاری بسیار کارآمد باشد. خلیلیان و فرهادی (1381)، در مطالعه ای به بررسی عامل های کارآمد بر صادرات بخش کشاورزی ایران پرداختند. نتایج تجربی پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی قیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی بر عرضه صادرات کشاورزی تأثیر معنی داری دارند.
براین اساس در این مطالعه عامل های کارآمد بر عرضه ی صادرات فرآورده های صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفت. عامل های در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص ملی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی می باشد. افزون بر این، شاخص قیمت مواد خوراکی به عنوان شاخصی از قیمت تولید داخلی این صنایع در نظر گرفته شده است. از آنجایی که سرمایه گذاری در صنایع غذایی می تواند اثر مثبتی بر افزایش میزان صادرات این فرآورده ها داشته باشد، این متغیر نیز در مدل وارد شده تا اثر آن بر میزان صادرات تعیین گردد. متغیر مجازی جنگ نیز به منظور بررسی اثر جنگ بر صادرات این صنایع در مدل لحاظ شده است. آمار و داده های مورد استفاده ی این پژوهش، شامل داده های سری زمانی به دوره ی زمانی 83-1360 است که از سالنامه های آماری و نشریه های بانک مرکزی به دست آمده است.
در تمام موارد ملاحظه می شود که اصول مرسوم بازاریابی در این شرکت ها کاملاً رعایت نشده و دانش عمیقی در این زمینه که آنها چگونه با مشتریان خود ارتباط برقرار می کنند، چگونه در خصوص رقبا تحقیق می کنند و بالاخره اینکه چگونه آمیخته بازاریابی خود را توسعه می دهند، وجود ندارد. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد موفقیت و ادامه حیات کسب و کارهای کوچک و متوسط وابسته به میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی آنها است و بسیاری از محققان ضعف بازاریابی را عامل کلیدی شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط می دانند. از این رو با توجه به تحقیقات گذشته مشخص می شود که فرایندهای بازاریابی موجود در نظریه های مرسوم بازاریابی، برای بنگاه های کوچک و متوسط مناسب نیست.
کارسون (2000)، دو عامل تأثیرگذار بر بازاریابی در شرکت های کوچک را تکامل تجارب بازاریابی (رابطه بین چرخه عمر کسب و کار و سطح بازاریابی) و میزان کنترل و نفوذ مدیر/ مالک بر فعالیت های بازاریابی می داند. در تأیید این مطلب اکثر محققان موافقند که مدیران کسب و کارهیا کوچک و بازاریابی ر ابه شیوه ای ساده، عمل گرایانه و شهودی انجام می دهند. بنابراین به کارگیری نوع خاصی از شیوه های بازاریابی و فروش وابستگی شدیدی به شخصیت و سبک های مدیریتی مدیر/ مالک آن دارد. در واقع بنیانگذار بنگاه با وجود محدودیت ها (یا فقدان) توانایی های بازاریابی اش، فقط متخصص بازاریابی محسوب می شود. از این منظر گرایشات نوآورانه هسته اصلی فعالیت های بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و امری ضروری برای موفقیت آنها به شمار می رود.
از نظر استاکس (2000)، بازاریابی کارآفرینانه در فلسفه خود بیشتر دارای گرایش نوآورانه است تا مشتری مداری و راهبردهای بازاریابی کارآفرینانه براساس ترجیحات مشتریان هدف تنظیم می شوند. جدول1-1، به طور خلاصه مطالعات پیشین در گستره بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط را نشان می دهد.
روش تحقیق
مقدمه
هر پژوهشی باید به روش علمی و بر اساس شیوه های مناسب، مطالعه ، جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و نتیجه گیری را به پایان برساند( نادری و نراقی ،1375،72). یا به عبارت دیگر می توان این طور بیان کرد که هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند.این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1379).
در این فصل بنا به ضرورت، به توضیح و تبیین چگونگی انجام تحقیق اشاره می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق و جامعه آماری و سپس روش نمونه گیری ، ابزارهای گردآوری و سپس روش نمونه گیری ، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، روایی، اعتبار آنها و روش های تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
روش و نوع تحقیق
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راحل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسئله مورد علاقه ما بدست آید( سکاران 1380،6). به عبارت دیگر تحقیق را می توان کوشش هایی سازمان یافته تلقی کرد که محقق را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند(خاکی،1379،25 ).
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است ( خاکی،1379،201). تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری آثار مشود با روندهایی در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است . هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که با شرایط موجود مربوط می شودند، مورد بررسی قرار می دهد( خاکی ،1378،210).