دانلود پایان نامه
روایی محتوا
نمونه سئوال ها تا چه حد معرف مجموعه کلی یا حیطه ای از محتوا مشخص قبلاً تعریف شده است.
روایی پیش بینی
این نوع روایی از طریق میزان همبستگی بین متغییرهای قابل سنجش است، هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد قدرت پیش گویی آن بیشتر است.
روایی همگرا و روایی واگرا
منظور از روایی همگرا ، همبستگی نسبتاً قوی (مثبت) بین اندازه های مربوط به سنجش یک سازه است و منظور از روایی واگرا، همبستگی بسیار ضعیف (صفر و منفی) بین اندازه هایی که برای سنجش سازه های متفاوت نشان داده می شود است( جهانگردی ،1382).
جهت اطمینان به روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و چند تن از اساتید آشنا به موضوع استراتژی های رقابتی ، همچنین مدیران بازاریابی یک شرکت صنعتی، پرسشنامه مقدماتی تهیه و در نهایت با مشاوره از این مدیران، پرسشنامه نهایی تهیه گردید.
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است . این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد .
ایبل و فریسبی این مفهوم را اینگونه تعریف کرده اند : همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است . با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا مثبت یک (ارتباط کامل) است.
این ضریب نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را می سنجد. ( سرمد ، 1385، ص 166 )
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می شود.
از آن جمله می توان به:
اجرای دوباره آزمون (روش بازآزمایی)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر- ریچارد سون
روش آلفای کرانباخ
از آنجاکه آلفای کرانباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‏گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بنابر این قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرانباخ ارزیابی می گردد.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.ضریب آلفای کرانباخ ، بین 0 و 1 است که در واقع همان ضریب همبستگی داده ها در زمانهای مختلف می باشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد 0، حداقل همبستگی را نشان می دهد. (حافظ نیا، 1377، ص132)
در اینگونه ابزار ، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه ( یا زیر آزمون ) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
تعداد پرسشها
واریانس زیر آزمون ام